Ministrs Pūce: Ekonomikas sildīšanai reģionos ES fondu finansējumu saņems augstas gatavības projekti 13 pašvaldībās

Rīga, 2020. gada 16. jūnijā – Šodien Ministru kabinets (MK) ir atbalstījis Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma piešķiršanu augstas gatavības projektiem 13 Latvijas pašvaldībās, tādējādi pašvaldību ēkās tiks paaugstināta energoefektivitāte un tiks attīstīta publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos. Kopējais ES fondu finansējums sasniegs vairāk nekā 9,4 milj. EUR. ES fondu finansējums pašvaldību atbalstam ir daļa no ministra Jura Pūces (AP!) š.ģ. aprīlī prezentētā 200 miljonu eiro piedāvājuma* ekonomiskās aktivitātes veicināšanai reģionos pēc Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas beigām.

ES fondu finansējums ir pārdalīts divās specifisko atbalsta mērķu programmās (SAM) ar mērķi paaugstināt energoefektivitāti pašvaldību ēkās**, kā arī izveidot publisko infrastruktūru un  veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionos***.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce: “Pašvaldības var sniegt nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskās situācijas uzlabošanā pēc COVID-19 izraisītās ekonomiskās lejupslīdes, tāpēc būtiski ir sniegt atbalstu to pašvaldību investīciju projektu īstenošanai, kas ir īstenojami jau šajā gadā un atbalsta uzņēmējus, rada jaunas darba vietas, uzlabo dzīves vidi un pakalpojumu saņemšanas iespējas iedzīvotājiem. Valsts ekonomikas lejupslīdes laikā Eiropas Savienības fondu finansējums jāiegulda efektīvākajos projektos, tādēļ finansējuma piešķiršanā priekšroka tika dota projektiem ar augstāku gatavību un lielāku ieguldījumu krīzes negatīvo ekonomisko seku mazināšanā.”

Atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai saņems deviņas reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldības (Balvu, Cēsu, Krāslavas, Kuldīgas, Madonas, Ogres, Preiļu, Smiltenes un Talsu novads) par kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu 4,31 milj. EUR apmērā. Tādējādi plānots samazināt primārās enerģijas gada patēriņu sabiedriskajās ēkās vismaz 2 849 MWh/gadā un siltumnīcefekta (ogļskābās) gāzes vismaz 619 tonnas gadā, kā arī no atjaunojamiem energoresursiem saražot papildjaudu vismaz 0,497 MW apmērā.

Atbalstīti tika augstas gatavības projekti, kurus uzsākt iespējams šogad, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē saskaņotajam sarakstam, ņemot vērā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, kas veidojies kā SAM atlikums, pašvaldībām neiesniedzot atsevišķus projektus vai īstenojot tos par mazāku finansējumu nekā sākotnēji plānots.  

Savukārt otrā specifisko atbalsta mērķu programmā, kas veidota ar mērķi, lai izveidotu publisko infrastruktūru un  veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionos, finansējumu 5,12 milj. EUR apmērā uzņēmējdarbības attīstībai saņems sešas pašvaldības – Siguldas, Kuldīgas, Valkas, Smiltenes, Aizkraukles un Līvānu novads. Projektu īstenošanas rezultātā plānots radīt vismaz 103 jaunas darba vietas un piesaistīt komersantu nefinanšu investīcijas teju 9 milj. EUR apmērā. Arī šis papildu projektu saraksts ir saskaņots VARAM Reģionālās attīstības koordinācijas padomē, ņemot vērā SAM ietvaros pieejamo ERAF finansējumu.

Kopumā VARAM turpina pārskatīt ES fondu projektu iesniegumu aktualitāti, vērtē to gatavības pakāpi un plāno pārdalīt projektiem vēl nepiešķirto ES fondu finansējumu tautsaimniecībai būtiskiem projektiem ar augstu gatavības pakāpi, lai radītu jaunas darba vietas, atbalstītu vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, piesaistītu privātās investīcijas reģionos. Reizē, pateicoties projektiem pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, tiks veicināta Latvijas izvirzīto klimata pārmaiņu mērķu sasniegšana. Samazinot atkarību no fosilo energoresursu importa un pārejot uz vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem, paredzami arī ieguvumi iedzīvotāju veselībai, gādājot par gaisa kvalitātes uzlabošanu, īpaši pilsētās.

*2020.gada 20.aprīļa Ministru kabineta sanāksmē par Eiropas Savienības fondu izlietojumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce prezentēja 200 miljonu eiro piedāvājumu ekonomiskās aktivitātes veicināšanai reģionos pēc Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas beigām.

** Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās".

*** "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām".

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533,20200305 e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv