Satiksmes ministrija

Valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta (MK) noteikumus “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, kuros ir uzskaitītas pasažieru kategorijas, kas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, papildinot ar vienu jaunu pasažieru kategoriju – daudzbērnu ģimenes locekļi, un noteikta kārtība, kā saņemt valsts garantētu pārvadājumu pakalpojumu.

Valdības sēdē otrdien, 27.jūnijā, akceptētie noteikumi paredz, ka no 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālās nozīmes maršrutos, varēs saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas. Tāpat saskaņā ar jaunajiem noteikumiem kārtība, kādā personas, kuru braucienus 100% apmērā kompensē valsts, saņem pakalpojumu, paliks nemainīga līdz 2020. gada beigām.

Līdz ar jauno braukšanas maksas atvieglojumu noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē MK noteikumi Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi ir noteikta jauna braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kategorija – daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri varēs saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas braucienam reģionālās nozīmes maršrutos. Konkrētā pasažieru kategorija pārvadājumu pakalpojumu varēs saņemt, uzrādot apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumenti (pasi vai ID karti).

Ņemot vērā, ka pasažieru kategorijām, kuru braucienus pilnā apmērā kompensē valsts, kārtība, kādā pakalpojumu saņemt, paliks nemainīga līdz 2020. gada beigām, personas ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētās personas un bāreņi arī turpmāk sabiedriskajā transportā varēs braukt, uzrādot attiecīgo apliecību autobusa vadītājam un saņemot nulles vērtības biļeti. Savukārt no 2021. gada kārtību iecerēts mainīt, ieviešot elektronisku attiecīgo pasažieru kategoriju identifikāciju un veikto braucienu uzskaiti.

 Republikas nozīmes pilsētās, kur sabiedriskajā transportā šobrīd vēl nav ieviests risinājums elektroniskai pasažieru uzskaitei, tāds būs jāievieš līdz 2020. gada 31. decembrim, lai pilsētas domes ne vēlāk kā no 2021. gada datus par pārvadāto personu ar I un II grupas invaliditāti skaitu iesniegtu Autotransporta direkcijā elektroniski. Savukārt reģionālās nozīmes maršrutos paredzētais braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikācijas līdzeklis Satiksmes ministrijai ir jānosaka līdz 2019. gada beigām, lai visu 2020. gadu varētu strādāt pie tā ieviešanas, bet no 2021. gada, kad stāsies spēkā Autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta nākotnes koncepcija, tas varētu pilnvērtīgi darboties.

 Izdodot jaunos MK noteikumus “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, attiecīgi tiek precizētas normas arī saistītajos MK noteikumos Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” un MK noteikumos Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”. Izmaiņas abos normatīvajos aktos saistītas ar to, ka netiks ieviests MK noteikumos Nr.153 aprakstītais risinājums elektroniskai braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaitei. Tāpat, balstoties uz Finanšu ministrijas atzinumu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu arī par personu, kurām tiek izsniegtas nulles vērtības biļetes, pārvadāšanu, MK noteikumos Nr.435 tika noteikts, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Savukārt MK noteikumos Nr.599 tika precizēts, ka braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēji varēs braukt sabiedriskajā transportā bez maksas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu apliecību.

 

 

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv Zane Plone
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts SIA Autotransporta direkcija
Tālr. 67686485
E-pasts: zane.plone@atd.lv