Laiks: 2013.gada 24.aprīlī plkst.14.00. 
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 13.02.2013. sēdes protokolu.

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 24.04.2013 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

3.  

SIA Baltijas konsultācijas un SIA Konsorts veiktā pētījuma prezentācija:

Par NVO un valsts pārvaldes izmantotajiem līdzdalības mehānismiemMinistru kabineta lēmumu pieņemšanas procesā;

Par ārvalstu pieredzi par valsts pārvaldes iestāžu un NVO sadarbības inovatīvām institucionālām formām;

Par nepieciešamiem pasākumiem NVO līdzdalības mehānismu valsts pārvaldē pilnveidošanai, kā arī jaunu mehānismu izveidei.

I.Reinholde

 

4.  

Memoranda īstenošanas pilnveidošanai izveidotās darba grupas progresa ziņojums.

A.Gobiņš un darba grupas locekļi

5.  

Par Memoranda padomes vidēja termiņa darba plāna projektu.

E.Dreimane

R.Pīpiķe

6.  

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

 

Maija Lāce 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. 67082924, 29146065
maija.lace@mk.gov.lv