Atjaunots: 15.03.2019

GovLabLatvia: Latvijas valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas

2018.gada nogalē Valsts kanceleja uzsāka īstenot jaunu iniciatīvu, lai paaugstinātu valsts pārvaldes inovācijas kultūru un veicinātu Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 izvirzīto mērķu sasniegšanu, izveidojot valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas.

Laboratoriju pašreizējais mērķis ir kalpot par platformu risinājumu radīšanai “vecajām problēmām” jaunā veidā. Laboratoriju darbā tiek izmantota dizaina domāšanas un Agile jeb iteratīvā pieeja, piesaistot laboratorijās dalībniekus gan no dažādām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī pārstāvjus no citiem sektoriem. Laboratoriju dalībnieki regulāri tiekas klātienē, lai kopīgiem spēkiem nonāktu pie notestētiem prototipiem, kuriem būtu potenciāls tikt ieviestiem arī valsts pārvaldē.

 

 Foto - pirmā laboratoriju dalībnieku darbnīca 2018.gada 17.-18.decembrī

 

 

Laboratoriju nepieciešamība

Politiskā un ekonomiskā vide, ierobežotie resursi un sabiedrības prasības pēc augstākas kvalitātes mūsdienīgiem pakalpojumiem pieprasa dinamisku, efektīvu un elastīgu valsts pārvaldi. Izmantojot inovatīvas pieejas, valsts pārvaldes izaicinājums ir attīstīties dinamiski, būt efektīvai un elastīgai. Šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams veikt investīcijas valsts pārvaldes kapacitātē, uzlabot darba metodes, procesus un kultūru. Lai tuvinātu šī mērķa sasniegšanu, ar GovLabLatvia aktivitātēm Valsts kanceleja vēlas sekmēt nepieciešamos pārmaiņu procesus. 

Īsumā par 3 laboratorijām

Valsts kancelejas vadībā ir izveidotas 3 starpdisciplināras inovatīvas laboratorijas: 

• administratīvā sloga mazināšanai
 

• stratēģiskai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadībai
 

• valsts pārvaldes reputācijas un tēla stiprināšanai

 

Laboratorijas veicinās sadarbību valsts pārvaldē un komandas darbu mērķa sasniegšanai. Laboratoriju ietvaros radītais un uz starptautisko pieredzi un labo praksi balstītais mūsdienīgu un kvalitatīvu, Latvijas situācijai pielāgotu instrumentu un metožu kopums būs publiski pieejams un izmantojams valsts pārvaldes turpmākā darbā.

Piesaistītais atbalsts laboratoriju izveidē

Inovācijas laboratoriju izveide tiek veikta ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas atbalstu. Tas Valsts kancelejai devis iespēju piesaistīt starptautisku un vietēju konsultantu atbalstu, kuru sniedz uzņēmums PwC, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). Aktivitāte tiek īstenota kā projekts, kuram dots nosaukums ExCel! jeb EXCELLENT FOR CENTENARY OF LATVIA! (jeb tulkojumā no angļu valodas - Izcils Latvijas simtgadei!). 

Laboratoriju dalībnieki

Katrā no 3 laboratorijām iesaistījušies ~15 dalībnieki – galvenokārt valsts pārvaldes dažādu iestāžu, kā arī nevalstiskā sektora, akadēmiskās vides un privātsektora pārstāvji, kuri papildus savām ikdienas aktivitātēm rod iespēju piedalīties gan darbnīcās, gan arī veikt dažādus mājasdarbus, kas saistīti ar problēmu izzināšanu, pētīšanu, risinājumu meklēšanu, testēšanu un tml. Paredzams, ka līdz ar laboratoriju koncepta nostiprināšanos, laboratoriju dalībnieki varētu periodiski mainīties, tādejādi nodrošinot to, ka iespēja iesaistīties GovLabLatvia aktivitātēs varētu būt iespējami plašākam interesentu lokam, kuri vēlas rast risinājumus dažādiem valsts pārvaldes izaicinājumiem. 

Aktualitātes un rezultāti

Cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas stāsts

Stratēģiskās valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas vadītāja Katri Vintiša dalās savā pieredzē un stāstā par to, ko dara HR laboratorija, kāds ir tāds mērķis, ko tā dod valsts pārvaldei un kas ir pirmie prototipi, pie kuriem laboratorijas dalībnieki strādā: https://hrpodcast.simplecast.fm/katri

 

Kontakti saziņai

Laura Dimitrijeva – laboratoriju izveides projekta koordinatore, 67082935, laura.dimitrijeva@mk.gov.lv

Marina Blašķe – Administratīvā sloga mazināšanas laboratorijas vadītāja, 67082909, marina.blaske@mk.gov.lv

Inese Kušķe – Valsts pārvaldes tēla laboratorijas vadītāja, 67082910, inese.kuske@mk.gov.lv

Katri Vintiša - Stratēģiskās valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas vadītāja, 67082932 Katri.Vintisa@mk.gov.lv