Ministru prezidents Valsts kanceleja
Valsts kancelejas ēka

Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot valsts attīstības plānošanu un koordināciju, kā arī mērķi samazināt valsts pārvaldes sadrumstalotību un stiprināt valdības centru, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir uzdevis Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājam Pēterim Vilkam un Valsts kancelejas (VK) direktoram Jānim Citskovskim sagatavot PKC pievienošanu VK ar 2023. gada 1. janvāri.

“Pēdējo gadu izaicinājumi valsts pārvaldē ir skaidri demonstrējuši nepieciešamību spēcināt pārresoru koordināciju un sadarbību, vienlaikus samazināt funkciju sadrumstalotību un pārklāšanos. Mērķis – spēcīga, profesionāla, kompetenta un kompakta valsts pārvalde, kas spēj operatīvi un koordinēti risināt gan šodienas, gan nākotnes izaicinājumus,” uzsver Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Ministru prezidenta ieskatā, nepieciešams pilnveidot politiku koordinācijas funkciju veikšanu Ministru prezidentam padotajās iestādēs, kā arī izmantot abu iestāžu pieredzi, tādās jomās kā personāla atlase un starpnozaru sadarbība. PKC iekļaušanās VK ļaus arī pilnvērtīgāk nodrošināt dažāda veida atbalstu tā veiktajām funkcijām, īstenojot tās efektīvāk un ātrāk.

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis: "Apvienojot Valsts kancelejas un Pārresoru koordinācijas centra profesionāļu spēkus, paredzēts uzlabot valsts attīstības plānošanu un veicināt starpnozaru sadarbību. Tā tiek stiprināts valdības centrs. Vienlaikus iestāžu apvienošana uzlabos arī darba efektivitāti, jo Valsts kanceleja jau ir ilgstoši daļēji nodrošinājusi Pārresoru koordinācijas centra atbalsta funkcijas.”

“Pārresoru koordinācijas centra un Valsts kancelejas kompetenču apvienošana stiprinās Valdības centru, jo īpaši starpnozaru reformu jautājumu, stratēģiskās plānošanas un starptautiskās sadarbības jomās. Pārresoru koordinācijas centra izveidošana pirms desmit gadiem bija pirmais solis atsevišķu stratēģiskās plānošanas un horizontālo starpnozaru jautājumu pārnešanai no ministrijām un koncentrēšanai Ministru prezidenta padotībā. Tas ļāva izstrādāt divu septiņgadu posmu Nacionālos attīstības plānus – vienojoties par valsts attīstības stratēģiskajiem mērķiem un publiskajiem ieguldījumiem, kā arī īstenot apjomīgu Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu, ko atzinīgi ir novērtējuši ārējie partneri un kas atspoguļojas kapitālsabiedrību konsolidētajos rezultātos,” uzsver PKC vadītājs Pēteris Vilks.

Raugoties nākotnē Pēteris Vilks norāda “Pārmaiņu īstenošana nekad nav viegla, jo īpaši, kad tas skar ikdienas paradumus darbu izpildē, ierasto komunikāciju. Tomēr pārmaiņas paver arī jaunas iespējas īstenot iniciatīvas, kas citos apstākļos nav bijis iespējams, bet kam jānes Latvijai augļi ilgtermiņā. Pārresoru koordinācijas centra profesionālā komanda ir strādājusi un arī turpmāk strādās ar atbildību par Latvijas nākotni!”.

Abiem iestāžu vadītājiem ir uzdots izstrādāt un iesniegt Ministru prezidentam PKC pievienošanas plānu Valsts Kancelejai līdz 2022. gada 14.janvārim.