Tieslietu ministrija Valsts kanceleja
Uzraksts "Inovācijas"

Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijā Tieslietu ministrija, Valsts zemes dienests un sociālie partneri meklēs piemērotu veidu ēku un zemes kadastrālās vērtības noteikšanai. Koprades procesā paredzēts salāgot sabiedrības un sociālo partneru intereses par to, kā veidot vērtēšanas metodiku.

Kadastrālās vērtēšanas metodika ir matemātisks aprēķina modelis, kura rezultātā var noteikt objektīvu vērtību gan zemei, gan ēkām. Šo vērtību valsts tālāk izmanto vismaz 16 dažādiem mērķiem. Visbiežāk iedzīvotāji saskaras ar kadastrālo vērtību kā aprēķina komponenti nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā. Apvienojot publiskās pārvaldes un sociālo partneru prasmes un zināšanas, tiks izstrādātas rīcības vadlīnijas kadastrālās vērtēšanas modeļa aktualizēšanai.

Inovācijas laboratorijas inovācijas sprints jeb koprades dizaina darbnīcu cikls ir secīga jautājumu risināšanas un risinājumu meklēšanas forma, kur tā dalībnieki iesaistās drošā un mērķtiecīgā, neitrāla procesa vadītāja virzītā ideju un kompetenču apmaiņā un meklē izvirzīto jautājumu risinājumus. Inovācijas laboratorijā ideju apmaiņas projekti koncentrēti un vienlaikus arī daudzpusīgi atklāj dažādu pušu nostāju un vajadzības. Tā ir iespēja īsā laika periodā iegūt lielu noderīgas informācijas apjomu, kas ikdienā prasītu daudzas dienas, nedēļas un pat mēnešus.

Vienoties par kadastrālo vērtību noteikšanas metodiku nenoliedzami ir svarīgi. Viedokļu un pieeju ir daudz, diskusijas par šo jautājumu ir ieilgušas, tāpēc šo jautājumu pieteicām risināšanai Inovācijas laboratorijas 2023. gada sprintu konkursā. Tagad profesionāla procesa un risinājuma virzītāja vadībā laboratorijas apstākļos visas iesaistītās puses atklāti diskutēs un kopīgi meklēs ilgtspējīgus risinājumus kadastrālās vērtēšanas metodikai. Tādai metodikai, ko var vērtīgu un lietojamu atzītu visas jautājumā iesaistītās puses – gan publiskā pārvalde, gan partneri,” stāsta Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Anda Smiltēna.  

Arī VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka uzskata, ka intensīvais koprades darbnīcu formāts veicinās konstruktīvu domu apmaiņu starp dažādām jautājumā iesaistītajām pusēm: “Savā ikdienas darbā VZD nepārtraukti risina jautājumus, kas skar lielu sabiedrības daļu – dzīvojamo platību, komerciālo objektu, zemju un citu īpašumu īpašniekus, uzņēmējus, attīstītājus un citas puses. Tas attiecas uz kadastrālās vērtēšanas sistēmas izveidi un atvērto datu attīstību, kā arī citiem procesiem, kas ietekmē iedzīvotāju un uzņēmumu darbu. Lai pieņemtu iespējami efektīvus, uz klientu vajadzībām orientētus lēmumus, ir svarīgi zināt dažādu organizāciju, sadarbības partneru un arī iedzīvotāju viedokli.

Inovācijas sprinta fasilitatore jeb procesa vadītāja Ilze Dzenovska norāda:Inovācijai valsts pārvaldē varam tuvoties brīdī, kad saprotam, par ko un kādā veidā mums jārunā. Inovāciju sprintā tiecamies pārveidot uztveres ieradumu radīt nozīmīguma hierarhiju, kurā rezultātam tiek piešķirta augstāka pozīcija nekā procesam – veidam, kā analizējam un apspriežam problēmu un iespējamos risinājumus. Vēlamais rezultāts un ceļš uz to ir vienlīdz svarīgi. Sprinta laikā dalībnieki kopīgi piedzīvos sarunu vešanas un problēmu risināšanas procesu, kurā vienlīdz turēsim rūpi par to gan kā, gan kādus lēmumus pieņemam. Gaidāms, ka darbnīcās iegūtā koprades pieredze kļūs par investīciju turpmākai drosmīgai un atklātai sadarbībai, kuru raksturos kopīga izpratne par katra dalībnieka iesaistīšanās vērtību, atbildību un prioritārajiem uzdevumiem kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanai.

Inovācijas process ir veids kā valsts pārvaldes darbu padarīt efektīvāku un vairāk koncentrēties uz cilvēku vajadzībām. Inovācijas laboratorija ir Valsts kancelejas veidota iniciatīva, kuras mērķis ir sekmēt inovācijas kultūru valsts pārvaldē, sniedzot metodisku atbalstu.

Inovācijas sprinti dalībniekiem sniedz iespēju neitrālu piesaistīto ekspertu vadībā pilnveidot savu inovācijas kompetenci, daudzpusīgi izzināt iestādei aktuālo problēmu, kā arī meklēt un testēt iespējamos risinājumus sadarbībā ar visām jautājumā iesaistītajām pusēm. Koprades procesa mērķis ir attīstīt lietojamu – cilvēka vajadzībām atbilstošu, ērtu un saprotamu – risinājumu.

Inovācijas sprinti tiek īstenoti Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju projekta “Publiskās pārvaldes inovācijas ekosistēmas attīstība” ietvaros. Investīciju projekta īstenošanas laikā no 2023. līdz 2025. gadam paredzēts īstenot 15 inovācijas sprintus aktuālu valsts pārvaldes iestāžu problēmjautājumu risināšanai.


Līdzfinansē ES un NAP

 

Inovācija sākas ar iniciatīvu