Līdzdalība
Memoranda parakstīšana

Kultūras ministrija atkārtoti izsludina atklātu konkursu Latvijas Republikā reģistrētu biedrību un nodibinājumu pārstāvniecībai Sabiedriskā labuma komisijā.

Dalībai konkursā tiek aicinātas organizācijas, kas darbojas kādā no sekojošām jomām:

  • Labdarība;
  • Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
  • Pilsoniskās sabiedrības attīstība;
  • Izglītības, zinātnes veicināšana;
  • Kultūras veicināšana;
  • Veselības veicināšana un slimību profilakse;
  • Sporta, tajā skaitā augstu sasniegumu sporta, atbalstīšana;
  • Vides aizsardzība;
  • Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;
  • Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana.

Kārtību, kādā izvirza un iekļauj Sabiedriskā labuma komisijas sastāvā biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, tai skaitā kandidātu pieteikšanu un iesniedzamos dokumentus, nosaka Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.977 “Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā”. Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.976 “Sabiedriskā labuma komisijas nolikums” nosaka tostarp kārtību, atbilstoši kurai tiek veidots Sabiedriskā labuma komisijas sastāvs. Minētie noteikumi ir pieejami tiesību aktu portālā likumi.lv.

Vēršam uzmanību, ka 2022.gada 29.novembrī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.976 “Sabiedriskā labuma komisijas nolikums”, tostarp papildinot ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

“5.1 Viena un tā pati persona var būt par komisijas locekli (kurš izvēlēts konkursa kārtībā) ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas".

Pieteikumi aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi “Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju atklātam konkursam”, uz aploksnes norādot biedrības vai nodibinājuma nosaukumu un juridisko adresi, jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2023.gada 26.janvārim plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2023.gada 26.janvāris).

Tālrunis informācijai – +371 67330266