Līdzdalība Valsts kanceleja
Uzraksts "Inovācijas laboratorija"

Valsts kanceleja izsludina pieteikšanos – 3 inovāciju darbnīcu jeb sprintu konkursam, kas tiks īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju projekta "Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība" (turpmāk – investīciju projekts) ietvaros.

Kā viena no investīciju projekta atbalstāmajām darbībām ir paredzēta inovāciju sprintu organizēšana un vadīšana Inovācijas laboratorijas ietvaros. Lai īstenotu šo darbību, divas reizes gadā plānots atlasīt dažādu resoru identificētus problēmjautājumus un tos risināt inovācijas sprinta ceļā. Sprintu konkursa uzvarētājiem tiks nodrošināts augsta līmeņa inovācijas speciālists – sprinta fasilitators. Valsts kanceleja koordinēs inovācijas sprintu veiksmīgu norisi, kas arī sniegs atbalstu izstrādāto prototipu pilotēšanas laikā. 

Konkursam pieteikumus iesniegt un saņemt atbalstu inovāciju sprintam ir aicinātas valsts tiešās pārvaldes iestādes (ministrijas un to padotības iestādes) saistībā ar kādas rīcībpolitikas izstrādi un pilnveidi valsts pārvaldē, ievērojot sabiedrības vajadzības. Pieteikuma iesniedzējam ir jāspēj pamatot ar inovācijas sprintu risināmā problēmjautājuma aktualitāte un ietekme uz citām politikas jomām.

Investīciju projekta ietvaros var tikt īstenots ne vairāk kā viens katras valsts tiešās pārvaldes iestādes projekts (inovāciju sprints). Tādā veidā aptverot pēc iespējas plašāku sabiedrības pārstāvju vajadzību loku un palīdzot to risināšanai.

Kopumā investīciju projekta ietvaros līdz 2025. gada 31. decembrim paredzēts organizēt 15 inovāciju sprintus. Vienas inovāciju darbnīcas izmaksas ir plānotas 10 000 (desmit tūkstoši) euro apmērā. Tieši maksājumi konkursa uzvarētājiem nav paredzēti, - atbalstītais projekts saņems sprinta fasilitatora pakalpojumu un Inovācijas laboratorijas atbalstu idejas izstrādē un prototipa ieviešanā. Pieteikuma iesniedzējs var piedalīties inovācijas sprinta īstenošanā ar savu līdzfinansējumu, bet tas nav obligāts.

Detalizētāku informāciju aicinām meklēt projektu konkursa nolikumā

Aicinām interesentus iesniegt projektu pieteikumus līdz 12.jūnija plkst. 23.59, sūtot uz e-pasta adresi: inovacija@mk.gov.lv ar norādi "Pieteikums Valsts pārvaldes inovācijas sprintu projektu konkursam".

Konkursā pieteikumus nevar iesniegt Valsts kanceleja un Valsts administrācijas skola, atvasinātas publiskas personas, tostarp pašvaldības, citas valsts institūcijas, kā arī fiziskās un juridiskās personas. Konkursa rezultātā nav paredzēts atbalstīt projektu pieteikumus, kuru mērķis ir horizontālu digitālo pakalpojumu dizains, to izveide vai pilnveide, kā arī digitālo un uz lietotāju orientētu problēmjautājumu risināšana.