Ukrainas karogs

29. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā, kas nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu pakāpeniski līdz četrdesmit tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no kara.

Kā norāda iekšlietu ministre Marija Golubeva: “Šobrīd ir būtiski līdzsvarot gan valsts, gan pašvaldību pienākumu rūpēties par Ukrainas civiliedzīvotājiem. Plāns, kuru šodien pieņēma valdība, ietver vairākus atbalsta pasākumus, un tas atslogos gan pašvaldību, gan valsts budžetu. Mums būs vēl jāpieņem lēmums, kā atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus pēc pirmajiem trīs mēnešiem, šos risinājumus izstrādāsim tuvākajās nedēļās.”

Krievijas karaspēks jau vairāk nekā divus mēnešus turpina iebrukumu Ukrainā, iznīcinot arī civilo infrastruktūru un nogalinot civiliedzīvotājus. Ukrainas teritoriju no kara sākuma jau ir atstājuši gandrīz pieci miljoni Ukrainas civiliedzīvotāju, un sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits Latvijā jau ir pārsniegts. Personas kods piešķirts  25 872 Ukrainas civiliedzīvotāju, ir izsniegtas 15 546 ilgtermiņa vīzas un 4 292 uzturēšanās atļaujas (dati uz 2022. gada 29. aprīli). 19 838 Ukrainas civiliedzīvotāju ir deklarējuši savu vēlmi ilgāku laika periodu uzturēties Latvijas Republikā. 

Pasākumu plānā iekļautos pasākumus turpinās koordinēt izveidotais Civilās aizsardzības Operacionālais vadības centrs, kuru vada Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, Pasākumu plānā iekļautie pasākumi strukturēti divpadsmit sadaļās. Ukrainas civiliedzīvotājiem tāpat kā līdz šim tiks nodrošinātas tiesības uzturēties Latvijas Republikā, tiesības uz nodarbinātību, atbalsta apjomu Ukrainas civiliedzīvotāju likumā noteiktajā apjomā, kā arī tiesības uz izglītību. Tāpat tiks nodrošināta personisko un mantisko tiesību un interešu aizstāvība nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas Latvijas Republikā ieceļo bez vecāku pavadības.

Iespējamā atbalsta apmērs vienam Ukrainas civiliedzīvotājam veidots, ievērojot principu, ka sniedzamo pakalpojumu un atbalsta apjoms nepārsniedz Latvijas iedzīvotājiem pieejamo atbalsta apmēru.

Izmitināšanas vietas personām, kurām tas ir nepieciešams, līdz 90 dienām tiek nodrošinātas prioritārā secībā, novirzot personas brīvprātīgi uzņemošajās mājsaimniecībās, tai skaitā, izmaksājot atlīdzību mājsaimniecībām 100 eiro par pirmo personu un 50 eiro par katru nākamo personu, kopā ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par mājokli pēc attiecīgā mājsaimniecības pieteikuma.

Tāpat paredzēta iespēja slēgt īres līgumus ar privātpersonām par dzīvojamo telpu nodošanu lietošanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, pielīgstot īres maksu, kas nepārsniedz 400 eiro mēnesī par mājokli, iekļaujot visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus (komunālos maksājumus). Par šo jautājumu plānots skatīt attiecīgos grozījumus tiesību aktos nākamajā Ministru kabineta sēdē.

Visbeidzot, personas var tikt novirzītas izmitināšanai pašvaldību rīcībā esošajās izmitināšanas vietās vai tūristu mītnēs, sedzot izmitināšanas izmaksas, kas nepārsniedz 15 eiro par diennakti vienai personai.

Savukārt ēdināšana vai pārtikas produkti līdz 30 dienām tiks nodrošināti līdz 10 eiro dienā vienai personai, izņemot tām personām, kas izmitinātas brīvprātīgi uzņemošajās mājsaimniecībās.

Plāns paredz arī nodrošināt preventīvus pasākumus valsts drošības, valsts robežas drošības, cilvēktirdzniecības novēršanas, sabiedriskās kārtības un drošības jomās, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju tiesību un brīvību aizsardzību.

Pasākumu plāna īstenošanai papildu nepieciešamo finansējumu plānots segt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, indikatīvi paredzot, ka Pasākuma plāna īstenošanai nepieciešamais finansējums nepārsniegs 116 277 466 eiro.

Līdzšinējais 28.februārī valdības apstiprinātais plāns par desmit tūkstošu Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu līdz ar jaunā Pasākumu plāna stāšanos spēkā zaudēs savu spēku.

Palīdzība ukraiņiem Latvijā
#StandWithUkraine
Datums 29. aprīlis, 2022
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta ārkārtas sēde

Notiek Ministru kabineta ārkārtas sēde, ko vada Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Sēdes darba…