2018.gada nogalē Valsts kanceleja uzsāka īstenot jaunu iniciatīvu, lai paaugstinātu valsts pārvaldes inovācijas kultūru un veicinātu Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 izvirzīto mērķu sasniegšanu. Sākotnēji izveidoto trīs laboratoriju mērķis bija kalpot par platformu risinājumu radīšanai “vecajām problēmām” jaunā veidā, radot prototipus dažādu izaicinājumu  pārvarēšanai. 

2019.gadā Valsts kancelejas vadībā darbojās 3 starpdisciplināras laboratorijas, kurās tika izmēģinātas dažādas jaunas koprades darba metodes: 

  1. administratīvā sloga mazināšanai, 
  2. stratēģiskai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadībai un 
  3. valsts pārvaldes reputācijas un tēla stiprināšanai (vērtību iedzīvināšanai praksē). 

Līdz ar pirmā projekta noslēgumu 2019.gada nogalē #GovLabLatvia no 3 laboratorijām ir transformējusies uz vienu kopīgu laboratoriju, kuras misija ir palīdzēt valsts pārvaldes iestādēm inovēt jeb meklēt risinājumus sarežģītām problēmām, izmantojot inovatīvas metodes. 

Laboratoriju nepieciešamība

Politiskā un ekonomiskā vide, ierobežotie resursi un sabiedrības prasības pēc augstākas kvalitātes mūsdienīgiem pakalpojumiem pieprasa dinamisku, efektīvu un elastīgu valsts pārvaldi. Izmantojot inovatīvas pieejas, valsts pārvaldes izaicinājums ir attīstīties dinamiski, būt efektīvai un elastīgai. Šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams veikt investīcijas valsts pārvaldes kapacitātē, uzlabot darba metodes, procesus un kultūru. Lai tuvinātu šī mērķa sasniegšanu, ar #GovLabLatvia aktivitātēm Valsts kanceleja vēlas stimulēt nepieciešamos pārmaiņu procesus. 

Darba metodes

#GovLabLatvia darbības pamatā ir dizaina domāšana - pastiprināta koncentrēšanās uz klientu vajadzībām, radot lietotājam piemērotāko risinājumu (nepārtraukta “iekāpšana lietotāja jeb klienta kurpēs”). Līdzās dizaina domāšanas filozofijai un metodoloģijai #GovLabLatvia izmanto dinamiskās izstrādes (Agile) jeb iteratīvās pieejas principus (risinājumi netiek veidoti, cenšoties atrisināt visu uzreiz, bet darot to pakāpeniski), kā arī seko LEAN principiem (domājot par nepārtrauktu pilnveidošanos un nevajadzīgu darbību likvidēšanu). 

Primāri laboratorija vēlas veicināt sadarbību un komandas darbu valsts pārvaldē, kas nepieciešami dažādu starp-disciplināru problēmu risināšanai. Pirmā projekta ietvaros tika radīts praktisks metodoloģisks materiāls - vadlīnijas “Inovācijas process administratīvā sloga mazināšanai”, kurā apkopotas gan #GovLabLatvia darbā izmantotās metodes un rīki (2.nodaļa materiālā), gan arī radīts ieskats tajā, kā izveidot inovācijas laboratoriju publiskajā sektorā (3.nodaļa).

Piesaistītais atbalsts laboratoriju izveidē

#GovLabLatvia 2019.gadā tika īstenota kā projekts - ExCel! jeb EXCELLENT FOR CENTENARY OF LATVIA! (jeb tulkojumā no angļu valodas - Izcils Latvijas simtgadei!). Tas tika veikts ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas atbalstu, kas Valsts kancelejai deva iespēju piesaistīt starptautisku un vietēju konsultantu atbalstu, kuru sniedza uzņēmums PwC, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). 
2020.gadā plānota otrā projekta - Public Sector Innovation Labs in Latvia (ExCel! 2.0) – īstenošana, kur ar Eiropas komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas palīdzību tiks turpināta #GovLabLatvia darbība, turpinot sadarbību arī ar OECD. 

Kā praksē darbojas #GovLabLatvia?

#GovLabLatvia darbojas sprintos jeb īsteno nelielus projektus, kuru uzdevums ir risināt konkrētus izaicinājumus, piesaistot dalībniekus gan no dažādām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī pārstāvjus no citiem sektoriem. 

2019.gada laikā vien tika organizēti 11 sprinti, kas izpaudās vairāk kā 50 koprades darbnīcu formātā, kurās kopā piedalījās (dažādās lomās) vairāk kā 150 dalībnieku, rezultātā radot vismaz 16 prototipus – risinājumu projektus, kas notestēti laboratorijā un kuriem būtu potenciāls tikt ieviestiem arī reālā vidē pilotprojektu veidā. Piemēram, viens no prototipiem, kas tika pilotēts reālā vidē 2019.gada 16.septembrī bija Ekonomikas ministrijas organizētā aktivitāte “Ierēdnis ēno uzņēmēju”. 

Sākotnēji, 2019.gadā katrā no 3 laboratorijām bija iesaistījušies ~15 dalībnieki (no valsts pārvaldes dažādām iestādēm, NVO, akadēmiskās vides un privātā sektora). Tomēr līdz ar laboratoriju koncepta nostiprināšanos #GovLabLatvia dalībnieki regulāri mainās, atkarībā no risināmās tēmas un izaicinājuma. Piemēram, konkrēta jautājuma risināšanai tiek veltītas 4 darbnīcas, kurā piedalās risināmā jautājumā iesaistīto pušu pārstāvji un interesenti. Visi laboratoriju dalībnieki rod iespēju piedalīties darbnīcās un veikt mājasdarbus, ja nepieciešams, kas saistīti ar problēmu izzināšanu, pētīšanu, risinājumu meklēšanu, testēšanu, brīvprātīgi un papildus savām ikdienas darba aktivitātēm.