J. Pūce: klimatneitrāla ekonomika dos jaunus stimulus attīstībai

2019. gada 11. jūnija Ministru kabineta sēdē apstiprināta Latvijas nacionālā pozīcija “Par Eiropas Komisijas paziņojumu “Tīru planētu - visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku””. Latvija pauž atbalstu ES virzībai uz klimatneitralitāti 2050. gadā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!): “Latvija ar pozīcijas apstiprināšanu ir spērusi nozīmīgu soli un apliecinājusi, ka ir gatava sniegt savu pienesumu klimata krīzes novēršanā. Latvijai ir jāizmanto iespējas, ko nodrošinās pāreja uz klimatneitralitāti, attīstot jaunas zaļās industrijas, tehnoloģijas, ražojot produktus un veicinot jaunu darba vietu radīšanu, kas kļūs par labu pamatu tautsaimniecības izrāvienam.”

Nacionālajā pozīcijā norādīts, ka ir būtiski izmantot iespējas, ko sniedz tehnoloģiskie un aprites ekonomikas risinājumi, panākot resursu maksimāli efektīvu izmantošanu ražošanā un sadzīvē, tostarp nepieciešams nodrošināt dažādu materiālu un produktu pēc iespējas ilgāku izmantošanu, veicināt to pārstrādi un atjaunošanu, vienlaikus aizsargājot vidi un dabu.

Pāreja uz klimatneitralitāti sniegs jaunus ekonomiskos stimulus un iespējas arī Latvijas iedzīvotājiem un ekonomikai,  tostarp radīs  jaunas darba vietas, stimulēs inovatīvu oglekļmazietilpīgu tehnoloģiju un energoefektīvu risinājumu radīšanu un efektīvāko tirgū pieejamo tehnoloģiju ieviešanu. Pētniecības un inovāciju sistēmas attīstība veicinās jaunu kompetenču, tehnoloģiju un augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu attīstību un sekmēs Latvijas uzņēmumu eksportspēju, veicinot Latvijas un ES konkurētspēju un sadarbību starptautiskā mērogā.

Latvija pauž gatavību diskutēt par nepieciešamību paaugstināt ES ieguldījumu Parīzes nolīguma ieviešanā. Pozīcijā uzsvērts, ka nākamajam Eiropas daudzgadu budžetam jābūt svarīgam instrumentam, lai veicinātu ieguldījumus enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā, vismaz 25% no izdevumiem atvēlot klimata pārmaiņu ierobežošanai. Lai nodrošinātu klimatneitralitātes sasniegšanu ES līmenī, pilnīgi visās ES un valstu nacionālajās nozaru politikās ir jānosaka konkrēti mērķi un jānodrošina finansējums siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.

Lai veicinātu SEG emisiju samazināšanu un ieviestu Latvijā projektus ar labu demonstrēšanas efektu, Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros VARAM līdz šim atbalstījis SEG samazināšanu valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos un jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām. 2019.gadā tika noslēgti arī līgumi ar projektu īstenotājiem arī par viedo pilsētvides tehnoloģiju izmantošanas atbalstīšanu un enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību. Tāpat VARAM sadarbībā ar Vides investīciju fondu turpina uzraudzīt plānoto rezultātu sasniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu ietvaros – instruments darbojās līdz 2015.gadam un SEG emisiju samazināšanas atbalstīšanas nolūkā tika noorganizēti 16 dažādi projektu konkursi un vairākos no tiem pat vairākas kārtas. 

Latvijā, lai nodrošinātu SEG emisiju samazināšanu un virzību uz klimatneitralitāti, šobrīd tiek izstrādāts Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021-2030.gadam, kā arī Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģija 2050.gadam.

Pēdējās desmitgadēs ir konstatētas visstraujākās klimatisko parametru izmaiņas instrumentālo meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Turklāt sagaidāms, ka 21. gadsimtā temperatūra palielināsies vēl straujāk nekā iepriekš, kas ietekmēs gan sabiedrību kopumā, gan arī dažādas nozares un tautsaimniecības sektorus.

Klimatneitralitāte jeb siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju neto nulles līmenis nozīmē, ka radītās SEG emisijas tiek pilnībā kompensētas ar oglekļa dioksīda piesaisti vai, izmantojot noteiktas tehnoloģijas, netiek pieļauta radītā SEG emisiju apjoma izlaide. 

Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 27275745,e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv

Attēls

 

 

11.06.2019. Preses konference par klimata krīzes novēršanu