Tiesību akta oficiālā publikācija pieejama oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" vietnē vestnesis.lv un noteikumu konsolidētā versija pieejama vietnē www.likumi.lv. Lūdzam sekot līdzi aktuālajiem noteikumiem šajā saitē: https://likumi.lv/ta/id/315304