Valsts kanceleja
Šķīrējtiesas tribunāls pieņem lēmumu apturēt šķīrējtiesas procesu lietā "Jevgeņijs Kazmins pret Latviju"

Starptautiskā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centra (turpmāk - ICSID) šķīrējtiesas lietā Jevgeņijs Kazmins pret Latviju (ICSID lietas nr. ARB/17/5) 2020. gada 13. aprīlī šķīrējtiesas tribunāls pieņēma lēmumu apmierināt Latvijas lūgumu un uzlikt par pienākumu Ukrainas pilsonim Jevgeņijam Kazminam līdz 2020. gada 28. aprīlim iesniegt garantijas vēstuli par Latvijas juridisko izdevumu atlīdzināšanu 3 miljonu EUR apmērā.  Lieta tika uzsākta pēc J. Kazmina pieteikuma un ir saistīta ar maksātnespējīgās AS “Liepājas Metalurgs” ražošanas aktīvu pārdošanu Ukrainas uzņēmumam “KVV Group” 2014. gadā.

Procesuālajā rīkojumā šķīrējtiesas tribunāls norāda, ka pastāv nopietnas bažas par to, vai J. Kazmins ievērotu šķīrējtiesas tribunāla lēmumu atmaksāt Latvijas valstij tās juridiskos izdevumus, ja tāds tiktu pieņemts. Šīs šaubas galvenokārt saistītas ar pieteicēja izvēlētajām komercdarbības metodēm, kuru dēļ pret J. Kazmina kontrolētām juridiskām (vai saistītām juridiskām) personām ir ierosināti kriminālprocesi. Tāpat J. Kazmina darbībā konstatēta čaulu kompāniju izmantošana un aktīvu “pārrakstīšana”, lai izvairītos no parādu atmaksas.   

Pretēji procesuālajā rīkojumā norādītajam, J. Kazmins norādītajā termiņā neiesniedza pieprasīto bankas garantiju, un šķīrējtiesas tribunāls 2020. gada 6. maijā pieņēma lēmumu apturēt šķīrējtiesas procesu lietā Nr. ARB/17/5 uz 6 mēnešiem vai līdz brīdim, kad J. Kazmins iesniedz pieprasīto bankas garantiju 3 milj. EUR apmērā. Ja pieteicējs 6 mēnešu laikā bankas garantiju neiesniedz, Latvijai tiek dotas tiesības vērsties pie tribunāla ar lūgumu izbeigt šķīrējtiesas procesu. Līdz pat šim brīdim J. Kazmins nav iesniedzis pieprasīto garantiju.

2020. gada 30. jūlijā J. Kazmins pieteica noraidījumu visiem trim šķīrējtiesas tribunāla locekļiem. J. Kazmina ieskatā šķīrējtiesas tribunāla 2020. gada 13. maija procesuālais rīkojums atspoguļo šķīrējtiesas tribunāla locekļu neatkarības un objektivitātes trūkumu. Latvija šim apgalvojumam kategoriski nepiekrīt un noraida J. Kazmina 2020. gada 30. jūlijā pieteikumā norādīto. J. Kazmina pieteikumu izskata ICSID Administratīvās padomes priekšsēdētājs.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta sēdē nolemto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 228 “Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā” 16. punktu, Valsts kanceleja publicē ICSID šķīrējtiesas tribunāla

 un

Latvijas Republiku šķīrējtiesas procesā pārstāv Valsts kanceleja un advokātu birojs "Lalive".