Ekonomikas ministrija Ministru kabinets
Cilvēks raksta uz datora. Mājas koncepts.

Ministru kabineta sēdē š.g. 2. aprīlī valdība, izskatot Informatīvo ziņojumu par rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā, apstiprināja gandrīz 60 pasākumu rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā. Plāns veidots ar mērķi sabalansēt īpašnieka un sabiedrības tiesības, pārskatot un pilnveidojot procesu, taču nemazinot tiesību tvērumu un drošības prasības.

Daudzu partneru iesaiste – gan no valsts institūciju, gan privātā sektora puses – ir novedusi pie visaptveroša plāna, kā padarīt ātrāku un vienkāršāku nekustamā īpašuma attīstīšanas procesu visās tā stadijās. Šī plāna īstenošana būs nozīmīgs solis birokrātijas mazināšanai Latvijā, veicinot nekustamā īpašuma attīstīšanas un būvniecības nozaru attīstību un investīciju piesaisti. Uzņēmēji jau ilgstoši pauduši, ka lēnais nekustamā īpašuma attīstīšanas process mazina Latvijas konkurētspēju, salīdzinot ar mūsu kaimiņvalstīm. Tagad ir svarīgi panākt iespējami ātru atbilstošo normatīvo aktu grozījumu pieņemšanu, lai plānā paredzētās izmaiņas stātos spēkā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Plānā ietverti kompleksi pasākumi, kas primāri vērsti uz vienota un konsekventa procesa ieviešanu, kurā katrs nākamais posms ir iepriekšējā posma loģisks turpinājums. Tāpat plāns ietver arī pasākumus vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas, zemes ierīcības, būvniecības procesa, kadastrālās uzmērīšanas, ietekmes uz vidi novērtējuma un atmežošanas uzlabošanai.

Lai radītu pievilcīgu investīciju vidi Latvijā, kā arī palielinātu Latvijas konkurētspēju salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm, plānots pārskatīt nekustamā īpašuma attīstīšanas procesu regulējumu, nodrošinot:

  • loģisku un secīgu procesu, kur katrs nākamais posms izriet no iepriekšējā posma rezultātiem, to efektīvi papildina un detalizē;
  • katra procesa posma praktiskā īstenošana ir jēgpilna un sasniedz normatīvā regulējuma mērķus;
  • nekustamā īpašuma īpašnieks pēc iespējas agrīnā stadijā iegūst skaidru atbildi, vai konkrētajā teritorijā drīkst būvēt un ko tieši būvēt, savukārt turpmākajos posmos tiek noskaidrotas detalizētas prasības būvniecībai. Šīm iegūtajām tiesībām jābūt stabilām un tam jārada privātpersonai tiesiskā paļāvība;
  • administratīvā sloga mazināšana nevar pasliktināt sabiedrībai garantētās tiesības piedalīties teritorijas attīstības procesos no plānošanas jautājumiem līdz būvniecības ieceres īstenošanai.

Pasākumu plāns administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā ietver aptuveni 60 pasākumus tādās jomās kā sabiedrības līdzdalība nekustamā īpašuma attīstīšanas procesos, līdzdalības efektīva un jēgpilna īstenošana; kompetento institūciju viedokļu un noteikumu saņemšana nekustamā īpašuma attīstīšanas procesos; tehnisko noteikumu saņemšana būvniecības ieceres īstenošanā; vienota procesa ieviešana, sākot no būvniecības uzsākšanas līdz būves ierakstīšanai zemesgrāmatā, ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) procesa pilnveidošana, nodalot ekspertu slēdzienu no politiskā lēmuma; VARAM kompetence teritorijas attīstības plānošanas procesā; jauna Teritorijas plānojuma noteikumu piemērošana uz iepriekš uzsāktajiem nekustamā īpašuma attīstīšanas procesiem; detālplānojuma spēkā esamības aspekti; nacionālo interešu objektu īstenošanas regulējums; sakaru tīklu sakārtošanas jautājumi; priekšlikumi IVN procesa kvalitātes uzlabošanai; priekšlikumi būvniecības procesa pilnveidojumiem; atmežošana un koku ciršanas atļaujas saņemšana; īpašuma tiesību aspekti.

Detalizēti ar Informatīvo ziņojumu "Par rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā" var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Kā zināms, 2023. gada nogalē Ekonomikas ministrija saņēma Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas uzdevumu izstrādāt risinājumus, kas atvieglotu administratīvo slogu uzņēmējiem nekustamo īpašumu attīstības jomā, kā arī Ministru prezidentes uzdevumu sagatavot priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma attīstīšanas jomā, t.sk. vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanā, zemes ierīcībā,  būvniecībā, kadastrālajā uzmērīšanā, ietekmes uz vidi novērtējumā, atmežošanā.

Sākotnēji priekšlikumus procesu pilnveidojumiem sagatavoja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Nekustamo īpašumu attīstītāju aliansi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, būvdarbu veicēju pārstāvjiem, kā arī iesaistot citas ministrijas un sadarbības partnerus. Tālākās diskusijas notika Valsts kancelejas vadītajā augsta līmeņa darba grupā un atsevišķās ekspertu grupās teritorijas plānošanas jautājumos, ietekmes uz vidi novērtējuma jautājumos, būvniecības jautājumos, kā arī īpašuma tiesību jautājumos.

Datums 2. aprīlis, 2024
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Notiek Ministru kabineta sēde. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā.