Atjaunots: 19.09.2019

GovLabLatvia: Latvijas valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas

2018.gada nogalē Valsts kanceleja uzsāka īstenot jaunu iniciatīvu, lai paaugstinātu valsts pārvaldes inovācijas kultūru un veicinātu Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 izvirzīto mērķu sasniegšanu, izveidojot valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas.

Laboratoriju pašreizējais mērķis ir kalpot par platformu risinājumu radīšanai “vecajām problēmām” jaunā veidā. Laboratoriju darbā tiek izmantota dizaina domāšanas un Agile jeb iteratīvā pieeja, piesaistot laboratorijās dalībniekus gan no dažādām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī pārstāvjus no citiem sektoriem. Laboratoriju dalībnieki regulāri tiekas klātienē, lai kopīgiem spēkiem nonāktu pie notestētiem prototipiem, kuriem būtu potenciāls tikt ieviestiem arī valsts pārvaldē.

 

 Foto - pirmā laboratoriju dalībnieku darbnīca 2018.gada 17.-18.decembrī

 

 

Laboratoriju nepieciešamība

Politiskā un ekonomiskā vide, ierobežotie resursi un sabiedrības prasības pēc augstākas kvalitātes mūsdienīgiem pakalpojumiem pieprasa dinamisku, efektīvu un elastīgu valsts pārvaldi. Izmantojot inovatīvas pieejas, valsts pārvaldes izaicinājums ir attīstīties dinamiski, būt efektīvai un elastīgai. Šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams veikt investīcijas valsts pārvaldes kapacitātē, uzlabot darba metodes, procesus un kultūru. Lai tuvinātu šī mērķa sasniegšanu, ar GovLabLatvia aktivitātēm Valsts kanceleja vēlas sekmēt nepieciešamos pārmaiņu procesus. 

Īsumā par 3 laboratorijām

Valsts kancelejas vadībā ir izveidotas 3 starpdisciplināras inovatīvas laboratorijas: 

• administratīvā sloga mazināšanai
 

• stratēģiskai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadībai
 

• valsts pārvaldes reputācijas un tēla stiprināšanai

 

Laboratorijas veicinās sadarbību valsts pārvaldē un komandas darbu mērķa sasniegšanai. Laboratoriju ietvaros radītais un uz starptautisko pieredzi un labo praksi balstītais mūsdienīgu un kvalitatīvu, Latvijas situācijai pielāgotu instrumentu un metožu kopums būs publiski pieejams un izmantojams valsts pārvaldes turpmākā darbā.

Piesaistītais atbalsts laboratoriju izveidē

Inovācijas laboratoriju izveide tiek veikta ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas atbalstu. Tas Valsts kancelejai devis iespēju piesaistīt starptautisku un vietēju konsultantu atbalstu, kuru sniedz uzņēmums PwC, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). Aktivitāte tiek īstenota kā projekts, kuram dots nosaukums ExCel! jeb EXCELLENT FOR CENTENARY OF LATVIA! (jeb tulkojumā no angļu valodas - Izcils Latvijas simtgadei!). 

Laboratoriju dalībnieki

Sākotnēji katrā no 3 laboratorijām bija iesaistījušies ~15 dalībnieki (no valsts pārvaldes dažādām iestādēm, NVO, akadēmiskās vides un privātā sektora). Tomēr līdz ar laboratoriju koncepta nostiprināšanos visu laboratoriju dalībnieki regulāri mainās, atkarībā no risināmās tēmas un izaicinājuma. Piemēram, konkrēta jautājuma risināšanai tiek veltītas 3 darbnīcas, kurā piedalās risināmā jautājumā iesaistīto pušu pārstāvji un interesenti. Visi laboratoriju dalībnieki rod iespēju piedalīties darbnīcās un veikt mājasdarbus, ja nepieciešams, kas saistīti ar problēmu izzināšanu, pētīšanu, risinājumu meklēšanu, testēšanu, brīvprātīgi un papildus savām ikdienas darba aktivitātēm. Cilvēku skaits, kas līdz šim iesaistījies dažādās darbnīcās, turpina pakāpeniski pieaugt.

