Atjaunots: 22.12.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam „Dabas lieguma „Jaunanna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Dabas lieguma „Jaunanna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Alūksnes novada pašvaldība, AS Latvijas Valsts meži, zemes īpašnieki

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Jaunanna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai aktualizētu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas režīmu.

Noteikumu projekts izstrādāts balstoties uz 2016. gada 23. martā apstiprinātā dabas lieguma „Jaunanna” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 17. novembrī

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts, pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3 un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 9. janvārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīga amatpersona 

Dagnija Daudzvārde, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr.: 67026503, e-pasts: dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv