Ministru prezidents
Baltijas valstu un Polijas karogi

Mēs – Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas Ministru prezidenti – paužam nopietnas bažas par situāciju uz Lietuvas, Latvijas un Polijas robežām ar Baltkrieviju. Mēs saprotam, ka krīzi ir plānojis un sistēmiski organizējis Aleksandra Lukašenko režīms. Situācijas destabilizēšana kaimiņvalstīs, izmantojot imigrantus, ir nepārprotams starptautisko tiesību pārkāpums, un tas ir uzskatāms par hibrīduzbrukumu Latvijai, Lietuvai un Polijai, un tādējādi arī visai Eiropas Savienībai.

 Šādā situācijā, kas mūsu reģionā vēl nav pieredzēta, Lietuva, Latvija, Igaunija un Polija novērtē ES un tās dalībvalstu apņēmību kopīgi aizsargāt ES ārējo robežu. ES un tās dalībvalstu vienotībai un steidzamai diplomātiskai, finansiālai un tehniskai palīdzībai ir būtiska nozīme Lukašenko režīma radītās problēmas efektīvā risināšanā.

Tikpat svarīgi ir izmantot visus pieejamos diplomātiskos un praktiskos līdzekļus, lai iespējami ātri likvidētu  jaunus nelegālās migrācijas ceļus jau to pirmsākumos.

Mums Eiropas Savienībā jāizmanto šī situācija, lai pārskatītu pieeju mūsu robežu aizsardzībai. Mēs paužam stingru pārliecību, ka Eiropas ārējo robežu aizsardzība nav tikai atsevišķu dalībvalstu pienākums, bet arī ES kopējā atbildība. Tādēļ tai būtu jāpievērš pienācīga politiskā uzmanība ES līmenī un jāpiešķir pietiekams finansējums.

Mēs arī uzskatām, ka ir pēdējais laiks pievērst ANO, tostarp ANO Drošības padomes, uzmanību jautājumam par Baltkrievijā notiekošo ļaunprātīgu migrantu izmantošanu. Mēs aicinām ANO Augsto komisāru bēgļu jautājumos aktīvi rīkoties, lai rastu risinājumu šajā situācijā, kā arī pieprasām Baltkrievijas Republikai pildīt starptautiskās saistības saskaņā ar Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām un ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem. Mēs arī aicinām ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju (UNHCR) Minskā nekavējoties jēgpilni risināt šo jautājumu ar  Baltkrievijas iestādēm.

Baltkrievijai jāuzņemas pilna atbildība par cilvēkiem, kuru ierašanos tās teritorijā Baltkrievija pati ir organizējusi. Nav pieņemams, ka cilvēki, kas ieradušies Baltkrievijā, tiek nelikumīgi novirzīti uz ES ārējo robežu, lai vēlāk tiem liegtu atgriezties savā mītnes zemē. Bēgļu un imigrantu izmantošana par ieroci apdraud Eiropas Savienības reģionālo drošību un ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums. Šāda rīcība būtu stingri jānosoda visai demokrātiskajai kopienai.

Mēs esam gatavi nodrošināt visu nepieciešamo aizsardzību personām, kas ieceļo mūsu valstīs saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem bēgļu jautājumos un mūsu saistībām, bet mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, tostarp atbalstīsim iespējamos jaunos ierobežojošos ES pasākumus, lai novērstu jebkādu turpmāku nelikumīgu imigrāciju, ko organizē Baltkrievijas valsts.

Mēs – Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas Ministru prezidenti – aicinām Baltkrievijas varas iestādes nepieļaut mūsu divpusējo attiecību un attiecību ar Eiropas Savienību turpmāku saasināšanos. Vienīgais veids, kā atrisināt pašreizējo politisko krīzi Baltkrievijā, ir uzsākt patiesu iekšējo dialogu ar visiem politiskajiem spēkiem valstī, kas ir ieinteresēti veidot Baltkrievijas nākotni, Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tostarp trimdā esošajiem, un atbrīvot visus politiskos ieslodzītos, tostarp nacionālo minoritāšu pārstāvjus, un pēc iespējas drīzāk organizēt brīvas un godīgas vēlēšanas.