Izglītības un zinātnes ministrija
Augstskolām dota iespēja būtiski uzlabot studiju kvalitāti un starptautisko konkurētspēju

Turpmāko sešu  gadu laikā Latvijas  augstskolām un koledžām būs pieejams vairāk nekā 65 milj. eiro liels Eiropas Sociālā fonda finansējums, ko plānots ieguldīt studiju programmu modernizācijā, starptautiskās konkurētspējas veicināšanā,  cilvēkkapitāla attīstībā, kā arī augstskolu un koledžu labākas pārvaldības sistēmas izveidē. Uz finansējumu varēs pretendēt gan valsts, gan privātās Latvijas augstskolas un koledžas.

Līdz šim ES struktūrfondu finansējums vairāk investēts augstskolu un koledžu infrastruktūrā, tāpēc šoreiz ESF finansējums plānots vairākiem citiem augstskolu attīstībai nozīmīgiem jautājumiem - Latvijas tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu studiju programmu izstrādei, augstskolu mācībspēku un pārvaldības stiprināšanai, tostarp akadēmiskā personāla svešvalodu, digitālo prasmju un sadarbības prasmju ar industriju uzlabošanai, doktorantu iesaistei akadēmiskajā darbā un ārvalstu pasniedzēju piesaistei. Tāpat ES fondu investīcijas paredzētas augstskolu sadarbības stiprināšanai ar industriju – tās iesaistei studiju satura un augstskolas pārvaldības jautājumos, kā arī akadēmiskā godīguma kultūras attīstīšanai augstskolās un uz rezultātu orientētas augstskolu iekšējās kvalitātes vadības sistēmu  izveidei. 

ES struktūrfondu aktivitātes, kas paredzētas studiju programmu piedāvājuma uzlabošanai, sekmēs Latvijas augstākās izglītības studiju programmu starptautisko konkurētspēju un eksportspēju, taču saglabājot spēcīgu saikni ar Latvijas tautsaimniecības vajadzībām un sabiedrības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem. Augstskolām būs iespēja pārskatīt studiju saturu, slēdzot vai apvienojot līdzīgas studiju programmas un uz to bāzes izstrādājot jaunas, spēcīgas un starptautiski konkurētspējīgas. Projekta ietvaros paredzēts izveidot 11 kopīgas starpaugstskolu doktorantūras studiju programmas un 62 studiju programmas ES oficiālajās valodās, kas nav latviešu valoda. Finansējums paredzēts arī jaunu skolotāju studiju programmu izstrādei, aprobācijai un akreditācijai. Jaunais skolotāju izglītības saturs tiks izstrādāts, balstoties uz nozares ekspertu darba grupas priekšlikumiem un saskaņā ar augstskolas individuālo pedagoģijas izglītības attīstības plānu. ES fondu aktivitātei kopējais plānotais finansējums ir vairāk nekā 10 milj.eiro, no kuriem 9,2 milj. eiro ir ESF investīcijas, bet 1,6 milj. eiro – valsts budžeta līdzfinansējums.

Studiju kvalitāte ir cieši saistīta ar akadēmiskā personāla kvalifikāciju un zinātnisko darbību, tāpēc vienā no ESF aktivitātēm ievērojami  līdzekļi tiks ieguldīti akadēmisko spēku profesionālajā pilnveidē un jauno zinātnieku iesaistē augstskolu akadēmiskajā darbā. Augstākās izglītības sektors šobrīd saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā akadēmiskā personāla novecošanās, nepietiekama sadarbība ar nozari, mazs skaits kvalificētu ārvalstu mācībspēku, kā arī nepietiekama akadēmiskā personāla zinātniskā darbība un starptautiskā sadarbība. Projektos tiks finansēta akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, kas ietver arī stažēšanos uzņēmumos un angļu valodas mācības, kā arī doktorantu akadēmiskā darba veikšanu un ārvalstu pasniedzēju darbu kā mācībspēkiem augstskolās un koledžās Latvijā. Kopumā augstskolu un koledžu akadēmiskā personāla stiprināšanai plānoti vairāk nekā 34 miljoni eiro, no kuriem 29,2 milj. eiro ir ESF finansējums, bet  5,1 milj. eiro - valsts budžeta līdzfinansējums.

Tāpat ESF finansējums paredzēts augstskolu un koledžu pārvaldības un organizatorisko procesu uzlabošanai, studiju programmu satura pilnveidei un salāgošanai ar nozares attīstības vajadzībām. Augstskolām un koledžām būs iespēja paaugstināt vadības personāla kompetences - līderības un inovācijas prasmes, stiprināt akadēmiskā godīguma kultūru, ieviest e-risinājumus. Šiem mērķiem plānotais finansējums ir 20 milj, eiro, no kuriem 17 milj. eiro ir ESF, bet 3 miljoni eiro – valsts budžeta līdzfinansējums. 

Visās programmās projektus paredzēts uzsākt 2018.gada otrajā pusgadā. Būtiskākie nosacījumi ESF finansējuma saņemšanai ir nozares iesaiste studiju satura un augstskolu pārvaldības jautājumos, labākās starptautiskās prakses ieviešana augstskolas darbībā, skolotāju izglītības programmu sasaiste ar jauno vispārējās izglītības saturu, kā arī starptautiskā ekspertīze projektu vērtēšanā.

Ar šodien, 2017. gada 9. janvārī valdībā apstiprinātajiem MK noteikumu projektiem var iepazīties MK mājaslapā: 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"; "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"; Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.  specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrija
Komunikācijas nodaļa
Tel.: 67047704, mob. tel. 25728536
E-pasts: prese@izm.gov.lv