Aizsardzības ministrija
Aicina atsaukties piegādātājus, kuri steidzami var nodrošināt daudzkārt lietojamas sejas maskas

Ņemot vērā papildus epidemioloģisko prasību noteikšanu, kas nostiprinātas Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 380) 4.9. apakšpunktā precizētos daudzkārt lietojamo sejas masku (mazgājami mutes un deguna aizsegi) apjomus, kas paredzēti izglītojamo un pedagogu nodrošināšanai, lai apkopotu informāciju par aktuālo tirgus situāciju, kas varētu tikt izmantota iegāžu veikšanai, lūdzam pieteikties ieinteresētos piegādātājus, kuri steidzami var nodrošināt bērniem un pieaugušajiem piemērota izmēra daudzkārt lietojamu sejas masku (mazgājamu mutes un deguna aizsegu) piegādes, ievērojot šādas minimālās prasības:

 

Atbilstība Eiropas Standartizācijas iestādes (CEN) vadlīniju  (LVS CWA 17553 “Higiēniskās sejas maskas. Minimālās prasības, testēšanas metodes un lietošana”) (turpmāk – Vadlīnijas) noteiktajiem kritērijiem būtiskām masku īpašībām (vai ekvivalentām prasībām, piemēram, AFNOR Spec S76-001, Vadlīniju C. pielikumā pieejama informācija arī par citu CEN dalībvalstu izstrādātajām nacionālajām specifikācijām):

 1. filtrācijas efektivitāte virs 70% ar 3 μm daļiņām;
 2. gaisa caurlaidība lielāka par 96 L.m-2.s-1 pie vakuuma 100 Pa spiediena, vai  materiāla diferenciālais spiediens, kas mazāks vai vienāds ar 70 Pa/cm2vai elpošanas pretestība nepārsniedz - ieelpa 2,4 mbar, izelpa 3 mbar;
 3. izturīgi galvas stiprinājumi (5 uzvilkšanas/novilkšanas cikli saskaņā ar Vadlīnijās noteikto);
 4. atbilstība augstāk noteiktajiem filtrācijas un gaisa caurlaidības kritērijiem saglabājas pēc vismaz 5 mazgāšanas cikliem (noteikti Vadlīnijās);
 5. par preci nodrošināta informācija par tekstilšķiedru sastāvu saskaņā ar Regulu Nr. 1007/2011 “Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1007/2011 ( 2011. gada 27. septembris ) par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu”
 6. sniegta informācija par pareizu masku lietošanu (kā pareizi lietot, kad izmest) un kopšanu (piemēram, mazgāšanas nosacījumi/ierobežojumi).

 

Pieteikumā iesniedzamā informācija:

 1. piedāvātās maskas ražotājs, tā kontaktinformācija;
 2. piedāvātās maskas tehniskais apraksts, kurā norādīts vismaz izmantotais materiāls, filtrācijas un gaisa caurlaidības rādītāji, izmēri, galvas stiprinājuma veids;
 3. lietošanas un kopšanas instrukcija;
 4. sertifikāts vai laboratoriskās testēšanas pārskats, kurā var pārliecināties par preces atbilstību izvirzītajām filtrācijas un gaisa caurlaidības minimālajām prasībām;
 5. daudzums pa izmēriem (bērnu/pieaugušo), ko spēj piegādāt 3 nedēļu laikā;
 6. preces cena;
 7. preces un iepakojuma foto attēls, iepakojuma veids (t.sk., gabalu skaits iepakojumā);

 

Piedāvājumus lūdzam iesūtīt līdz 07.01.2021. elektroniski uz e-pastu piedavajumic19@valic.gov.lv.