30.06.2020
Satiksmes ministrija

Valdība atbalsta intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā

Pēc Satiksmes ministrijas iniciatīvas izstrādātā konceptuālā ziņojuma mērķis ir noteikt nepieciešamos pasākumus intelektisko transporta sistēmu (turpmāk – ITS) veiksmīgai ieviešanai. To ieviešanā ir jāņem vērā gan Latvijas vajadzības, gan arī pienākums izpildīt ITS Direktīvas un no ITS Direktīvas izrietošo deleģēto regulu izrietošās prasības.

Valdības atbalstītais konceptuālais ziņojums "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem" paredz izveidot transporta nozares informācijas nacionālo (valsts) piekļuves punktu (turpmāk - NPP).

Satiksmes ministrijas uzdevums būs koordinēt un organizēt intelektisko transporta sistēmu politikas izstrādi un īstenošanu, savukārt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" tiks deleģēts pienākums izveidot un uzturēt NPP.

ITS ir sistēmas, kurās uz mūsdienu informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju pamata veidotie mobilitātes atbalsta pakalpojumi papildina tradicionālo transporta infrastruktūru un satiksmes organizāciju. ITS pamatā ir datu iegūšana un vispusīga izmantošana transporta drošības, efektivitātes un pieejamības uzlabošanai.

Izveidojot NPP, tiks nodrošināta efektīva sistēma satiksmes, autoceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu bezmaksas pieejamībai, datu apmaiņai, atkārtotai izmantošanai un to atjaunināšanai.

 

 

Komunikācijas nodaļa

Tālr.: 67028003

komunikācijas@sam.gov.lv

 

Dalīties