Aktualitātes un rezultāti

#GovLabLatvia piedalās iNovuss darbnīcā

2019.gada 30.augustā norisinājās jaunrades festivāls iNovuss, kurā #GovLabLatvia dalībnieki piedalījās  LEGO® SERIOUS PLAY® darbnīcā. Darbnīcas laikā aktīvākie dalībnieki no stratēģiskai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības #GovLabLatvia laboratorijas radošā formātā radīja vīziju par to, kādai būtu jābūt valsts pārvaldei, lai tajā vēlētos strādāt darbinieki. Par svarīgiem elementiem kopīgi tika izvirzīti daudzi t.sk. vienota organizācija ar skaidru misiju, vīziju, vērstu uz pakalpojumu attīstību un vērtībās valstītu darbu sabiedrības labā, ar patīkamu darba vidi, sadarbību, ātrumu u.c. svarīgiem elementiem. 

Izstrādātas vadlīnijas administratīvā sloga mazināšanai

Ministru kabinets 2019.gada 20.augustā pieņēmis lēmumu ar 2019. gada 1. novembri ieviest Nulles birokrātijas pieeju tiesību aktu projektu izstrādē valsts pārvaldē. Pieejas mērķis ir apturēt administratīvā sloga pieaugumu uzņēmējiem, un tās īstenošanas rezultāti atkarīgi no ikviena tiesību aktu projektu autora zināšanām, gatavības līdzdarboties ar mērķa grupas pārstāvjiem, kā arī no spējām domāt radoši un attīstīt jaunus risinājumus. Lai palīdzētu ikvienam valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē strādājošajam kvalitatīvi aprēķināt administratīvo slogu, atbilstības izmaksas un attīstīt iespējami labākos risinājumus, Valsts kanceleja #GovLabLatvia laboratorijā ir izstrādājusi praktiskās vadlīnijas “Inovācijas process administratīvā sloga mazināšanai” (t.sk. pielikums). 

Ko par #GovLabLatvia raksta OECD?

Laboratoriju sekmīgā izveidē līdzdarbojas arī OECD (t.sk. arī inovāciju vienība – OPSI jeb Observatory of Public Sector Innovation). Šeit iespējams iepazīties ar OECD rakstu angļu valodā “How Latvia is using the OECD Declaration on Public Sector Innovation to accelerate innovation”, kas atskatās arī uz 26.jūnijā notikušo darbnīcu augstākā līmeņa vadītājiem.  

#GovLabLatvia viesojas Latvijas Radio 1 raidījumā “Kā labāk dzīvot”

2019.gada 16.jūlijā Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante, Valsts inovācijas laboratorijas vadītāja Laura Dimitrijeva piedalījās LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” un informēja par laboratoriju darbu, gan arī diskutēja par dizaina domāšanas un eksperimentēšanas vietu valsts pārvaldē. Raidījuma ieraksts pieejams šeit.

#GovLabLatvia viesojas raidījumā “900 sekundes”

2019.gada 4.jūlijā raidījumā “900 sekundes” viesojās #GovLabLatvia iniciatīvas vadītāja Laura Dimitrijeva, lai pastāstītu par Valsts kancelejas izveidotajām inovācijas laboratorijām.

Ar sižetu iespējams iepazīties šeit.

 

Notikusi jauniešu darbnīca 

2019.gada 3. jūlijā #GovLabLatvia valsts pārvaldes tēla un reputācijas inovācijas laboratorijā darbojās aktīvi jaunieši. Izmantojot dizaina domāšanu, tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kāda šobrīd ir valsts pārvaldes jauniešu acīm un kādai tai būtu jābūt? Jaunieši norādīja, ka valsts pārvalde ikdienā šķiet sarežģīta un jauniešiem nesaprotama, taču viņi tajā pašā laikā novērtēja to, ka tā strādā sabiedrības labā un ir vērsta uz attīstību.

Kopīgi tika apzināti galvenie izaicinājumi, meklētas un analizētas problēmas, ģenerētas idejas un izveidoti risinājumi prototipu veidā. Latvijas jauniešiem ir savs viedoklis par valsts pārvaldi, viņi ir gatavi iesaistīties un sniegt savas idejas un risinājumus valsts pārvaldes pilnveidošanā. Foto mirkļi no pasākuma atrodami šeit.

 

#GovLabLatvia viesojas LAMPĀ ar izbraukuma darbnīcām

29.jūnijā sarunu festivālā LAMPA norisinājās #GovLabLatvia izbraukuma darbnīcas. 1.daļā 6 komandas radīja risinājumus dažādiem būtiskiem izaicinājumiem valstī un valsts pārvaldē. 2.daļā sekoja prezentācijas un diskusija. Detalizētāk par to, kāds ir bijis #GovLabLatvia izaugsmes ceļš pēdējo 6 mēnešu laikā iespējams lasīt #GovLabLatvia laboratoriju vadītājas Lauras Dimitrijevas viedokļrakstā šeit. Ar izbraukuma darbnīcās radītajiem risinājumiem un diskusiju video formātā “Drosmīga un inovatīva valsts pārvalde. Vai esam tai gatavi?” var iepazīties šeit. Foto mirkļi no izbraukuma darbnīcām atrodami šeit.

Aizvadīta otrā OECD ekspertu vizīte laboratorijās

27.jūnijā #GovLabLatvia laboratorijās viesojās OECD eksperti (Projektu vadītājs valsts nodarbinātības un pārvaldības jautājumos Daniels Gersons (Daniel Gerson) un Publiskā sektora inovāciju observatorijas (OPSI) inovāciju eksperts Kevins Ričmans (Kevin Richman)). No rīta norisinājās kopīga darbnīca visu laboratoriju dalībniekiem par to, kā veicināt prototipu ieviešanu. Savukārt pēcpusdienā tika organizēta darbnīca augstākā līmeņa vadītājiem par to, kā veicināt inovācijas kultūru savās iestādēs.

Administratīvā sloga mazināšanas laboratorijā radītais prototips tiks ieviests dzīvē

Šā gada 16. septembrī Latvijā pirmo reizi notiks iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju”. Iniciatīvas mērķis ir tiesību aktu izstrādātājam, kā arī īstenotājam novērtēt sevis un savas iestādes radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja. Aktivitātes ideja ir radīta vienā no #GovLabLatvia laboratorijām. To pilotprojekta veidā īstenos Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Junior Achievement Latvia (JAL). Vairāk par to iespējams uzzināt šeit.

Darbnīca Valsts prezidenta kancelejā

2019.gada 22.maijā #GovLabLatvia Valsts pārvaldes reputācijas un tēla stiprināšanas laboratorija viesojās Valsts prezidenta kancelejā, kurā tika organizēta darbnīca, lai meklētu un modelētu risinājumu ērtam un efektīvam ekskursiju procesam Rīgas pilī. Ņemot vērā, ka viena no aktīvākajām ekskursantu kategorijām ir skolēni, darbnīcas laikā potenciālā ekskursijas procesa izstrādē piedalījās Valsts prezidenta kancelejas darbinieki, skolēni un skolotāji. Tādējādi tika izzinātas un analizētas gan sabiedrības, gan Valsts prezidenta kancelejas vajadzības, iespējas un ierobežojumi.

Pieņemta OECD publiskā sektora inovācijas deklarācija

22.maijā Latvija un vēl 39 valstis pievienojās OECD publiskā sektora inovācijas deklarācijai. Deklarācijas apstiprināšana ir spēcīgs starptautisks signāls tam, ka publiskā sektora inovācija ir kļuvusi par galveno virzītājspēku pārmaiņām valsts pārvaldē. Esam gandarīti, ka ar #GovLabLatvia aktivitātēm, kas vērstas uz inovācijas attīstību valsts pārvaldē, esam uz kopīgā publiskā sektora inovācijas veicināšanas ceļa. Ar deklarācijas orģinālu angļu valodā iespējams iepazīties šeit. Savukārt Valsts kanceleja ir sagatavojusi deklarācijas tulkojumu arī latviešu valodā, kas pieejams šeit.

Startējis pirmais Valsts kancelejas Stratēģiskās cilvēkresursu vadības inovācijas laboratorijas hakatons

#GovLabLatvia hakatona dalībnieku uzdevums bija radīt valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības ietvara prototipu, lai panāktu izrāvienu valsts pārvaldes cilvēkresursu pārvaldībā un veidotu valsts pārvaldi kā pievilcīgu un uzticamu darba devēju.

Šo izaicinājumu 30.-31.maijā pieņēma 22 inovācijas un personālvadības entuziasti (ne tikai no valsts pārvaldes, bet arī no privātā sektora), kuri divās dienās izveidoja 4 iespējamos cilvēkresursu vadības ietvara variantus. Valsts kanceleja šos prototipus izmantos, lai radītu pamatu OECD rekomendācijas par publiskā sektora līderību un kapacitāti ieviešanai Latvijas valsts pārvaldē un veidotu uz lietotāja – ikviena valsts pārvaldē nodarbinātā - vajadzībām balstītu cilvēkresursu pārvaldības sistēmu, nodrošinot atvērtāku, atsaucīgāku un profesionālāku pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Vairāk informācijas lūdzam lasīt šeit.

 

Noticis kopīgs laboratoriju pasākums

2019.gada 25.aprīlī vairāk kā 30 līdzšinējie laboratoriju dalībnieki tikās klātienē, lai apmainītos viedokļiem un diskutētu par līdz šim paveikto un tālāko laboratoriju darbu. Ikdienā katra laboratorija darbojas atsevišķi (tiekoties darbnīcās, kuras norisinās ik pēc 2 nedēļām), tādēļ šāda kopīga tikšanās ļāva apmainīties ar pieredzi un rosināt sinerģiju visu trīs laboratoriju starpā. Pasākuma laikā katras laboratorijas vadītāja iepazīstināja ar līdz šim radītajām prototipu idejām, un kopīgi tika apspriesti dalībnieku līdzšinējie ieguvumi no līdzdarbošanās laboratorijās. Tāpat tika diskutēts par laboratoriju ietekmi uz valsts pārvaldes inovācijas kultūru t.sk. arī runāts par to, kā dažādi organizāciju hierarhijas līmeņi mijiedarbojas, veicinot vai gluži otrādi – bremzējot inovāciju.  

 

OECD eksperti dalās pieredzē par inovācijas kultūras veicināšanu valsts pārvaldē

No 3. līdz 5. aprīlim Valsts kancelejā viesojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti valsts pārvaldes inovācijas jautājumos, lai dalītos pieredzē un sniegtu ieteikumus valsts pārvaldes inovācijas kultūras veicināšanā Latvijā. Vairāk informācijas lūdzam lasīt šeit.

Inovācija un valsts pārvalde jeb #GovLabLatvia

Vārds “inovācija” ikvienam var asociēties ar kaut ko citu. Turklāt izprast, ko tieši nozīmē inovācija valsts pārvaldē var būt vēl lielāks izaicinājums. Īsumā par to, ko nozīmē inovācija valsts pārvaldē, kas ir šī brīža tendences pasaulē un piemērus, ar kuriem varam lepoties tepat Latvijā, iespējams izlasīt šeit.

Cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas stāsts

Stratēģiskās valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas vadītāja Katri Vintiša dalās savā pieredzē un stāstā par to, ko dara HR laboratorija, kāds ir tāds mērķis, ko tā dod valsts pārvaldei un kas ir pirmie prototipi, pie kuriem laboratorijas dalībnieki strādā. Vairāk informācijas lūdzam lasīt šeit.

 

Kontakti saziņai
Laura Dimitrijeva – laboratoriju izveides projekta koordinatore, 67082935, laura.dimitrijeva@mk.gov.lv
Marina Blašķe – Administratīvā sloga mazināšanas laboratorijas vadītāja, 67082909, marina.blaske@mk.gov.lv
Edgars Spruksts – Valsts pārvaldes tēla laboratorijas vadītājs, 67082974, edgars.spruksts@mk.gov.lv
Katri Vintiša - Stratēģiskās valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas vadītāja, 67082932 Katri.Vintisa@mk.gov.lv