Finanšu ministrija
Vienkāršotas transfertcenu noteikšanas prasības zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem

Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem, uz kuriem attiecas transfertcenu regulējums, Ministru kabinets (MK) otrdien, 9. jūlijā, pieņēma grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumos.  Ar tiem Latvijā tiek ieviestas atvieglotas prasības transfertcenu noteikšanai zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem.

Transfertcenu regulējums uzliek par pienākumu uzņēmumiem, veicot darījumus ar saistītiem ārvalstu uzņēmumiem, noteikt tirgus cenai atbilstošu darījuma cenu. Tādējādi valsts budžets tiek aizsargāts no situācijas, kad starptautiskās uzņēmumu grupas, manipulējot ar darījumu cenu, peļņu novirza uz valstīm vai teritorijām, kurās ir mazāks uzņēmumu ienākuma nodokļa slogs.

Tamdēļ nodokļu maksātājiem, veicot darījumus ar saistītiem ārvalstu uzņēmumiem, darījumu cena jānosaka atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai metodoloģijai, tajā skaitā veicot funkcionālo analīzi, piemērojot transfertcenu metodi un salīdzinot attiecīgo gadījumu ar salīdzināmiem darījumiem, kādus savā starpā veic neatkarīgi uzņēmumi. Turklāt noteiktajos gadījumos transfertcenu noteikšanas process ir jādokumentē un attiecīgā darījumu cenu noteikšanu pamatojoša informācija ir jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

Tā kā zemas pievienotās vērtības pakalpojumi (piemēram, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi, juridiskais nodrošinājums, ar personālvadību saistītie pakalpojumi u.c.) rada zemu transfertcenu risku (maza varbūtība, ka ar šiem pakalpojumiem uzņēmumu nodokļa bāze tiks novirzīta uz citu valsti), MK paredzēja iespēju zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem noteikt transfertcenu vienkāršotā veidā. Noteikumos ir ietvertas pazīmes, kas raksturo zemas pievienotās vērtības pakalpojumus, kā arī aprakstīta šādu darījumu cenu noteikšanas metodoloģija. Turklāt nodokļu maksātājiem, ja tie izvēlas piemērot jaunos MK noteikumus, būs iespēja sagatavot vienkāršoto transfertcenu dokumentāciju.

Līdzīgs regulējums pastāv arī vairākās citās valstīs, un tas atbilst ieteikumiem, kādi ietverti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) transfertcenu vadlīnijās.

Anna Mileika
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: (+371) 67083881
E-pasts: anna.mileika@fm.gov.lv