Covid-19 Kultūras ministrija
Valdība apstiprina finansējumu nevalstiskajām organizācijām Covid-19 krīzes seku mazināšanai

Ministru kabineta sēdē otrdien, 1. decembrī, izskatīts un apstiprināts Kultūras ministrijas ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) sagatavotais informatīvais ziņojums „Par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”, lemjot piešķirt 600 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem NVO atbalsta programmai Covid‑19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai 2021. gadā.

NVO nodrošina būtiskus pakalpojumus sabiedrības vajadzību risināšanai: brīvprātīgo koordinēšanu, sabiedrības informēšanu un izglītošanu, sniedz sociālos pakalpojumus u.c., tāpēc nepieciešams īstenot atbalsta programmu Covid-19 radīto seku mazināšanai tām NVO, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai.

Pandēmijas izplatības dēļ noteiktie ierobežojumi radījuši un turpina radīt ekonomiskās sekas, kas skar ne tikai uzņēmējdarbības jomu, bet arvien vairāk sarežģī darbības nosacījumus NVO, lai sniegtu sabiedrībai nepieciešamos pakalpojumus, tostarp arī tādus, kas paredzēti Covid 19 krīzes seku mazināšanai. NVO ir norādījušas uz vairākiem negatīvas ietekmes aspektiem, tādiem kā pakalpojumu pārtraukums vai nepieejamība specifiskām mērķa grupām, nevalstiskā sektora nodarbināto personu dīkstāve vai nodarbināto skaita samazināšana, projektu īstenošanas apturēšana, deleģējuma vai līdzdarbības līgumu saistību neizpilde, plānoto saimnieciskās darbības ienākumu būtisks samazinājums u.c.

Paredzams, ka Covid-19 krīzes finansiāla ietekme skars aptuveni pusi no Latvijā reģistrētajām NVO, it īpaši sabiedriskā labuma organizācijas. Sabiedriskā labuma darbība ir vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Tādēļ programmas „Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” mērķis ir piešķirt finansējumu NVO darbībai, tostarp tādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas visos Latvijas reģionos.

Programmu īstenos Sabiedrības integrācijas fonds, atklāta projektu konkursa kārtībā piešķirot finansējumu NVO projektu īstenošanai līdz 2021.gada 30.jūnijam. Konkursa pieteikumi tiks vērtēti vairākos aspektos, būtiskākie no tiem: vai NVO darbība papildina pašvaldības vai valsts pakalpojuma sniegšanu Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai; vai NVO nodrošina sabiedrībai nepieciešamu pakalpojumu, ko valsts un pašvaldības nenodrošina vai nodrošina nepietiekamā apmērā, Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai; vai NVO darbībā iepriekš nav konstatēta neētiska rīcība, savā darbībā tā ievēro demokrātijas un labas pārvaldības pamatprincipus; vai NVO ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra.

Atbalsts netiek plānots tādām NVO, kas vēl tikai plāno uzsākt iniciatīvas vai darbības Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanā vai NVO, kurām atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste
67330254