Atjaunots: 01.07.2020

Atbildīgā iestāde

Valsts kanceleja ir viena no Eiropas Savienības (ES) fondu atbildīgajām iestādēm. Atbildīgās iestādes funkcijas Valsts kancelejā pilda ES struktūrfondu departaments.

2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā Valsts kanceleja ir atbildīga par projektiem, kas veicinās valsts pārvaldes profesionālo pilnveidi un sociālā dialoga attīstību labāka tiesiskā regulējuma izstrādāšanā tādās jomās kā mazo un vidējo komersantu atbalsts, kā arī korupcijas novēršana un ēnu ekonomikas mazināšana (turpmāk – 3.4.2. specifiskais atbalsta mērķis).

 

3.4.2.1. pasākumā “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”: 

  • Valsts administrācijas skola apmāca valsts pārvaldes nodarbinātos, kas strādā mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās. Plašāka informācija par projektiem 
  • Valsts kanceleja nodrošina augstākā līmeņa vadītāju zināšanu un profesionālo prasmju izaugsmi. Plašāka informācija par projektu
  • Valsts kontrole paaugstina profesionālo kompetenci savam revīzijas un atbalsta personālam, kas veic publiskā sektora revīzijas, kā arī valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem. Plašāka informācija par projektu

Laika posmā no 2015.gada septembra līdz 2022.gada jūnijam kopumā plānots nodrošināt 14 126 nodarbināto profesionālo pilnveidi, ieguldot 8 milj. eiro ES fondu un valsts budžeta līdzekļu.

Normatīvais akts

Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 389 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi”

Atbildīgā kontaktpersona

Maruta Garkalne
Tālr.: 67082950
maruta.garkalne@mk.gov.lv

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” īstenošanai

Projektu iesniegumu atlase

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases:

  • 2015.gada 29.septembris - 2015.gada 9.novembris (1.kārta)
  • 2016.gada 4.jūlijs – 2016.gada 1.augusts (2.kārta)

Sīkāku informāciju meklējiet šeit:

Papildus apmācībām 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiks īstenots 3.4.2.2. pasākums ''Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā''. Tas nodrošinās divpusējo nozaru sociālo dialoga attīstību labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās un sakaros.

Sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība kopā ar dažādu nozaru sadarbības partneriem strādās, analizējot starptautiskās tirdzniecības, konkurētspējas un nodarbinātības aspektus, īpaši pievēršoties minēto nozaru sociālā dialoga aktualizēšanai un aktivizēšanai, kā arī paralēli stimulējot un iesaistot arī citu nozaru pārstāvjus divpusējā sociālajā dialogā, tajā skaitā mazos un ļoti mazos uzņēmumus un uzņēmējdarbības uzsācējus, tādējādi veicinot nozaru asociāciju un arodbiedrību savstarpējo tuvināšanos un diskusijas par labāka regulējuma izstrādi nozarēs. Paredzams, ka līdz 2022.gada 30.jūnijam tiks noorganizēti 25 pasākumi nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju iesaistei sociālajā dialogā, kā rezultātā tiks noslēgtas piecas ģenerālvienošanās, ieguldot 1,5 milj. eiro ES fondu un valsts budžeta līdzekļu un tādējādi arī sociālie partneri sniegs pozitīvu pienesumu nelegālās nodarbinātības un ēnu ekonomikas mazināšanā.

Plašāka informācija par Latvijas Darba devēju konfederācijas projektu un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projektu.

Normatīvais akts

 

Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr. 600 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.2. pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi”

 

Atbildīgā kontaktpersona

Maruta Garkalne
Tālr.: 67082950
maruta.garkalne@mk.gov.lv

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā “ īstenošanai

Projektu iesniegumu atlase

Ierobežota projektu iesniegumu atlase no 2016.gada 8.novembra – 2016.gada 7.decembrim

Sīkāku informāciju meklējiet šeit

Savukārt 3.4.2.3. pasākuma „Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" ietvaros tiks izstrādāta un aprobēta metodoloģija publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveidei, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinātu valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radītu priekšnosacījumus e-sabiedrības straujākai attīstībai. Pilotprojektu veidā pasākumā iesaistīties piecas dažādas tiešās valsts pārvaldes institūcijas, kas prioritāri sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, nodokļu, e-pārvaldes, sociālās apdrošināšanas un pašvaldību kompetences jautājumu jomās. Trīs institūciju pilotprojekti tiks vērsti uz pakalpojumu sniegšanu komersantu vajadzību sekmēšanai, bet divu institūciju pilotprojekti - uz pakalpojumiem iedzīvotāju vajadzību sekmīgai apmierināšanai. Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 400 000 eiro. Plašāka informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu.

Normatīvais akts

Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 694 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" īstenošanas noteikumi”

Atbildīgā kontaktpersona

Maruta Garkalne
Tālr.: 67082950
maruta.garkalne@mk.gov.lv

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” 3.4.2.3. pasākuma “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” īstenošanai

Projektu iesniegumu atlase

Ierobežotas projektu iesniegumu atlase no 2018.gada 12.janvāra līdz 2018.gada 12.februārim 

Sīkāku informāciju meklējiet šeit.

Lai uzraudzītu, vai un kā specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īstenotie projekti sniedz praktisku ieguldījumu komercdarbības vides sakārtošanā, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanā, kā arī nozaru sociālā dialoga izaugsmē, Valsts kanceleja organizē un vada 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa uzraudzības padomi.

Ar aktuālāko informāciju par 2014. - 2020.gada ES fondu periodu (plānošanas dokumentu aktuālās versijas, plānošanas process un principi, projektu iesniegumu atlases u.c.) aicinām iepazīties ES fondu mājas lapā, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā. Informāciju par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” meklējiet Labklājības ministrijas mājas lapā.

 

 

Pētījumi, pārskati

 

Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu laika posmā no 2007. – 2013.gadam īstenoja Eiropas Sociālā fonda aktivitātes, kas vērstas uz administratīvo šķēršļu samazināšanu, publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības līdzdalības spēju stiprināšanu dažādu politiku īstenošanā. Aktivitāšu ietvaros projektus īsteno nevalstiskās organizācijas, valsts institūcijas un pašvaldības. 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājuma ietvaros īstenoto pasākumu 1.5.1. „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ieviešanas ietekmes izvērtējums 2007.-2013.gada plānošanas periodā:

Tāpat šajā sadaļā piedāvājam iespēju iepazīties ar projektu rezultātiem, kas skatāmi dažāda veida nodevumos – pētījumos, pārskatos, rokasgrāmatās un citos. Lai apskatītu Jūs interesējošo nodevumu, nepieciešams atvērt attiecīgo saiti.   Tāpat atrodama informācija arī par projekta īstenotāju

 

Nodevuma nosaukums Projekta Nr. Projekta īstenotājs
Aktivitāte 1.5.1.2. "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"
Rokasgrāmata "Klienta Maršruta Attēlošanas metode" 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Rokasgrāmata "Paplašinātais Standarta Izmaksu Modelis" 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi, 2010 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības, 2011 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Publisko pakalpojumu un to sniegšanas kārtības analīze (iekļaujot pilotprojektus) 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Īstenotie pilotprojekti - pakalpojumu pārbūves plāni 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Starpziņojums par ārvalstu prakses analīzi 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Starpziņojums par tiesu prakses analīzi 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Starpziņojums par tiesiskā regulējuma sākotnējo motīvu izpēti 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Vienas pieturas aģentūras darbības, pakalpojumu sniegšanas un to kvalitātes novērtēšanas rekomendējamais modelis 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Priekšlikumi vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Rekomendācijas publisko pakalpojumu kataloga (reģistra) turpmākai attīstībai 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums - veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi, 2012 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Pētījums "Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā" 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu vās dokumentuglabāšanas jomā 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Visu valsts īstenoto publisko pakalpojumu izvērtēšanas un klasifikācijas rezultāti 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Metodiskā rokasgrāmata par pakalpojumu sniegšanas un kvalitātes jautājumiem 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumu izstrāde 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Uzskati par Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Latvijas iedzīvotāju aptauja 2014.gada maijs (SKDS) 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vienoto klientu apkalpošanas centru vērtējums VPVKAC/ VVKAC apmeklētāju aptauja 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
apkalpošanas centru pilotprojekta vērtējums, darbinieku aptauja Padziļināto interviju pētījuma rezultāti 2014. gada maijs 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vienoto klientu apkalpošanas centru 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Pētījums par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Ziņojums „Administratīvā sloga 2007.-2015.gada izmaiņu novērtējums uzņēmējiem un NVO” 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Pētījums par pārskatu sagatavošanas administratīvo procedūru un administratīvā sloga samazināšnas iespējām 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Ziņojums par valdības centriem ES dalībvalstīs 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Ziņojums par valdības centru Latvijā, tā stiprināšanu un īstenoto cilvēkresursu politiku 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Pētījums par administratīvā sloga mazināšanu un inovatīvām pieejām kultūrpolitikas administratīvajā plānošanā un īstenošanā 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 Valsts kanceleja
Apakšaktivitāte 1.5.1.3.1. "Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana"
Valsts meža dienesta kvalitātes rokasgrāmata 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/008 Valsts meža dienests
Valsts meža dienesta kvalitātes rokasgrāmata 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/008 Valsts meža dienests
Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas ROKASGRĀMATA 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/013 Latgales plānošanas reģions
Apakšaktivitāte 1.5.1.3.2. "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"
Prezentācija par Aptauju par Valsts kases sniegto pakalpojumu kvalitāti 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/036 LR Valsts kase
Jēkabpils novada pašvaldības publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu plāns 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/017 Jēkabpils novada pašvaldība
Rokasgrāmata "Vienas pieturas aģentūra pašvaldībā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Diskusijas materiāls "Vienas pieturas aģentūras koncepcija Latgales pašvaldībām" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Brošūra "Latgales plānošanas reģions" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāju aptauja "Attieksme pret pašvaldību un Vienas pieturas aģentūrām" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģiona jaundibināto uzņēmumu vadītāju aptauja "Uzņēmēju attieksme pret pašvaldību un Vienas pieturas aģentūrām" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047 Latgales plānošanas reģions
Buklets "Carnikavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/050 Carnikavas novada dome
Brošūra "Rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/048 Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Brošūra "Sports Atpūta Veselība" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/048 Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Pētījums par Carnikavas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/050 Carnikavas novada dome
Dabas aizsardzības pārvaldes publiskais pakalpojums 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/027 Dabas aizsardzības pārvalde
Pašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Dzīvojamo telpu īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Dokumentu noformēšana politiski represētās personas statusa un apliecības piešķiršanai Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Politiski represētās personas atkārtotas apliecības izsniegšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Dzīvesvietas deklarēšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Deklarētās dzīvesvietas izziņas saņemšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana un izsniegšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Būvatļaujas izsniegšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Būvju pieņemšana ekspluatācijā Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Dzimtsarakstu nodaļas arhīva dokumentu izsniegšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Paternitātes atzīšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Adopcija Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Aizgādņa iecelšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Aizbildņa iecelšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Ārpusģimenes aprūpe Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Mantisko interešu aizsardzība Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atļauja publisku pasākumu organizēšanai Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atzinums par būvdarbu un zemes transformācijas ieceres atbilstību teritorijas plānojumam Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atļauja tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Zvejas tiesību noma Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atļauja koku nozāģēšanai Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Atkritumu savākšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Sociālā pabalsta un sociālās palīdzības pabalsta piešķiršana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Pieteikšanās aprūpei mājās Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Darbs ar ģimenēm ar bērniem Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Krīzes psihologa konsultācijas Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Krīzē nonākušu personu īslaicīga izmitināšana sociālajā dzīvoklī Brīvības ielā 17/3, Ilūkstē Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Apbedīšanas pakalpojumi Ilūkstes novada domes kapličā Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Bērna uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Bērna uzņemšana interešu izglītības programmās. Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Par adreses noteikšanu/maiņu Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Zemes ierīcības projekta izstrāde un tehniskie nosacījumi Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Būvprojekta saskaņošana (akceptēšana) Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Apliecinājuma izdarīšana Pakalpojuma standarts 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Pakalpojumu sistēmas rekomendācijas 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Vienas pieturas aģentūras koncepcija 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/004 Ilūkstes novada pašvaldība
Rokasgrāmata "Metodes un pieejas sociālā darba jomā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtējums 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas plāns 2012.-2014. gadam 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Rekomendācijas Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu sniedzējiem sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2011.-2018. gadam 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Pieredzes apmaiņas pārskats. Gēteborga, Zviedrija 02-05/12/2010 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
"Rokasgrāmata jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem Madonas novadā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019 Madonas novada pašvaldība
Kalendārs 2012 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019 Madonas novada pašvaldība
Ziņojums "Vispārējie rādītāji darbā ar jaunatni Madonas novadā" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019 Madonas novada pašvaldība
Aptaujas anketa par Kurzemes plānošanas reģiona atpazīstamību un pakalpojumu kvalitāti (Rezultāti) 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/049 Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrs 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/008 Salaspils novada dome
Sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizācijas iespējas Vidzemē, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iespējas 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/025 Vidzemes plānošanas reģions
"Ieteikumi komercdarbības attīstības uzlabošanai publisko pakalpojumu informācijas pieejamības nodrošināšanai pašvaldībās" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
"Sabiedriskās apspriešanas organizēšanas un sabiedrības iesaistes ieteikumi" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Ekonomikas un uzņēmējdarbības speciālista GALA ZIŅOJUMS 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Informācijas tehnoloģiju (IT) un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (GIS) speciālista GALA ATSKAITE 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Sabiedrisko attiecību speciālista gala atskaite 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Sabiedrisko attiecību speciālista starpatskaite 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Ekonomikas un uzņēmējdarbības speciālista starpatskaite 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Pašvaldību mājas lapās uzņēmējdarbības veicināšanai iekļautās informācijas izvērtējums 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
Pašvaldību mājas lapu uztveramība un pieejamība no sabiedrisko attiecību viedokļa 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
"Development planning of Zemgale" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
"Zemgales attīstības plānošana" 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045 Zemgales Plānošanas reģions
TREŠO VALSTU PILSOŅU IECEĻOŠANA UN UZTURĒŠANĀS LATVIJĀ SAISTĪBĀ AR NODARBINĀTĪBU 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/033 Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Attīstības plānošana pašvladībās.Metodoloģiskais materiāls Rīgas plānošanas regiona vietējo pašvaldību ilgstpējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037 Rīgas Plānošanas reģions
Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju izveides koncepcija 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037 Rīgas Plānošanas reģions
Pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037 Rīgas Plānošanas reģions
Zini savas tiesības! 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/022 LR Labklājības ministrija
Apakšaktivitāte 1.5.2.2.1. "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"
