Atjaunots: 08.04.2016

Valsts kancelejas projekti 2007-2013

2007. – 2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments īstenoja Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projektu "Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai".

Projektā Valsts kanceleja nodrošināja darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājuma pasākumu „Labāka regulējuma politika” un „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” vadību un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbināto un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas sastāvā esošo sociālo partneru pārstāvju kvalifikācijas paaugstināšanu.

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departaments ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu 2007. – 2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā īstenoja pasākumus administratīvo šķēršļu samazināšanai iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām projekta „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” ietvaros. Savukārt valsts pārvaldes strukturālo reformu plānošana, ieviešana un valsts pārvaldes cilvēkresursu kvalitātes paaugstināšana tika veikta ar projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” atbalstu.

Strukturālo reformu īstenošana

Administratīvo šķēršļu mazināšana

Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai