Atjaunots: 12.08.2019

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome 2018. gada 26. septembrī. 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija un tās darbību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.14 „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums”, kas pieņemti 2014.gada 7.janvārī.

Padomes darbības mērķis ir veicināt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Padomes funkcijas ir saistītas ar memoranda īstenošanas organizēšanu, izvērtēšanu un pilnveidošanu, tai skaitā – attiecīgu valsts budžeta prioritāšu noteikšana un ieteikumu sagatavošana par nepieciešamajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, kas saistīti ar valsts pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbības īstenošanu. Saskaņā ar sadarbības memorandu Memoranda padome nosaka vidēja termiņa prioritātes un apstiprina ikgadējo darba plānu: 

Padomes sastāvā ir Valsts kancelejas direktors, Ministru prezidenta biroja pārstāvis, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs, ministriju Valsts sekretāri, kā arī astoņi vēlēti pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, kas ir parakstījušas memorandu. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Valsts kanceleja. Padomes vadītājs ir Valsts kancelejas direktors. Padomes vadītājam ir vietnieks, kurš ievēlēts no  padomes sastāvā esošo nevalstisko organizāciju pārstāvju vidus. Padomes darbu saskaņā ar rotācijas principu vada padomes vadītājs un padomes vadītāja vietnieks.

Padomes sēdēs bez balsstiesībām drīkst piedalīties nevalstiskās organizācijas, kā arī padomes vadītāja vai padomes vadītāja vietnieka uzaicināti eksperti (speciālisti) un citu organizāciju un institūciju pārstāvji.

Padomes sēdes ir atklātas un to sēžu video ieraksti un protokoli ir publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļa vietnē. 

2017.gada 24.maijā padome apstiprināja kārtību "Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos". Memoranda padome deleģē pārstāvjus dažādos sadarbības formātās). 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekļi

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija, amats E-pasts
Jānis Citskovskis Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs janis.citskovskis@mk.gov.lv
Ivars Balodis Nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"" valdes priekšsēdētājs ivars@apeirons.lv
Ieva Siliņa Biedrības "Latvijas Jauno zinātnieku apvienība" valdes priekšsēdētāja info@ljza.lv
Elīna Pinto Biedrības "Eiropas Latviešu apvienība" prezidija vicepriekšsēde e.dzalbe@gmail.com
Anita Seļicka Biedrības "Latvijas Lauku forums" izpilddirektore anita.selicka@gmail.com
Jānis Rozītis Nodibinājuma "Pasaules dabas fonds" direktors jrozitis@pdf.lv
Terēzija Mackare Biedrības "Rīgas aktīvo senioru atlase" valdes priekšsēdētāja biedriba.rasa@inbox.lv
Kristīne Zonberga Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse"  direktore kristine@nvo.lv
Daiga Zaķe Biedrības "Izglītības iniciatīvu centrs" direktore iic.daiga@gmail.com
Baiba Bāne Finanšu ministrijas valsts sekretāre baiba.bane@fm.gov.lv
Ingus Alliks Labklājības ministrijas valsts sekretārs ingus.alliks@lm.gov.lv
Dace Vilsone Kultūras ministrijas valsts sekretāre dace.vilsone@km.gov.lv
Edvīns Balševics Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs  edvins.balsevics@varam.gov.lv
Raivis Kronbergs Tieslietu ministrijas valsts sekretārs raivis.kronbergs@tm.gov.lv
Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centra vadītājs peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv
Hosams Abu Meri Ministru prezidenta ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos  

Memoranda padomes vēlēšanas 2017.gadā Memoranda padomes vēlēšanas 2018. gadā

Memoranda padomes vēlēšanas 2014.gadā

Memoranda padomes vēlēšanas 2015.gadā