Valsts kanceleja
Temīda

Starptautiskā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centra (ICSID) šķīrējtiesas lietas "Jevgeņijs Kazmins pret Latviju"[1] ietvaros Latvijas puse šķīrējtiesas tribunālam lūgusi izbeigt šķīrējtiesas procesu un piedzīt no Ukrainas pilsoņa Jevgeņija Kazmina visus tiesāšanās izdevumus.

Uz šādu soli Latvijas pusi pamudināja tas, ka J. Kazmins, pretēji šķīrējtiesas tribunāla nolemtajam[2], līdz pat šim brīdim nav iesniedzis tribunāla pieprasīto garantijas vēstuli, kas garantētu Latvijas puses tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. Ja šķīrējtiesas tribunāls lems apmierināt Latvijas puses pieteikumu, šāds tribunāla lēmums pieliks punktu esošajam šķīrējtiesas procesam šajā lietā. Attiecīgs pieteikums šķīrējtiesas tribunālam iesniegts 2020. gada 10. decembrī.  

Papildus norādām, ka  ICSID Administratīvās padomes priekšsēdētājs Deivids Melpass (David Malpas) 2020. gada 14. oktobrī lēma neapmierināt J. Kazmina pieteikto noraidījumu visiem trim šķīrējtiesas tribunāla locekļiem. Kā iepriekš norādīts Valsts kancelejas 2020. gada 2. septembra preses paziņojumā, J. Kazmins, lai izvairītos no šķīrējtiesas uzliktā pienākuma iesniegt pieprasīto garantijas vēstuli, 2020. gada 30. jūlijā pieteica noraidījumu visiem trim šķīrējtiesas tribunāla locekļiem, apgalvojot, ka tribunāla locekļi nav spējīgi ieguldījumu strīdu izskatīt objektīvi un neatkarīgi. Izvērtējot J. Kazmina pieteikto noraidījumu un tā juridisko pamatojumu, ICSID Administratīvās padomes priekšsēdētājs D. Melpass noraidīja visus J. Kazmina izvirzītos pārmetumus un atteica pieteikto noraidījumu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 228 "Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā" 16. punktu, Valsts kanceleja publicē ICSID Administratīvās padomes priekšsēdētāja Deivida Melpasa 2020. gada 14. oktobra lēmumu angļu valodā.

Latvijas Republiku šķīrējtiesas procesā pārstāv Valsts kanceleja un advokātu birojs "Lalive".

 


[1] Šķīrējtiesas lieta (ICSID lietas Nr. ARB/17/5) tika uzsākta pēc J. Kazmina pieteikuma un ir saistīta ar maksātnespējīgās AS "Liepājas Metalurgs" ražošanas aktīvu pārdošanu Ukrainas uzņēmumam "KVV Group" 2014. gadā.

[2] Valsts kancelejas 2020. gada 2. septembra preses relīze par šķīrējtiesas tribunāla lēmumu (pieejama https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/skirejtiesas-tribunals-pienem-lemumu-apturet-skirejtiesas-procesu-lieta-jevgenijs)