Labas pārvaldības rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodes mazam un vidējam uzņēmumam 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri., analīze, attīstība 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Darbinieka un darba devēja uzteikuma regulējums Baltijas valstīs 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Mobings darba vietā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darba laika regulējums Baltijas valstīs 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Nodarbinātība un nodokļu politika 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību dibināšanas slieksnis 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Sociālais dialogs un ģenerālvienošanās darbības paplašināšana Nīderlandē 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Par aktuāliem darba tirgus aspektiem reģionālā griezumā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Individuālo darba strīdu risināšana 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Par darbinieku atbilstību darba tirgum pēc izglītības valstī 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Valsts atbalsts sociālajiem partneriem 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Sociālā dialoga un sociālo partneru definīcija tiesību aktos 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas Darba likuma neatbilstība Darba laika Direktīvas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darba laika direktīvas parakstīšanas aktualitātes 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Grozījumi likumā "Par arodbiedrībām" 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību tiesiskais regulējums Eiropas Savienības dalībvalstīs 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Streiku regulējums Eiropas Savienības valstīs 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Ģenerālvienošanās un nacionālā koplīguma tiesību subjekti 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienības dalībvalstis 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darbinieku kolektīvās pārstāvības tiesiskais regulējums Latvijā un darbinieku pārstāvības modeļi Eiropas Savienībā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Par bezdarbnieku reintegrācijas darba tirgū sistēmas efektivitāti Latvijā un iespējamiem uzlabojumiem 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Mazkvalificēta darbaspēka prasmju paaugstināšanas iespējas 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Vecāku cilvēku nodarbinātības mērķu sasniegšana un to ietekmējošie faktori 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Cilvēka cienīgu darbu visiem! 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Nē izdevumu mazināšanai, vairāk izaugsmes! 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas Izpildkomitejas loma Eiropas Savienības sociālajā dialogā. 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Pilsoniskās sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā un Latvijā. Lisabonas līgums. 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Universālie pakalpojumi Eiropā :1996.-2010.gads 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darba attiecību specifika publiskajā sektorā. Kolektīvās pārrunas un darba koplīgumi publiskajā sektorā. 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrības 2020- Jūs izglābāt bankas, tagad glābiet darba vietas! 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Kā arodbiedrībām rīkoties krīzes pārvarēšanai- Eiropas valstu arodbiedrību pieredze un viedokļi 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Neformālā izglītība un tās iedzīvināšanas procesi Latvijā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Pašnodarbinātās personas un to sociālā aizsardzība 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Neformālā ceļā iegūto prasmju, zināšanu un kompetenču atzīšana Latvijā un arodbiedrību iesaiste šajā procesā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darba strīdu risināšana un darba tiesas kā viens no mehānismiem 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par pakalpojumiem iekšējā tirgū 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību tiesību aizsardzības mehānismu publiskajā sektorā regulējums Eiropas Savienībā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Atsevišķi darba laika organizācijas aspekti Eiropas Savienībā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Pēc tam, kad beidzas bezdarbnieka pabalsts 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Nacionālo darba koplīgumu normu juridiskais spēks Eiropas Savienības teritorijā .Eiropas Kopienas tiesas prakse 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību pārstāvju tiesiskā aizsardzība 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas uzņēmumu padomes un arodbiedrību loma to veidošanā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas attīstības virzienu izvērtējums nodarbinātības aspektā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības darbinieku norīkošanas regulējuma pārskatīšana 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību ceļa loks 2006-2011 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību tiesības regulēt savu darbību 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darbinieku pārrobežu norīkošanas regulējums Latvijā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Ierobežojumi noteiktām personu kategorijām dibināt arodbiedrības un iestāties tajās 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Nepieciešamās izmaiņas darbaspēka nodokļu politikā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Ziņojums par ES un Latvijas normatīvajiem dokumentiem reģionālās nodarbinātības jomā, 2010 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas normatīvajiem dokumentiem izglītības jomā, 2012 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas normatīvajiem dokumentiem izglītības jomā, 2011 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem reģionālās nodarbinātības jomā, 2010 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem reģionālās attīstības un nodarbinātības jomās, 2013 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem reģionālās attīstības un nodarbinātības jomās, 2014 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem sociālās drošības un veselības aizsardzības jomās, 2012 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem sociālās drošības un veselības aizsardzības jomās, 2013 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kurzemes reģionā, 2012 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2012 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2012 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2012 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kurzemes reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīgas reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2012 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kurzemes reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīgas reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2013 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2013 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīgas reģionā, 2013 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2013 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2013 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Arodbiedrību tiesības regulēt savu darbību 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darba strīdu mediācija 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darbaspēka ražīgumu ietekmējošie faktori un ražīguma celšanas iespējas 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Ierobežojumi noteiktām personu kategorijām dibinat arodbiedrības un iestāties tajās 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darba tiesību reformas publiskajā sektorā Eiropas Savienības valstīs 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darbinieku pārrobežu norīkošanas regulējums Latvijā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību brīvība Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē:tiesības dibināt,reģistrēt un regulēt tās darbību statūtos 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Apmācību izdevumu atlīdzināšana darba attiecības.Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Atkāpes no darba tiesību regulējuma ar koplīgumu 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Bērna kopšanas atvaļinājuma regulējums Eiropas Savienība 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Brīvprātīgā darba tiesiskais regulējums 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darbinieku brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā ,regulējuma aktualitātes 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darbinieku finanšu līdzdalība kā strādājošo ienākumu palielināšanas līdzeklis 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecibu 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju nodarbināmības uzlabošana Latvijā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Nepilna darba laika un uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu regulējums Eiropas Savienībā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Mājsaimniecībā nodarbināto darbinieku tiesiskā aizsardzība 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Inovāciju loma valsts industriālās politikas veidošanā un attīstībā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības iniciatīvas jauniešu nodarbinātības uzlabošanai 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju darbības regulējums 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Valsts dienesta regulējums.Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un komitejas" Nodarbinātība un sociālā aizsardzība jaunajā demogrāfiskajā kontekstā" ziņojums 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Starptautiskā Darba konferences 102.sesija un Sociālā dialoga komitejas ziņojums 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un ilgstpējīgas attīstības,cienīga darba un "zaļo darbavietu" komitejas ziņojums 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darba līguma uzteikšana,neievērojot uzteikuma termiņu.Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Trīspusēja sadarbība Eiropas Savienības dalībvalstu praksē 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Valsts atbalsta mikrouzņēmumiem ietekme uz nodarbinātību Latvijā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. I daļa 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. II daļa 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību pakalpojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. I daļa 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. II daļa 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2014.gadā. III daļa 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību loma Eiropa 2020 īstenošanā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Darba samaksas un sociālo garantiju konkurētspēja Baltijas reģionā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. III daļa 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā. IV daļa 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas platforma nedeklarēta darba novēršanai 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības ekonomiskā vadīšana un tās ietekme uz Latvijas arodbiedrību darbu 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Eiropas Savienības darba tiesību aktualitātes 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Starptautiskās Darba konferences 103.sesijas pārskats 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Nodokļu ietekme uz neto darba ienakumiem Latvija (salidzinajuma ar citam ES dalibvalstim) 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Tiesības uz kolektīvajām sarunām Starptautiskās Darba organizācijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņās 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Arodbiedrību darbība un pakalpojumi Zviedrijā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem profesionālās izglītības jomā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem sociālās drošības un veselības aizsardzības jomās 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem sociālās drošības un veselības aizsardzības jomās 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem darba lietās 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2014 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2014 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīgas reģionā, 2014 - 1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2014 - 1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kurzemes reģionā, 2014 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2014 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīgas reģionā, 2014 - 2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2014 -2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2014 -2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kurzemes reģionā, 2014 -2 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Direktīva 2014/67/ES (Īstenošanas direktīva) un ieteikumi arodbiedrībām to ieviešanai 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem finanšu jomā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Gala ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem tautsaimniecības attīstības jomā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem darba lietās 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Gala ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem reģionālās attīstības un nodarbinātības jomā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem sociālās drošības un veselības aizsardzības jomā jomā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem profesionālās izglītības jomā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem izglītības jomā 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savien'bas Padome'2015.gadā jautājumos. 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Kurzemes reģionā, 2015 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Latgales reģionā, 2015 -1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Vidzemes reģionā, 2015 - 1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Zemgales reģionā, 2015 - 1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Starptautiskās Darba konferences 104.sesijas pārskats 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas tautsaimniecības attīstību ietekmējošie faktori un augsmes potenciāls 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ieteikumi arodbiedrībām tās ieviešanai 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Solidārā atbildība apakšuzņēmēju ķēdēs. Eiropas Savienības dalībvalstu prakse 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Investīciju plāns Eiropai un tā ietekme 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Ziņojums par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību Rīgas reģionā, 2015 - 1 1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/002 Latvijas Darba devēju konfederācija
Apakšaktivitāte 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitāte stiprināšana"
Pētījums par inženierzinātņu un dabas zinātņu studentu viedokli 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/100 Biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments”
Rokasgrāmata labas prakses vadlīnijām pārtikas amatniecībā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”
„Vides pieejamība atbilstoši universālajam dizainam un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība. Lielbritānijas prakse” 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/024 Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”
rokasgrāmata "Veido politiku!" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/082 Biedrība „Lord PR”
Rokasgrāmata vides inspektoriem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/046 Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”
Ārvalstu prakses apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/046 Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija”
Kultūras mantojuma politika un prakse Lielbritānijā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/039 Biedrība „Es Latgalei”
"Veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/015 Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
"Onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programma" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/015 Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
Arhitektu profesionālās rīcības un ētikas kodekss (projekts) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/041 Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”
Biedrības "ODIN/VITA" SVID analīze 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Iekšējās kvalitātes audita noteikumi 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Komunikācija ar sabiedrību un presi 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Kvalitātes politikas rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Kvalitātes un risku vadības metodika 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Metodiskie noteikumi pasākumu organizēšanai 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Instrukcija par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Personāla vadība 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Procesu un izmaiņu vadība 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/057 Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”"
Ko darīt, ja esi palicis bez darba? 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/161 Biedrība „Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs “ IEVA
Latvijas NVO labās prakses piemēru apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147 Biedrība „Rāzna Plus”
"Jēkabpils novada nevalstisko organizāciju darbības plāns atbalsta aktivitātēm iedzīvotājiem ar invaliditāti" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/122 Biedrība „Ūdenszīmes”
Darbības plāna koncepcija iedzīvotāju ar invaliditāti situācijas uzlabošanai Jēkabpils novadā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/122 Biedrība „Ūdenszīmes”
RISK „Optimists” darbības plāns 2012. gadam. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/122 Biedrība „Ūdenszīmes”
Eiropas Savienības NVO labās prakses piemēru apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147 Biedrība „Rāzna Plus”
Pētījums par sabiedrības zināšanām solāriju un sauļošanās nozarē 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/093 Biedrība „Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija”
Radošā Rēzekne Nr.1 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.2 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.3 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.4 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.5 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.6 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Radošā Rēzekne Nr.7 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/006 Biedrība „Mediju radošā studija”
Latvijas Arhitektu savienības statūti 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/041 Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”
Arhitektu savienības nolikums par projektu konkursiem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/041 Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”
"Ziņojums par cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību iekļāvumu nacionālos un reģionālos plānošanas dokumentos"; (Autors: T.Vahļina) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Ziņojums par nacionālo un reģionālo politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā sasaiti ar „ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” ; (Autors I.Šķestere) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
"Nacionālo un reģionālo politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā analīze", (Aut. T.Vahļina) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Nacionālo un reģionālo politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā sasaites ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām analīze. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Apkopojums. Valsts un reģionu politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu jomā apkopojumu kopsavilkums. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Buklets "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" (2.daļa) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Buklets "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" (1.daļa) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Nodibinājuma „Centrs Valdardze” klientu datu bāzes analīze 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/167 Nodibinājums „Centrs Valdardze”
Buklets par Centra "Valdardze" sniegtajiem pakalpojumiem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/167 Nodibinājums „Centrs Valdardze”
APKOPOJUMS. Rīgas plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Biedrības „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” Līdzdalības stratēģija 2020 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Kurzemes plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Zemgales plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Vidzemes plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Latgales plānošanas reģiona politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Valsts un reģionu politikas plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu jomā apkopojumu kopsavilkums. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
APKOPOJUMS. Valsts politikas plānošanas dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti jomā. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/021 Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Plakāts pret smēķēšanu 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Informatīvā lapa pret smēķēšanu 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Motivācijas programma smēķēšanas atmešanai "Esi neatkarīgs" (latviešu un krievu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Buklets "Pasargā sevi un citus. Nesmēķē!" (latviešu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Buklets "Pasargā sevi un citus. Nesmēķē!" (krievu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/081 Nodibinājums "INGRESS"
Buklets "Biedrība Jaunatnes līderu koalīcija" 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/031 Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Oktobris-novembris, 2010 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Decembris, 2010 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). janvāris, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Februāris, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Marts, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Aprīlis, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Maijs, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Jūnijs, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Jūlijs, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Augusts, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ziņulapa (tulkojums). Septembris, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/083 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Ārvalstu prakse satiksmes drošības jomā 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108 Latvijas automoto biedrība
Autovadītāju aptauja par satiksmes drošības aktualitātēm 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108 Latvijas automoto biedrība
Infografika: NVO līdzdalība Eiropas Savienībā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/074 Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Infografika: Finansējums NVO sektorā 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/074 Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Infografika: NVO iesaiste Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanā laikā no 2014. – 2020.gadam 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/074 Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
„Interešu aizstāvības mehānismi NVO līdzdalībai publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos” 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/112 Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”
Publiskais pakalpojums "Mentoringa pakalpojums" 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/083 Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
Metodoloģija dzīves kvalitātes nodrošināšanas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanai sociālos pakalpojumos 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Pētījums par dzīves kvalitātes izvērtējuma metodēm un instrumentiem (1.daļa) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Pētījums par dzīves kvalitātes izvērtējuma metodēm un instrumentiem (2.daļa) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Vadlīnijas dzīves kvalitātes nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālos pakalpojumos 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Vadlīnijas (interaktīvās) dzīves kvalitātes nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālos pakalpojumos. (Materiāls interaktīvo vadlīniju programmēšanai) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Veselības aprūpes sistēmas - Eiropas valstu pieredze 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
Latvijas veselības aprūpes politika 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMU ATBILSTĪBA SABIEDRĪBAS INTERESĒM LATVIJĀ 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/179 Biedrība "Latvijas Profesionālo Apdrošināšanas brokeru Asociācija"
Apmācību materiāli nevalstisko organizāciju ekspertiem sociālās jomas publisko pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas apguvei 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Pētījums „Pašvaldību politika un prakse brīvprātīgā darba jomā” 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/155 Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Pētījums „Pašvaldību politika un prakse brīvprātīgā darba jomā” FAKTU LAPA 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/155 Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Ziņojums par labās prakses vizīti Londonā, Apvienotajā Karalistē, 27.-29. jūlijs, 2011 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/155 Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Brīvprātīgā darba organizēšanas rokasgrāmata, 7 soļi 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/155 Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Pētījums par nozares pakalpojumu sniedzēju kvalitāti 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/093 Biedrība „Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija”
Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana ES finansēto projektu jomā 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/184 Biedrība "Rēzeknes uzņēmēju biedrība"
Projekta "Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai" rezultātu apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108 Latvijas automoto biedrība
Buklets "Fakti. Risinājumi. Iespējas" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/122 Biedrība „Ūdenszīmes”
Apmācību programma nevalstisko organizāciju ekspertiem par sociālās jomas publisko pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Pētījums par ĢMO nesaturošas lopbarības alternatīvām 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/107 Biedrība „Zemes draugi”
"Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana' 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/029 Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
"Rīgas Latviešu biedrība" 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/029 Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
Kurzemes smeķis ceļotājiem (vācu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Kurzemes smeķis ceļotājiem (angļu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Kurzemes smeķis ceļotājiem (krievu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Kurzemes smeķis ceļotājiem (latviešu valodā) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Gastronimiskais tūrisms Kurzemē 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Zīmola "Ražots Kurzemē" attīstības stratēģija 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
Zīmola "Ražots Kurzemē" attīstības stratēģijas pielikumi 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/175 Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija"
IZVĒRTĒJUMS "BIEDRĪBAS „JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA” UN JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SADARBĪBAS IESPĒJAS" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009 Biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”
Buklets par Jēkabpils uzņēmēju biedrību 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009 Biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”
Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/132 Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds”
Mazpulku vadītāja rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/100 Biedrība „Latvijas Mazpulki”
Ceļvedis pacientu interešu aizstāvībā. Padari savu balsi skaļāku 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
Veselības aprūpes sistēmas- Eiropas valstu pieredze (buklets) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
Latvijas veselības aprūpes politika (buklets) 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/114 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks""
Pētījums "Pilsoniskās līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanas procesā - Latvijas un Beļģijas pieredze" 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/038 Bāreņu biedrība "Saules bērni"
NVO veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/136 Biedrība "RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA"
Koncepcija ” NVO sektors – sociālās vides uzlabošanai Jēkabpils novadā” 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/006 Biedrība "Ūdenszīmes"
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģija 2013.-2017.gadam 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/139 Biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Energoefektivitātes paaugstināšana būvniecībā, būvnormatīvi un to ietekme uz rezultātiem 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/071 Biedrība „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”
LR atjaunojamo energoresursu normatīvo aktu analīze 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/071 Biedrība „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”
Mazākumtautību NVO interešu aizstāvība: iespējas un prakse 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/176 Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Sociālās partnerības programma Jelgavas NVO 2011. – 2016.gadam 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/117 Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” stratēģija alternatīvo sociālo pakalpojumu plānošanā un ieviešanā laika periodam no 2013. līdz 2016. gadam. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009 Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
Rokasgrāmata "Zini savas tiesības!" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/067 Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"
Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124 Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība
Bērnu paliatīvās aprūpes klīnisko vadlīniju kopsavilkums 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124 Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība
Bērnu paliatīvās aprūpes klīnisko vadlīniju tehnoloģiju saraksts 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124 Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība
Ārstniecības iestāžu visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodika 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049 Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"
Pielikums Nr.1 Ārstniecības iestāžu vosaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodikai 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049 Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"
Pielikums Nr.2 Ārstniecības iestāžu vosaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodikai 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049 Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"
Lauku NVO klasifikators 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Izdales materiāls par efektīvām metodēm darbā ar kopienām 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Rīgas reģiona diskusija 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Plakāts Rīgas reģiona diskusijai 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Latgales reģiona diskusija 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Plakāts LAtgales reģiona diskusijai 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Kurzemes reģiona diskusija 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Plakāts Kurzemes reģiona diskusijai 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Vidzemes reģiona diskusija 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Plakāts Vidzemes reģiona diskusijai 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Lauku kopienu parlamenta satura izstrādes Zemgales reģiona diskusija 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Plakāts Zemgales reģiona diskusijai 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Reģionālo darba grupu tikšanos apkopojums " CEĻĀ UZ 1.LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTU" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Aktīvo lauku NVO, kas apzinātas ceļā uz 1.Latvijas Lauku kopienu parlamentu saraksts 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Karte "Biedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Karte "Biedrību skaits novados" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Karte "Biedrību skaits Latvijas novados" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Kurzemē - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Latgalē - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Rīgas reģionā - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Vidzemē - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Nevalstiskās organizācijas Zemgalē - nodibinājumi un biedrības 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Janvāris 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Februāris 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Marts 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Aprīlis 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Maijs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Latvijas Lauku foruma info lapa - Jūnijs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069 Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Pētījums par ārvalstu pieredzi 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204 Biedrība "Mediācijas padome"
"Reģionālo nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos; iespējas un izaicinājumi" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/078 Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
Bezglutēna diētas nodrošināšana bērniem ar celiakiju vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādēs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/156 Biedrība "Dzīve bez glutēna"
Ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/237 Biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs"
Projekta rezultātu prezentācija 09.10.2013. PUK. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/160 Nodibinājums "Vides izglītības fonds"
Prezentācija par projekta rezultātiem 09.10.2013.PUK sēdē 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/107 Biedrība „Zemes draugi”
Projekta rezultātu prezentācija 09.10.2013. PUK sēdē. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/205 Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
Projekta rezultātu prezentācija 09.10.2013. PUK sēdē. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/113 Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”
Kopienas pakalpojuma "Cerību sēta" attīstības plāns 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/219 Biedrība "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI""
Disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115 Nodibinājums "Centrs "Dardedze""
Info lapa par projekta rezultātiem 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049 Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"
KULTŪRAS MANTOJUMA JOMĀ DARBOJOŠĀS ORGANIZĀCIJAS NĪDERLANDĒ UN BEĻĢIJĀ KONTAKTU SARAKSTS 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/237 Biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs"
LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBAS VIETĒJO GRUPU ROKASGRĀMATA 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/015 Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Ētikas kodekss 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204 Biedrība "Mediācijas padome"
Kompleksā atbalsta pakalpojums vecākiem ar "īpašiem" bērniem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/031 Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Atbalsta sistēmas pakalpojuma izstrāde vispārējās izglītības pedagogiem 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/031 Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Mediācijas padomes stratēģija 2013-2018 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204 Biedrība "Mediācijas padome"
Mediācijas padomes mārketinga stratēģija 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204 Biedrība "Mediācijas padome"
Nevalstiskās kultūras organizācijas rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234 Biedrība "Culturelab"
Salīdzinošs pētījums par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdalībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā un citās ES valstīs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234 Biedrība "Culturelab"
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBAS ĀRVALSTU PRAKSES IZPĒTE UN SADARBĪBAS MODEĻA IZSTRĀDE” 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/010 biedrība "Zviedru draugu kopa"
"Sieviešu akadēmija" - pakalpojuma apraksts 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/083 Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
„Kaimiņu sardze” Ārvalstu prakses izpēte 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/040 Biedrība „Kaimiņu drošība”
KAIMIŅU SARDZE MĀCĪBU MATERIĀLI 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/040 Biedrība „Kaimiņu drošība”
KAIMIŅU SARDZE ROKASGRĀMATA IEDZĪVOTĀJIEM UN TIESĪBSARGĀJOŠĀM IESTĀDĒM (tulkojums no angļu val.) 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/040 Biedrība „Kaimiņu drošība”
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – Tavs ceļš uz ES institūcijām 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/241 Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"
Informatīvs materiāls par Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību autotransporta parku un tā izmantošanas pētījuma rezultātiem 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121 Biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"
Ārvalstu poļu NVO pieredzes apkopojums 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/003 Latvijas Poļu Biedrība POLONEZ
Latvijas poļu nevalstisko organizāciju ilgtermiņa sadarbības modelis 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/003 Latvijas Poļu Biedrība POLONEZ
PĒTĪJUMS “ILGTSPĒJĪGAS BŪVNIECĪBAS POLITIKA UN LIKUMDOŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ” ar ieteikumiem sadarbībai starp NVO un likumdevējiem Latvijā 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/169 Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”
Pētījums „LATVIJAS REPUBLIKĀ UN EIROPAS SAVIENĪBĀ SPĒKĀ ESOŠĀ NORMATĪVĀ BĀZE ILGTSPĒJĪGAS BŪVNIECĪBAS VEICINĀŠANAI” 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/169 Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”
Priekšlikumi Zemgales reģiona pašvaldībām iespējamam inovatīvam publiskā pakalpojuma piedāvājumam – elektromobiļu uzlādes punktu izveidei 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121 Biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"
Ārvalstu prakses izpētes apkopojums: Nīderlandes un Vācijas farmaceitu profesionālo organizāciju pieredze lēmumu pieņemšanā Informatīvs ziņojums – starptautiskā pieredze 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/051 Biedrība "Latvijas Farmaceitu biedrība"
Farmaceitiskās aprūpes standarti un kvalitātes indikatori 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/051 Biedrība "Latvijas Farmaceitu biedrība"
Projekta „Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” rezultātu izvērtējums 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/015 Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedru stratēģija 2013.–2020. gadam 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/015 Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Latvijas Ornitoloģijas biedrības stratēģijas 2013.–2020. gadam uzraudzības sistēma 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/015 Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
PĒTĪJUMS PAR INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBU 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/096 Biedrība „Ideju Forums”
ZIŅOJUMS INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA LATVIJĀ INTERNETA VIDĒ 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/096 Biedrība „Ideju Forums”
Juridiskais slēdziens par vides pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām juridiskajiem aspektiem un atbilstību vajadzībām 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/096 Biedrība „Ideju Forums”
Alternatīvie mehānismi patērētāju strīdu risināšanā 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/127 Biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija”
Reitterapijas rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/175 Biedrība "Jauno Jātnieku skola"
Vadlīnijas NVO kapacitātes stiprināšanai "Bez atkritumiem" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/110 Biedrība „homo ecos:”
Projekts "Darbosimies kopā profesināli, operatīvi un mērķtiecīgi!" 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/172 Biedrība „Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens”
"Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana" 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018 Latvijas Mērnieku Biedrība
Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) ģenerālajā asamblejā veiktā aptauja un analīze 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018 Latvijas Mērnieku Biedrība
PROFESIONĀLĀS VIDES SAKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI pārskats par sertifikācijas darba grupas apzinātajiem problēmjautājumiem 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018 Latvijas Mērnieku Biedrība
Nevalstisko organizāciju līdzdalība politikas veidošanas procesā 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018 Latvijas Mērnieku Biedrība
Pārskats par Eiropas Mērnieku padomes (CLGE)ģenerālo asambleju 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018 Latvijas Mērnieku Biedrība
Siguldas novada nevalstiskās organizācijas 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/218 Sociālās aprūpes biedrība "Saullēkts"
Siguldas NVO stratēģiskais plāns 2014.-2019.gadam sociālo pakalpojumu attīstībai novadā 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/218 Sociālās aprūpes biedrība "Saullēkts"
PĒTĪJUMS PAR SOCIĀLO TŪRISMU UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS SNIEDZĒJIEM LATVIJĀ 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/161 Biedrība "Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO"
E-izdevums 1/2012 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/001 Biedrība „Latvijas Lauku forums”
E-izdevums 2/2012 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/001 Biedrība „Latvijas Lauku forums”
E-izdevums 3/2012 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/001 Biedrība „Latvijas Lauku forums”
E-izdevums 4/2012 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/001 Biedrība „Latvijas Lauku forums”
Kopā labāk! 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/001 Biedrība „Latvijas Lauku forums”
RTU Attīstības fonds - moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/086 Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/206 Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"
Apakšaktivitāte 1.5.2.2.3. "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
Krustpils novada pašvaldības projektu vadīšanas rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/015 Krustpils novada pašvaldība
Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/014 Rīgas dome
Metodiskais materiāls par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/009 Valmieras pilsētas pašvaldība
Metodiskais materiāls „Būvniecības projektu budžetu sastādīšana. Grāmatvedības kārtošana un organizēšana būvniecības projektos” 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/009 Valmieras pilsētas pašvaldība
Pētījums „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu investīciju veicināšanai” 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/002 Jelgavas novada pašvaldība
Pētījums "ES politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības izmantošanas iespējas, piesaistot investīcijas Ludzas novada pašvaldībā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001 Ludzas novada pašvaldība
Buklets par Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādi projektam "'Ķekavas sākumskolas būvniecība un apsaimniekošana" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/008 Ķekavas novada pašvaldība
Rīgas plānošanas reģiona projektu rīcības plāns 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/012 Rīgas plānošanas reģions
Pētījums "Finansējuma piesaistes iespējas Salaspils pašvaldībā" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/004 Salaspils novada dome
Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei infrastruktūras projektiem ES struktūrfondu apguvei 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/005 Cēsu novada pašvaldība
Prezentācija "Vadlīnijas Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei pašvaldību infrastruktūras projektiem – Eiropas Savienības struktūrfondu apguvei" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/005 Cēsu novada pašvaldība
"Mārupes novada iedzīvotāju aptaujas ziņojums" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018 Mārupes novada dome
"Mārupes novada uzņēmēju aptaujas ziņojums" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018 Mārupes novada dome
„Projektu idejas un ES politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējas projektu idejām” 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018 Mārupes novada dome
"Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides izpēte" Gala ziņojums 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022 Daugavpils novada dome
Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides izpēte Gala ziņojums: Ziņojuma pielikumi 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022 Daugavpils novada dome
Izpēte par Pļaviņu novada domes iepriekšējo pieredzi struktūrfondu apguvē, esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī atbilstošāko finanšu instrumentu izpēte 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/062 Pļaviņu novada dome
Pētījums „ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu iespējas Rundāles novada attīstībai, saskaņā ar Attīstības programmas 2012.g. – 2018.g. izvirzītajām prioritātēm” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/021 Rundāles novada dome
Pētījums par ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansētu projektu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti Liepājā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/037 Liepājas pilsētas pašvaldība
Ventspils pilsētas prezentācijas šablons 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/021 Ventspils pilsētas dome
"Projektu terminu saraksts angļu - latviešu valodā" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013 Zemgales plānošanas reģions
Pētījums "Zemgales pašvaldību un to institūciju vajadzības kultūras attīstības jomā" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013 Zemgales plānošanas reģions
Pētījums "Zemgales pašvaldību un to institūciju vajadzības reģionālās attīstības un sociālajā jomā" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013 Zemgales plānošanas reģions
Apsekojums "Zemgales pašvaldību un to institūciju dalība Eiropas Kopienas programmās un iniciatīvās" 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013 Zemgales plānošanas reģions
Pētījuma "Projektu izstrādes un ieviešanas risku analīze Līvānu novada pašvaldības projektos" pārskats 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/042 Līvānu novada dome
Par Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības izmantošanas iespējām KPR dažādās nozarēs un KPR un pašvaldībām iesniegto projektu kvantitātes un kvalitātes rādītājiem 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/022 Kurzemes plānošanas reģions
Pētījums "Radošās industrijas stāvoklis un perspektīvas Rīgas plānošanas reģionā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051 Rīgas plānošanas reģions
Pētījuma "Radošās industrijas stāvoklis un perspektīvas Rīgas plānošanas reģionā" pielikums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/051 Rīgas plānošanas reģions
Pārskats par Tukuma novada pašvaldības iestāžu, pagastu pārvalžu un aģentūru pieredzi un vajadzībām ES struktūrfondu apguvē un tām atbilstošākiem ES un citiem ārvalsts finanšu palīdzības instrumentiem 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/034 Tukuma novada Dome
"ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003 Valkas novada dome
Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājuma apzināšana Rojas novada domes vajadzībām 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/020 Rojas novada Dome
Pašvaldības līdzdalība ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/034 Tukuma novada Dome
Finanšu un ekonomiskais pētījums par energoefektīvu Ķekavas novada pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/009 Ķekavas novada pašvaldība
Kopsavilkums pētījumam par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/045 Dobeles novada pašvaldība
Projektu ceļvedis Jūrmalas pilsētas uzņēmējiem un iedzīvotājiem projektu izstrādē 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/044 Jūrmalas pilsētas dome
Prezentācija par pētījumu "Finanšu un ekonomiskais pētījums par energoefektīvu Ķekavas novada pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/009 Ķekavas novada pašvaldība
EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS INSTRUMENTU UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU UN PASĀKUMU IZPĒTE AGLONAS NOVADĀ 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041 Aglonas novada dome
Projektu idejas labākai Jūrmalai 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/044 Jūrmalas pilsētas dome
Project ideas for better Jurmala 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/044 Jūrmalas pilsētas dome
Проектные идеи для улучшения Юрмалы 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/044 Jūrmalas pilsētas dome
Buklets "Limbažu novads - senais un mainīgais. Īstenotie projekti un nākotnes iespējas" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/008 Limbažu novada pašvaldība
Pētījums "Pašvaldību un pašvaldību iestāžu iespējas piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/052 Kuldīgas novada pašvaldība
Pētījuma "Pašvaldību un pašvaldību iestāžu iespējas piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus" 1. pielikums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/052 Kuldīgas novada pašvaldība
Pētījuma "Pašvaldību un pašvaldību iestāžu iespējas piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus" 2. pielikums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/052 Kuldīgas novada pašvaldība
"Rokasgrāmata Eiropas Savienības projektu izveidē un vadībā - 50 soļi līdz veiksmīgam projektam" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/108 Rucavas novada pašvaldība
Inovāciju ekonomikas attīstības potenciāls un izaicinājumi Vidzemes reģionā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/004 Vidzemes plānošanas reģions
Metodiskais materiāls vienotai projektu sagatavošanai un ieviešanai Madonas novada pašvaldībā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/023 Madonas novada pašvaldība
Sadarbības projektu ideju burtnīca 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/012 Ogres novada pašvaldība
Kopsavilkums pētījumam par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094 Dobeles novada pašvaldība
Pētījums "EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKU INSTRUMENTU UN CITAS ĀRĒJĀS FINANŠU PALĪDZĪBAS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS CARNIKAVAS NOVADA UN ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAI” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/081 Carnikavas novada dome
Realizēto un esošo Beverīnas novada projektu efektivitātes izvērtēšana 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/073 Beverīnas novada pašvaldība
Jelgavas pilsētas pašvaldības īstenotie Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētie projekti 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/031 Jelgavas pilsētas dome
ES fondu 2007.-2011.gadā ieguldījums Zemgales plānošanas reģionā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/080 Zemgales Plānošanas reģions
Sadarbības tīkla darba grupas rezultāti 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/031 Jelgavas pilsētas dome
Projektu ideju datubāze 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/031 Jelgavas pilsētas dome
Salas novada prioritātes projektu definēšanā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/016 Salas novada pašvaldība
Finanšu un ekonomiskais pētījums par Neretas novada pašvaldības sniegto publisko pakalpojumu kvalitāti, to pilnveidi un uzlabošanu 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064 Neretas novada pašvaldība
Projektu sagatavošanas un ieviešanas rokasgrāmata 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064 Neretas novada pašvaldība
Metodiskais materiāls tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei infrastruktūras projektiem 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064 Neretas novada pašvaldība
Priekšizpēte „Tūrisma attīstības iespējas Salaspils novadā” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086 Salaspils novada dome
Priekšizpēte „E-pakalpojumu kā pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanas priekšnoteikuma attīstības iespējas Salaspils novadā” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086 Salaspils novada dome
Priekšizpēte „Zinātnes, uzņēmējdarbības un izglītības sadarbības veicināšanas iespējas Salaspils novadā” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/086 Salaspils novada dome
Pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 Viļānu novada pašvaldība
Kocēnu novada domes un Burtnieku novada pašvaldības investīciju projekti 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/048 Kocēnu novada dome
Pētījums "Izglītības un kultūras iestādēm pieejamo ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu izpēte, novadu kultūras un izglītības nozaru vajadzību izpēte, nozaru prioritātes un priekšlikumi nākamajam periodam" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/111 Kuldīgas novada pašvaldība
Rēzeknes pilsētas kultūrtūrisma attīstības koncepcija 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/046 Rēzeknes pilsētas dome
Ķeguma novada projektu ideju burtnīca 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097 Ķeguma novada dome
Ķeguma novada projektu ideju banka 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097 Ķeguma novada dome
Pētījums "Uzņēmējdarbības vide Jūrmalas pilsētā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082 Jūrmalas pilsētas dome
Metodiskais amteriāls "BŪVNIECĪBAS PROJEKTU REALIZĀCIJA EIROPAS SAVIENĪBAS LĪDZFINANSĒTU PROJEKTU IETVAROS" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082 Jūrmalas pilsētas dome
Eksperta izvērtējums par ES finansējuma ieguldījuma atdevi pašvaldības attīstībā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/101 Liepājas pilsētas pašvaldība
Prezentācija "Eksperta izvērtējums par ES finansējuma ieguldījuma atdevi pašvaldības attīstībā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/101 Liepājas pilsētas pašvaldība
Kultūras ideju finansēšanas iespējas 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/079 Vidzemes plānošanas reģions
Pētījums "Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087 Amatas novada pašvaldība
Metodiskais materiāls VALSTS UN PAŠVALDĪBU IEPIRKUMI 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/106 Durbes novada dome
Par iespējām piesaistīt finansējumu teritoriju attīstībai 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/092 Jelgavas pilsētas dome
Rokasgrāmata projektu vadīšanā 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105 Smiltenes novada dome
PROJEKTA IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS METODOLOĢIJA 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105 Smiltenes novada dome
Pētījums "Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvslatu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/093 Iecavas novada Dome
Pētījums "Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvslatu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/093 Iecavas novada Dome
Pētījums "Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvslatu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/093 Iecavas novada Dome
Cesvaines iedzīvotāju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju vajadzību izpētes ziņojums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/005 Cesvaines novada dome
Elektroniskā rokasgrāmata Par finanšu piesaistes iespējām Ropažu pašvaldībai 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/100 Ropažu novada pašvaldība
Pētījuma "Saldus pilsētas satiksmes infrastruktūras esošā situācija un tās attīstības iespējas" gala ziņojums 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/095 Saldus novada pašvaldība
Apakšaktivitāte NVO-13-1 "NVO darbības atbalsta programma"
Pētījums "Sabiedrības informēšana par būvatļaujām" 2012.EEZ/DAP/MAC/184 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Pētījums "11.Saeimas diskusijas un lēmumi par pilsonisko līdzdalību" 2012.EEZ/DAP/MAC/184 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Pētījums "Sociālie uzņēmumi-nevalstiskās organizācijas Latvijā" 2012.EEZ/DAP/MAC/184 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Pētījums "Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: Iedzīvotāju un speciālistu informētība, viedokļi un pieredze" 2012.EEZ/DAP/MIC/183 Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
Pētijums "Zāļu utilizācija: Latvijas iedzīvotāju informētība un rīcība" 2012.EEZ/DAP/MIC/183 Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
Ziņojums "Labas paŗvaldības principu īstenošana ambulatorajā zāļu un medicīnisko ierīcu komapensācijas sistēmā" 2012.EEZ/DAP/MIC/183 Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
Metodika "Pamatizglītība studiju apļa vadītājiem" 2012.EEZ/DAP/MIC/076 Biedrība "Kultūras un izglītības studija "Talantu pilsēta""
Materiāls "Mācāmies demokrātiju studiju aplī" 2012.EEZ/DAP/MIC/076 Biedrība "Kultūras un izglītības studija "Talantu pilsēta""
MAteriāls "Studiju aplis kā rīks" 2012.EEZ/DAP/MIC/076 Biedrība "Kultūras un izglītības studija "Talantu pilsēta""
Pētījums "LATVIJAS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS MONITORINGS 2015 ENERĢĒTIKA" 2012.EEZ/DAP/MAC/093 Biedrība "Ekonomistu apvienība 2010"
Pētījums "PĀRSKATS PAR SVARĪGĀKAJĀM TENDENCĒM IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNES JOMĀ LATVIJĀ 2015. GADĀ" 2012.EEZ/DAP/MAC/093 Biedrība "Ekonomistu apvienība 2010"
Izpēte "Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings 2015 Kvantitatīvie rādītāji" 2012.EEZ/DAP/MAC/093 Biedrība "Ekonomistu apvienība 2010"
Izpēte "Latvijas iedzīvotāju viedoklis par dzīvi Latvijā un Rietumeiropas valstīs Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti" 2012.EEZ/DAP/MAC/093 Biedrība "Ekonomistu apvienība 2010"
Pētījums "VALDĪBAS PAVEIKTAIS TIESLIETU JOMĀ 2015.GADĀ" 2012.EEZ/DAP/MAC/093 Biedrība "Ekonomistu apvienība 2010"
Info materiāls par stipendijām jauniešiem 2012.EEZ/DAP/MAC/160 Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”"
Informatīvais materiāls par biedrību "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" 2012.EEZ/DAP/MAC/049 Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
Vadlīnijas normalizācijas principa ieviešanai 2012.EEZ/DAP/MAC/049 Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
Ceļvedis, audzinot pusaudzi 2012.EEZ/DAP/MAC/111 Nodibinājums „Centrs Dardedze”
Vīrieši par tēva lomu, izaicinājumiem un gaidām 2012.EEZ/DAP/MAC/111 Nodibinājums „Centrs Dardedze”
Mobinga novēršana bērnudārzos 2012.EEZ/DAP/MAC/111 Nodibinājums „Centrs Dardedze”
Pētījums - Aptauja 5 – 11 gadus vecu bērnu vecākiem Par bērnu izglītošanu saistībā ar izvairīšanos no seksuāliem pāridarījumiem 2012.EEZ/DAP/MAC/111 Nodibinājums „Centrs Dardedze”
Pētījums - Survey addressing parents of children 5-11 y.o. regarding education of children on staying safe from sexual abuse 2012.EEZ/DAP/MAC/111 Nodibinājums „Centrs Dardedze”
Pētījums - Attitudes toward commercial sexual exploitation of children and young people. Nationally representative sample 2012.EEZ/DAP/MAC/111 Nodibinājums „Centrs Dardedze”
Pētījums - Attieksme pret bērnu un jauniešu komerciālu izmantošanu seksuālos nolūkos. Reprezentatīva izlase kopējai populācijai 2012.EEZ/DAP/MAC/111 Nodibinājums „Centrs Dardedze”
  2012.EEZ/DAP/MIC/072 Nodibinājums "Nova vita"
Metodiskias materiāls par NVO un pašvaldību sadarbību veselības veicināšanā 2012.EEZ/DAP/MAC/132 Nodibinājums “ECO PARTNERS”
Metodiskais materiāls par NVO saimniecisko darbību pašvaldību sociālo pakalpojumu sniegšanas kontekstā 2012.EEZ/DAP/MAC/132 Nodibinājums “ECO PARTNERS”
Informatīvais materiāls par NVO sadarbības platformas darbību 2014.gadā 2012.EEZ/DAP/MAC/132 Nodibinājums “ECO PARTNERS”
Informatīvais materiāls par NVO sadarbības platformas darbību 2013.gadā 2012.EEZ/DAP/MAC/132 Nodibinājums “ECO PARTNERS”
Pārskats par esošo likumdošanu un politisko situāciju mātes un bērna interešu aizstāvībai 2012.EEZ/DAP/MAC/127 Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"
Buklets "Ja tavam kolēģim ir atklāts vēzis" 2012.EEZ/DAP/MAC/025 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Buklets "Ja tev ir atklāts vēzis" 2012.EEZ/DAP/MAC/025 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Buklets "Ja kādam no taviem vecākiem ir atklāts vēzis" 2012.EEZ/DAP/MAC/025 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Buklets "Ja tavam tuviniekam ir atklāts vēzis" 2012.EEZ/DAP/MAC/025 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Ekoskolu metodiskais materiāls pirmsskolas izglītības iestādēm 2012.EEZ/DAP/MAC/100 Nodibinājums „Vides izglītības fonds”
Materiāls "Skolas vide un apkārtne" 2012.EEZ/DAP/MAC/100 Nodibinājums „Vides izglītības fonds”
Materiāls "Transports" 2012.EEZ/DAP/MAC/100 Nodibinājums „Vides izglītības fonds”
Apakšaktivitāte NVO-13-2 "NVO projektu programma - mikroprojekti"
Award filma ENG 2012.EEZ/PP/1/MIC/049 Nodibinājums "Radošā Instance"
Award filma LV 2012.EEZ/PP/1/MIC/049 Nodibinājums "Radošā Instance"
Award filma RU 2012.EEZ/PP/1/MIC/049 Nodibinājums "Radošā Instance"
Award nometne 2012.EEZ/PP/1/MIC/049 Nodibinājums "Radošā Instance"
Pasakas latviešu un krievu valodā 2012.EEZ/PP/2/MIC/032 Biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci""
Par projekta aktivitātēm latviešu un krievu valodā 2012.EEZ/PP/2/MIC/032 Biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci""
Metodiskais materiāls skolotājiem un sociālajiem pedagogiem "Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei”- inovatīvs sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās vismaz kāds no vecākiem atrodas ārzemēs" 2012.EEZ/PP/1/MIC/115 Nodibinājums "Eco partners"
  2013.EEZ/PP/2/MIC/022 Biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks""
  2013.EEZ/PP/2/MIC/022 Biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks""
  2013.EEZ/PP/2/MIC/022 Biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks""
  2013.EEZ/PP/2/MIC/022 Biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks""
  2013.EEZ/PP/1/MIC/072 Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”
  2013.EEZ/PP/1/MIC/072 Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”
Metodiskais materiāls "Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība Lielvārdes novadā" 2013.EEZ/PP/1/MIC/099 Biedrība "Agrīnās iejaukšanās Latvijā attīstības biedrība"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/056 Biedrība "Rumula"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/098 Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/098 Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/098 Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/098 Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/098 Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/098 Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/098 Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/098 Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/098 Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/090 Biedrība "SAULES STARS AV"
  2013.EEZ/PP/1/MIC/011 Nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds”
Romu integrācija Jelgavā - Latvijas labā prakse 2014.EEZ/PP/2/MIC/008 Biedrība "Izglītības projekti" (IP)
Romu sievietes Latvijā - viņas srādā izglītības iestādēs 2014.EEZ/PP/2/MIC/008 Biedrība "Izglītības projekti" (IP)
Integrācijas stratēģiskie uzstādījumi un rīcības virzieni to īstenošanai romu integrācijai (Jelgava) 2014.EEZ/PP/2/MIC/008 Biedrība "Izglītības projekti" (IP)
Integrācijas un attīstības stratēģiskie uzstādījumi un rīcības bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām atbalstam 2014.EEZ/PP/1/MIC/099 Biedrība "Izglītības projekti"
Rokasgrāmata "Tava veselības recepte" 2013.EEZ/PP/1/MIC/070 Biedrība „ERFOLG”
Videostāsta par labas prakses piemēriem 2013.EEZ/PP/1/MIC/070 Biedrība „ERFOLG”
Apakšaktivitāte NVO-13-3 "NVO projektu programma - mecoprojekti/makroprojekti"
Monogrāfija "Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze" 2012.EEZ/PP/2/MEC/001 Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”
Analysis of integration of Latvian Non-Citizens 2012.EEZ/PP/2/MEC/001 Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”
Ģimenes atbalsta grupu programma 2012.EEZ/PP/1/MEC/156 Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""
Buklets "Sociālā uzņēmējdarbība: iespējas un izaicinājumi" (1.daļa LV) 2012.EEZ/PP/1/MEC/012 Biedrība "Ludzas Invalīdu biedrība"
Buklets "Sociālā uzņēmējdarbība: iespējas un izaicinājumi" (elektroniski ENG) 2012.EEZ/PP/1/MEC/012 Biedrība "Ludzas Invalīdu biedrība"
Nodarbību materiāls "Darba meklēšana un nodarbinātība" 2012.EEZ/PP/2/MAC/023 Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
Nodarbību materiāls "Ievads ekonomikā, uzņēmējdarbībā un lietišķajā ekonomikā" 2012.EEZ/PP/2/MAC/023 Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
Kurss "Komunikāciju prasmju kursi" 2012.EEZ/PP/2/MAC/023 Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
Lekciju kurss "Vēsture un politika" 2012.EEZ/PP/2/MAC/023 Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
Psihosociālais sociālais darbs sistemātiskajā pieejā 2012.EEZ/PP/1/MEC/132 Nodibinājums "C Modulis"
13.aktivitāte - 2.brošūra "Ar tevi notika tā..." (726 eks.) 2012.EEZ/PP/1/MEC/043 Biedrība "Baltijas HIV asociācija"
13.aktivitāte - Infografika 1 2012.EEZ/PP/1/MEC/043 Biedrība "Baltijas HIV asociācija"
13.aktivitāte - Infografika 2 2012.EEZ/PP/1/MEC/043 Biedrība "Baltijas HIV asociācija"
13.aktivitāte - Infographics 1 (ENG) 2012.EEZ/PP/1/MEC/043 Biedrība "Baltijas HIV asociācija"
13.aktivitāte - Testpunkta plakāts 1 2012.EEZ/PP/1/MEC/043 Biedrība "Baltijas HIV asociācija"
13.aktivitāte - Testpunkta plakāts 2 2012.EEZ/PP/1/MEC/043 Biedrība "Baltijas HIV asociācija"
13.aktivitāte - buklets "Drošāks par drošu", LV, 1500 eks. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043 Biedrība "Baltijas HIV asociācija"
13.aktivitāte - buklets "Drošāks par drošu", RU, 1500 eks. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043 Biedrība "Baltijas HIV asociācija"
Buklets "Atbalsta pkalpojums bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai" 2012.EEZ/PP/1/MEC/046 Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Pētījums "Salutoģenēze:ceļazīmes bērnu un jauniēsu ar invaliditāti labbūtībai Latvijā" 2012.EEZ/PP/1/MAC/102 Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"
Rehabilitācijas programma vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām 2013.EEZ/PP/1/MEC/018 Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”"
Radošās nodarbības 2013.EEZ/PP/1/MEC/076 Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"
Intensivais vasaras rehabilitācijas seminārs 2013.EEZ/PP/1/MEC/076 Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"
Fizioterapijas nodarbības ar biofeedback aprīkojumu 2013.EEZ/PP/1/MEC/076 Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"
Jauniešu sociālās rehabilitācijas programma 2013.EEZ/PP/1/MEC/076 Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"
Ziņojums "Bērnu sociālā iekļaušana kā antisociālās uzvedības novēršanas metode" 2012.EEZ/PP/1/MAC/115 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Buklets "Kā radīt bērna attīstībai lebvēlīgu vidi" 2012.EEZ/PP/1/MAC/115 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Monitoringa ziņojums "Kā atbalstīt mazākos" 2012.EEZ/PP/1/MAC/115 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Monitoringa ziņojums - Bulgārijas labo prakšu apkopojums "Daži profilaktiski līdzekļi pret bērnu antisociālu uzvedību: Animus pieredze" 2012.EEZ/PP/1/MAC/115 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Monitoringa ziņojums angļu valodā "Supporting children. Early prevention methods for anti-social behaviour working with pre-school and primary school children and their parnets" 2012.EEZ/PP/1/MAC/115 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Monitoringa ziņojums - Bulgārijas labo prakšu apkopojums "Some Preventive Measures of Children’s Anti-social Behaviour: Animus Experience" 2012.EEZ/PP/1/MAC/115 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Psihosociālā rehabilitācija - kas tā ir 2012.EEZ/PP/1/MAC/013 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Dzīvības koks - onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 2012.EEZ/PP/1/MAC/013 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Dzīvības koks - Aizkraukles un Liepājas filiāles 2012.EEZ/PP/1/MAC/013 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Tiešsaistes padomnieks Nr.1 "Vēzis - kā sadzīvot ar diagnozi" 2012.EEZ/PP/1/MAC/013 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Tiešsaistes padomnieks Nr.2 "Psihosociālā rehabilitācija pēc vēža" 2012.EEZ/PP/1/MAC/013 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Tiešsaistes padomnieks Nr.3 "Krūts vēža profilakse un agrīna diagnostika - mīts vai īstenība" 2012.EEZ/PP/1/MAC/013 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Tiešsaistes padomnieks Nr.4 "Pasaules Pretvēža diena - tiešsaistes diskusija ar ekspertiem" 2012.EEZ/PP/1/MAC/013 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Tiešsaistes padomnieks Nr.5 "Psihosociālās rehabilitācijas programmas un fizioterapija" 2012.EEZ/PP/1/MAC/013 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Tiešsaistes padomnieks Nr.6 "Imunoloģija" 2012.EEZ/PP/1/MAC/013 Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Integrācijas metodisko materiālu komplekts "Dažādība kā resurss" 2013.EEZ/PP/2/MAC/011 Biedrība "Izglītības attīstības centrs"
Metodiskais materiāls vides pieejamības nodrošināšanā publiskās ēkās un ārējā vidē pēc univers\al\a dizaina principiem 2013.EEZ/PP/1/MAC/050 Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
Indukcijas cilpa 2013.EEZ/PP/1/MAC/050 Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""
Ieteikumu apraksts 2013.EEZ/PP/1/MEC/041 Nodibinājums "Fonds-Jūrmala cilvēkam"
Ieteikumu apraksts 2013.EEZ/PP/1/MEC/041 Nodibinājums "Fonds-Jūrmala cilvēkam"
Ieteikumu apraksts 2013.EEZ/PP/1/MEC/041 Nodibinājums "Fonds-Jūrmala cilvēkam"
Tukuma tūrisma objektu pieejamība 2013.EEZ/PP/1/MEC/041 Nodibinājums "Fonds-Jūrmala cilvēkam"
Buklets "Brīvprātīgais darbs Valmierā" 2013.EEZ/PP/1/MAC/091 Nodibinājums "Valmieras novada fonds"
Labdarības skola (skolotāja rokasgrāmata) 2013.EEZ/PP/1/MAC/091 Nodibinājums "Valmieras novada fonds"
Apakšaktivitāte NVO-INP "NVO INP"
Pētījums par NVO sektoru 2013 (LV) 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Pētījums par NVO sektoru (EN) 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Cilvēkdrošības koncepcijas pētījums 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Labās prakses piemēri 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Vadlīnijas (LV) 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Vadlīnijas (EN) 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Cilvēkdrošības pētījums (kopsavilkums, LV) 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Cilvēkdrošības pētījums (kopsavilkums, EN) 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Ziņojums par NVO fondu I daļa 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Ziņojums par NVO fondu II daļa 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Pētījums par NVO sektoru 2015 (LV) 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Pētījums par NVO sektoru 2015 (EN) 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Infografika par Latvijas NVO finansēšanu 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Infografika par NVO pētījumu 2015 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Lidzdalības indeksa modelis 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
NVO monitoringa sistēmas apraksts 2012.EEZ/INP/01 Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
 

 

2007. – 2013.gada ES fondu plānošanas periods

  

 

2007. – 2013.gada ES fondu plānošanas periodā Valsts kanceleja kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu administrēja 279 Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu ieviešanu. 

 
 
 
 
 
 
Karikatūras autors: Zemguss Zaharāns

 

 

Labāka regulējuma politika

Mērķi: Kvalitatīvi un ērti pieejami publiskie pakalpojumi iedzīvotājiem. Efektīvi strādājošas valsts un pašvaldību iestādes. Mazāks administratīvais slogs iedzīvotājiem un uzņēmējiem.  

Projektu skaits:

48

Kopējais finansējums:

4,2 miljoni EUR

Tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums:

3,6 miljoni EUR

Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

Mērķi: Stipras un zinošas nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi piedalās lēmumu pieņemšanā valsts, pašvaldību un arī ES līmenī. Darba devēju un darba ņēmēju konstruktīva sadarbība visos Latvijas reģionos. Jauni inovatīvi nevalstisko organizāciju pakalpojumi iedzīvotājiem. Zinoši pašvaldību darbinieki, kas prot piesaistīt ES finansējumu pašvaldību iedzīvotāju vajadzībām.

Projektu skaits:

231

Kopējais finansējums:

8,6 miljoni EUR

Tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums:

7,8 miljoni EUR

Infografika “Valsts kancelejas pārziņā esošās Eiropas Savienības fondu aktivitātes 2007.-2013.gada plānošanas periodā”

Pasākuma uzraudzības komiteja    
Uzraudzības ziņojumi    
Projektu rezultāti un ieguvumi    
Pētījumi, pārskati    
Noderīgi resursi    
Darba grupa administratīvā sloga mazināšanai
Kontakti