Ekonomikas ministrija Ministru kabinets
Vēja turbīnas, saules paneļi

Ministru kabinets 2022. gada 18. oktobra sēdē apstiprināja jaunus energoefektivitātes monitoringa noteikumus (turpmāk – Monitoringa noteikumi), aktualizējot normatīvo regulējumu attiecībā uz informācijas ziņošanu par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to ietvaros gūtiem ietaupījumiem, kā arī attiecīgās informācijas apstrādāšanu un apkopošanu, kas ir nepieciešams valsts ilgtermiņa energoefektivitātes mērķu sasniegšanas progresa novērtēšanai Nacionālā enerģētikas un klimata plāna ietvaros. Ar Monitoringa noteikumiem nacionālajos tiesību aktos tiek pārņemta arī daļa Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Energoefektivitātes direktīvas prasību enerģijas ietaupījumu uzskaites jautājumos.

Ar Monitoringa noteikumiem tiek aktualizēts līdzšinējais regulējums, ko noteica Ministru Kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr.668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”. To aktualitāti iezīmē energoefektivitātes monitoringa praksē konstatētā nepieciešamība uzlabot enerģijas ietaupījumu ziņošanas un uzskaites sistēmas efektivitāti, nepieciešamība nacionālajā regulējumā pārņemt Energoefektivitātes direktīvas prasības, kā arī ar šiem jautājumiem saistīto Energoefektivitātes likuma grozījumu stāšanās spēkā 2022. gada 2. augustā. Līdztekus tam, tuvākajā laikā tiks pabeigts darbs pie Energoresursu informācijas sistēmas regulējuma izstrādes, kas būs neatņemama energoefektivitātes monitoringa sastāvdaļa.

Monitoringa noteikumi aktualizē kārtību, kādā valsts iestādes, pašvaldības un citas atvasinātas publiskas personas, kā arī lielie uzņēmumi, lielie elektroenerģijas patērētāji u.tml. atbilstoši Energoefektivitātes likumā noteiktām prasībām ziņo Būvniecības valsts kontroles birojam (turpmāk – atbildīgā iestāde) par pasākumiem energoefektivitātes uzlabošanas jomā un to rezultātā gūtiem enerģijas ietaupījumiem, kā arī detalizē atbildīgās iestādes pienākumus energoefektivitātes monitoringa jomā.

Būtisks ieguvums energoefektivitātes pasākumu ziņošanā iesaistītajām pusēm, kā arī atbildīgajai iestādei būs saistīts ar administratīvā sloga samazināšanu, ko nodrošinās energoefektivitātes pasākumu un to radīto ietaupījumu ziņošana tiešsaistē Energoresursu informācijas sistēmā. Tās izmantošanai praksē tiek virzīti Monitoringa noteikumi un šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā esošie Energoresursu informācijas sistēmas noteikumi. Saskaņā ar Monitoringa noteikumiem paredzēts, ka pēc attiecīgā regulējuma stāšanās spēkā, energoefektivitātes pasākumu ziņošanā iesaistītajām pusēm aktuālais ziņošanas pienākums būs jāizpilda līdz 2022. gada 31. decembrim (līdz šim noteiktā 1. novembra termiņa vietā). Savukārt turpmākajos gados tas būs jāizpilda līdz 1. jūlijam.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem noteikumiem var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.

Datums 18. oktobris, 2022
Laiks10.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā.