Tieslietu ministrija
Ministru kabinets atbalsta Sejas aizsegšanas ierobežojuma likumprojektu

Otrdien, 22. augustā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums”, kura mērķis ir nodrošināt vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, latviskās un eiropeiskās kultūrtelpas aizsardzību, kā arī atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopā dzīvošanu, sekmējot sabiedrības drošību kopumā. Par likumprojekta tālāku virzību lems Saeima.

Likumprojekts paredz ierobežojumus sejas aizsegšanai publiskās vietās, tādējādi nosakot atklātas sabiedrības pamatvērtības.

Likuma ierobežojumi attieksies uz visām sabiedrības grupām neatkarīgi no personu dzimuma, vecuma, reliģiskās vai filozofiskās apziņas, rases un etniskās piederības. Tie būs attiecināmie uz jebkura veida sejas aizsegšanu, piemēram, masku, ķiveri, kas aizsedz seju, tostarp seju aizsedzošu apģērbu (burqa vai niqab). 

Tieslietu ministrija uzsver, ka seja var tikt uzskatīta par aizsegtu, kad ir ierobežota vai neiespējama personas identificēšana, ierobežota iespēja redzēt personas sejas vaibstus tādā mērā, kas neļauj atpazīt cilvēka ārējo izskatu, piemērām, ja ir redzamas tikai acis vai tikai zods. Tāpat arī ierobežojums nav attiecināms uz tādām galvassegām, kas aizsedz tikai matus un neaizsedz seju, kā arī gadījumiem, kad personai ir brilles (tai skaitā saulesbrilles).

Sejas aizsegšana publiskās vietās tikts atļauta gadījumos, kad sejas aizsegšana nepieciešama:

normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei; profesionālo pienākumu izpildei; sporta nodarbību un pasākumu dalībniekiem; mākslas pasākumu dalībniekiem; valsts vai tautas svētku un kultūras pasākumu dalībniekiem; laika apstākļu dēļ; veselības stāvokļa dēļ. 

Likumprojekta ietvaros par publisku vietu neuzskata reliģisko organizāciju dievnamus, lūgšanu namus, telpas, kurās notiek reliģiskā darbība, kā arī slēgtus privātus pasākumus, kas notiek publiskā vietā (piemērām, attiecīgu telpu īre privātajam pasākumam). Tāpat ierobežojums neattiecas uz privātpersonai piederošo nekustamo īpašumu, kur īpašnieks nosaka nekustamā īpašuma izmantošanas noteikumus un kārtību. Par ierobežojuma neievērošanu attiecīgā persona būs saucama pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Administratīvās atbildības apmērs tiks noteikts, apspriežot šo likumprojektu Saeimā. 

Latvija nav pirmā valsts, kurā tiek apspriesta ierobežojuma ieviešana attiecībā uz sejas aizsegšanu publiskās vietās. Ierobežojums nesāt seju aizsedzošu apģērbu nacionālajā līmenī ir ieviests vairākās Eiropas valstīs vai to atsevišķos reģionos.

Ierobežojums aizsegt seju publiskās vietās ieviests Francijā, Beļģijā, Bulgārijā, Ēģiptē, Nīderlandē, Austrijā, Vācijā, kā arī Šveices, Spānijas un Itālijas atsevišķās pašvaldībās. Francijā un Beļģijā ierobežojums ir ieviests visās publiskās vietās, savukārt citās valstīs seju nevar aizsegt tikai noteiktajās publiskajās vietās (slimnīcās, skolās, sabiedriskajā transportā u.tt.). Ierobežojuma ieviešanu apspriež Igaunijā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi liecina, ka valstu rīcība, ieviešot pilnu sejas aizsegšanas ierobežojumu publiskās vietās, ir atbilstoša Eiropas Cilvēktiesību konvencijai:

S.A.S. pret Franciju (iesniegums Nr. 43835/11), Lielās palātas 2014. gada 1. jūlija spriedums Belcacemi and Oussar pret Beļģiju (iesniegums Nr. 37798/13), 2017. gada 11. jūlija spriedums 

Aicinām iepazīties ar likumprojekta anotāciju.

Papildu informācija:
2015. gada augustā Valsts prezidents R.Vējonis aizsāka diskusiju par nepieciešamību ierobežot sejas aizsedzošā apģērba nēsāšanu publiskās vietās, tā paša gada 10. novembrī Ministru kabinets uzdeva Tieslietu ministrijai kopā ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju veikt vispusīgu izvērtējumu par nepieciešamību publiskās vietās ieviest ierobežojumus nēsāt seju aizsedzošu apģērbu un tieslietu ministram izvērtējuma rezultātā izstrādāto tiesību akta projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

Informāciju sagatavoja:
Alise Adamane
Tieslietu ministrija
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: 67036920
E-pasts: alise.adamane@tm.gov.lv