Ekonomikas ministrija Ministru kabinets
Elektrība

Ministru kabineta sēdē š.g. 18. oktobrī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", kas nosaka kārtību, kādā elektroenerģijas tirgotājs piemēros maksas samazinājumu elektroenerģijas lietotājiem un saņems valsts kompensāciju par piemēroto maksas samazinājumu.

Atbalstu par elektroenerģijas izmaksām laika periodā no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecības saņems automātiski – elektroenerģijas tirgotāji to piemēros rēķinos par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. Līdz ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos noteikts pārejas periods tirgotājiemlai tie nepieciešamības gadījumā pielāgotu savu IT sistēmu, kas ļautu efektīvi piemērot saviem galalietotājiem maksas samazinājumu. Tādējādi atbalstu par oktobri un novembri tirgotājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs piemērot decembra rēķinā, savukārt pēc tam – katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju. Ja tirgotājam šāds pārejas mehānisms nav nepieciešams, maksas samazinājums ir iekļaujams jau sākot ar novembra rēķiniem.  Vienlaikus, izmantojot šo pārejas mehānismu, tirgotāja novembrī izsniegtajos rēķinos par oktobri ir jāatspoguļo informācija, ka atbalsts par oktobri tiks piemērots decembra rēķinā, lai lietotājs būtu informēts, kādēļ normatīvajos aktos noteiktais atbalsts rēķinā nav vēl piemērots.

Atgādinām, no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanai visām mājsaimniecībām pirmām 100 kWh ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 160 eiro/MWh[1] un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai; savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai. Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas patēriņš pārsniegs 500 kWh/mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs saņems arī to atbalstu, kas pienākas, izmantojot elektroenerģiju apkurē - 50% no cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet ne vairāk kā 0,100 EUR/kWh.

Līdz ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka lietotājam ir jāsaņem maksas samazinājums arī tajos gadījumos, kad lietotājs norēķinās par elektroenerģiju ar izlīdzināto maksājumu.

Tāpat noteikts,  ka neatkarīgi no elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma veida maksas samazinājumu lietotājiem jāaprēķina, izmantojot vidējo svērto maksu par patērēto elektroenerģiju.

Vienlaikus noteikumos atrunāta kārtība, kādā mājsaimniecību lietotāji var saņemt maksas samazinājumu tajos gadījumos, kad apsaimniekotājs ir noslēdzis vienu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar tirgotāju par visu daudzdzīvokļu māju, ņemot vērā, ka visai mājai ir viens elektroenerģijas pieslēgums. Šādā gadījumā apsaimniekotājam ir jāiesniedz apliecinājums tirgotājam par šādu situāciju un turpmāk katru mēnesi jāinformē, cik daudz mājsaimniecību lietotāju apsaimniekotājs apkalpo un kāds ir katras mājsaimniecības iepriekšējā mēneša patēriņš.

Valsts kompensācijas saņemšanai par mājsaimniecībām piemēroto maksas samazinājumu elektroenerģijas tirgotājiem līdz katra mēneša 20. datumam būs jāiesniedz kompensācijas aprēķins Būvniecības valsts kontroles birojā.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" var iepazīties Tiesību aktu portālā. Plašāk par visiem atbalsta pasākumiem energoresursu izmaksu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām un juridiskajiem lietotājiem. 

[1] Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas cena atbilstoši līgumam ir mazāka par 160 eiro/MWh, lietotājs par elektroenerģiju norēķināsies atbilstoši līguma cenai un kompensācija netiks piemērota.

Datums 18. oktobris, 2022
Laiks10.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā.