Iekšlietu ministrija
Valsts materiālo rezervju uzturēšanu veiks nozaru ministrijas

Otrdien, 24. aprīlī, Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Valsts materiālo rezervju likums”, kas paredz noteikt jaunu valsts materiālo rezervju administrēšanu – turpmāk nozaru ministrijas pašas organizēs valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu, izvērtējot iespējamos apdraudējumus un riskus attiecīgā nozarē.

Likumprojekta mērķis ir panākt efektīvāku valsts materiālo rezervju izmantošanu katastrofu, militāru un citu apdraudējumu gadījumā.

Līdz šim par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu atbildīgā bija Iekšlietu ministrijas padotības iestāde – Nodrošinājuma valsts aģentūra, kura nodrošināja arī valsts materiālo rezervju uzskaiti. Savukārt pēc likuma stāšanās spēkā, valsts materiālās rezerves turpmākai pārvaldīšanai tiks nodotas nozaru ministriju izraudzītajām atbildīgajām institūcijām – valsts vai pašvaldības institūcijām vai komersantam. Iekšlietu ministrija turpmāk koordinēs valsts materiālo rezervju plānošanu starp nozarēm, centralizēti pieprasot arī nepieciešamo finansējumu. 

Nozares ministrijas izvērtēs iespējamos apdraudējumus un lems par nepieciešamību veidot valsts materiālās rezerves attiecīgajā nozarē. Tās nodrošinās arī valsts materiālo rezervju iegādi, atjaunināšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, uzturēšanu un izsniegšanu katastrofu, militāru un citu apdraudējumu pārvaldīšanā iesaistītajām institūcijām.

Līdz ar jauno kārtību kļūs vienkāršāka valsts materiālo rezervju administrēšana – tiks novērsta funkciju dublēšanās un nelietderīga grāmatvedības personāla izmantošana, kā arī dubultās inventarizācijas, atskaišu un dokumentu dublēšana. Vienlaikus tiks panākta atbildīgāka attieksme pret resursu plānošanu,  tiks iegādātas mūsdienu prasībām atbilstošas valsts materiālās rezerves, kuras savlaicīgi atjaunos un tās būs iespējams operatīvi izmantot.

VMR ir materiālie resursi, piemēram, segas, ģeneratori, medikamenti u.c., kurus var izmanto katastrofu, militāru un citu apdraudējumu pārvaldīšanā iesaistītās institūcijas.

Likumprojekts stāsies spēkā pēc izskatīšanas Saeimā.

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943

E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv