VARAM: investīciju projektu noslēdzošajā kārtā piešķirti aizdevumi 17 pašvaldību projektiem

Rīga, 2020. gada 1. decembrī – Šodien Ministru kabinetā (MK) atbalstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais rīkojumu projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” piešķirot valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas iesniegti projektu pieteikumu vērtēšanas sestajā – noslēdzošajā kārtā no 2020. gada 2. oktobra līdz 16. novembrim.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra p.i. Artis Pabriks: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos ir nozīmīga loma ekonomikas atveseļošanas procesā. Esmu gandarīts, ka mums ir izdevies sniegt atbalstu daudzām Latvijas pašvaldībām, kas šī brīža apstākļos ne tikai stiprina vietējo ekonomiku, bet arī sniedz jaunas darba iespējas Latvijas iedzīvotājiem.”

Šī gada noslēdzošajā investīciju projektu iesniegšanas ciklā kopumā tika saņemti 25 pašvaldību investīciju projekti. Vienlaikus šajā projektu iesniegšanas ciklā tika izvērtēti arī divi pašvaldību investīciju projekti, kuru vērtēšana iepriekšējos projektu iesniegšanas ciklos tika atlikta.

Atbalstu guva 17 investīciju projekti par kopējo summu 4 550 390,23 EUR, no kuriem – 3 412 737,29 EUR ir valsts aizdevums. Noraidīti tika 10 investīciju projekti, starp galvenajiem noraidīšanas iemesliem ir finanšu kritēriju neizpilde, investīciju projekts neatbilst MK noteikumu mērķim, kā arī nepilnīga tehniskā projekta izstrāde – nav izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvprojekts u.c. 

Jomas, kurās pašvaldībām bija iespējams iesniegt projektus atbalsta saņemšanai ir transporta infrastruktūras attīstība – vislielākais atbalstīto investīciju projektu īpatsvars, ēku energoefektivitātes paaugstināšana, iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošana pie centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, izglītības iestāžu nodrošināšana atbilstoši higiēnas prasībām, kā arī tādu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, piemēram, bezkontakta risinājumi.

Kopumā finansējuma pieejamībai jau sagatavoti un MK atbalstīti 307 investīciju projekti, ko pieteikušas pašvaldības kopumā par 134,6 milj. EUR, no kuriem valsts aizdevums ir 99,6 milj. EUR.  Projektu īstenošana ir jāuzsāk šogad, bet jāpabeidz līdz 2021.gada 31. decembrim.

Piesakoties valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai, jāņem vērā, ka investīciju projekta aizņēmuma apmērs nevar būt lielāks par 75% no kopējām izmaksām un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 25%. Tāpat būtisks ir nosacījums, ka valsts aizņēmuma īpatsvars, ko pašvaldības plāno izmantot 2020. gadā, ir ne mazāks kā 30 % no kopējā aizņēmuma apjoma.

Iesniegtos pašvaldību investīciju projektus izvērtēja komisija, kuras sastāvā ietilpst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji.  

Pašvaldību atbalstam ārkārtējā situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību 2020. gada 14. jūlijā tika pieņemti MK noteikumi Nr.456, kas nosaka nosacījumus un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts budžeta aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai, piešķirot aizdevumu ieguldījumiem projektos, kuru īstenošana sākas 2020.gadā.

Pašvaldību aizdevumu programma ir daļa no ministrijas ekonomikas atveseļošanās plāna, kas paredz sociāli, ekonomiski un attiecībā uz vidi atbildīgu sākotnēji plānoto investīciju pārstrukturizāciju, lai nodrošinātu, ka pieejamais finansējums tiek pamatā novirzīts COVID-19 seku mazināšanai uz tautsaimniecību, tostarp radot darba iespējas iedzīvotājiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv