20.05.2020
Valsts kanceleja

Izsludināts konkurss uz Latvijas pārstāvju vietām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba devēju grupā, Darba ņēmēju grupā un grupā "Daudzveidība Eiropā"

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē ievēlētie nevalstisko organizāciju pārstāvji izsludina konkursu uz Latvijas pārstāvju vietām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā "Daudzveidība Eiropā"

Konkursa ietvaros tiks atlasīti trīs pārstāvji dalībai komitejas grupā "Daudzveidība Eiropā".
Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 19. maija noteikumiem Nr.302 "Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā" (saite uz oficiālo publikāciju)  

Savu pretendentu dalībai konkursā var izvirzīt nevalstiska organizācija (noteikumu 6. punkts), kura:

 • ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz piecus gadus pirms konkursa izsludināšanas;
 • darbojas vienas vai vairāku sabiedrības grupu interešu aizstāvības jomā, kas ir tās pamatdarbības joma vai ir viena no funkcijām vai uzdevumiem atbilstoši tās izveidi un darbību reglamentējošiem dokumentiem;
 • darbojas kādā komitejas kompetences politikas jomā;
 • darbojas jomā, kas ir tās grupas kompetences joma, dalībai kurā izvirza savu pretendentu;
 • ir savas pamatdarbības jomas Eiropas līmeņa apvienības dalīb­organizācija;
 • nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un kuras saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
 • ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai.

 

​Prasības pretendentiem (atbilstoši noteikumu 7. punktam):

 • vismaz 18 gadi;
 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • augstākā izglītība. Maģistra grāds (vai pielīdzināms izglītības līmenis) tiek uzskatīts par priekšrocību;
 • vismaz triju gadu darba pieredze komitejas grupas un vienas vai vairāku komitejas struktūrvienību kompetences jomās, kurās pretendents izteicis vēlmi strādāt;
 • iepriekšēja pieredze plašākā sabiedrības iesaistē un saziņā ar to;
 • valsts valodas un vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču valodas) zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • prasme publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli;
 • teicamas prezentācijas un komunikācijas prasmes;
 • ja pretendents ir ievēlēts kādā no komitejas amatiem (EESK prezidents, I, II, III grupas prezidenti, specializēto nodaļu vadītāji), konkursā tas tiek uzskatīts par būtisku priekšrocību.

 

Nevalstiskajām organizācijām lūdzam līdz 2020. gada 25. maija plkst.12.00 iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus (atbilstoši noteikumu 6. punktam):

 1. nevalstiskās organizācijas deleģējuma vēstuli, kurā norādīts pilns organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese, kā arī pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis un e-pasta adrese;
 2. pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai konkursā (ne vairāk par 3500 rakstu zīmēm datorrakstā). Pieteikuma vēstulē norādīta motivācija darbam attiecīgajā grupā, kā arī vienā vai vairākās komitejas struktūrvienībās, kompetences joma un redzējums par attiecīgās jomas darbības prioritātēm;
 3. apliecinājumu par atbilstību Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 15. marta Reglamenta III sadaļas VI nodaļas 75. panta 3. punktam[i];
 4. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (CV, Europass formātā) latviešu un angļu, vācu vai franču valodā, kas apliecina viņa atbilstību noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;
 5. informāciju, kas apliecina nevalstiskās organizācijas atbilstību šo noteikumu 4.7. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

 

Dokumentus iesniedz elektroniski (parakstītus ar e-parakstu vai skenētus ar parakstiem), tos nosūtot uz e-pasta adresi nvo@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums konkursam uz EESLK pārstāvju vietām".
Latvijas pārstāvjus plānots apstiprināt 2020. gada 28. maija Ministru kabineta sēdē.

Lūgums ņemt vērā, ka Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē ievēlētie nevalstisko organizāciju pārstāvji var uzaicināt pretendentu paust savu redzējumu par darbību komitejā vērtēšanas laikā 2020. gada 25. maijā no plkst. 16.00-18.00, pieslēdzoties komisijas sanāksmei attālināti (ar uzaicinājumu).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

 

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.

Tālrunis uzziņām: 67082949 (Zane Legzdiņa-Joja, Valsts kanceleja).

[i] Komitejas locekļa funkcijas nav savienojamas ar valdības, valsts parlamenta, kādas Eiropas Savienības iestādes, Reģionu komitejas vai Eiropas Investīciju bankas Direktoru padomes locekļa funkcijām, kā arī ar Eiropas Savienības ierēdņa vai darbinieka amatu.


 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsludina konkursu uz 2 vietām Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba ņēmēju grupā laika periodam 2020.-2025.g.        

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) institucionāla konsultatīva iestāde, kas nodrošina organizētas pilsoniskās sabiedrības dažādu ekonomisko un sociālo interešu pārstāvību, konsultējot nozīmīgākās ES iestādes – Eiropas Komisiju, ES Padomi un Eiropas Parlamentu, sniedzot atzinumus par ierosinātajiem ES tiesību aktiem un izstrādājot pašiniciatīvas atzinumus par tematiem, kurus uzskata par svarīgiem iedzīvotāju interesēs.

EESK locekļi ir visdažādāko ekonomisko, sociālo un kultūras interešu pārstāvji attiecīgajās dalībvalstīs. Viņi darbojas kādā no trim grupām – Darba devēju grupā, Darba ņēmēju grupā vai grupā "Daudzveidība Eiropā". Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā” konkursu uz divām Latvijas pārstāvju vietām komitejas Darba ņēmēju grupā organizē Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sastāvā esošā darba ņēmēju pusi pārstāvošā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Savu pretendentu dalībai LBAS konkursā var izvirzīt nevalstiska organizācija darba ņēmēju pārstāvniecības jomā, kura:

 • ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz piecus gadus pirms konkursa izsludināšanas;
 • darbojas vienas vai vairāku sabiedrības grupu interešu aizstāvības jomā, kas ir tās pamatdarbības joma vai ir viena no funkcijām vai uzdevumiem atbilstoši tās izveidi un darbību reglamentējošiem dokumentiem;
 • darbojas kādā komitejas kompetences politikas jomā;
 • darbojas jomā, kas ir tās grupas kompetences joma, dalībai kurā izvirza savu pretendentu;
 • ir savas pamatdarbības jomas Eiropas līmeņa apvienības dalīb­organizācija;
 • nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un kuras saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
 • ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai;
 • ir apvienība un pārstāv ne mazāk kā 20 nevalstiskas organizācijas (dalīborganizācijas).

Prasības pretendentam:

 • vismaz 18 gadi;
 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • augstākā izglītība. Maģistra grāds (vai pielīdzināms izglītības līmenis) tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • vismaz triju gadu darba pieredze komitejas grupas un vienas vai vairāku komitejas struktūrvienību kompetences jomās, kurās pretendents izteicis vēlmi strādāt;
 • iepriekšēja pieredze plašākā sabiedrības iesaistē un saziņā ar to;
 • valsts valodas un vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču valodas) zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • prasme publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli;
 • teicamas prezentācijas un komunikācijas prasmes;
 • ja pretendents ir ievēlēts kādā no komitejas amatiem (EESK prezidents, I, II, III grupas prezidenti, specializēto nodaļu vadītāji), konkursā tas tiek uzskatīts par būtisku priekšrocību.

 

Nevalstiskajai organizācijai, kura izvirza savu pretendentu, līdz 2020.gada 25.maija plkst.10:00 kopā ar deleģējuma vēstuli, kurā norādīts pilns organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese, kā arī pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis un e-pasta adrese ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. pretendenta pieteikuma vēstule dalībai konkursā (ne vairāk par 3500 rakstu zīmēm datorrakstā), kurā norādīta motivācija darbam attiecīgajā grupā, kā arī vienā vai vairākās komitejas struktūrvienībās, kompetences joma un redzējums par attiecīgās jomas darbības prioritātēm;
 2. apliecinājums par atbilstību Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 15. marta Reglamenta III sadaļas VI nodaļas 75. panta 3. punktam;
 3. pretendenta dzīvesgaitas apraksts (CV Europass formātā) latviešu un angļu, vācu vai franču valodā, kas apliecina viņa atbilstību minētajām prasībām pretendentam;
 4. informācija, kas apliecina nevalstiskās organizācijas atbilstību prasību 7.punktam un 8.punktam:
 • ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai);
 • ir apvienība un pārstāv ne mazāk kā 20 nevalstiskas organizācijas (dalīborganizācijas).

 

Lai pieteiktos dalībai konkursā, dokumenti jāiesniedz Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā Bruņinieku ielā 20/31 4.stāvā līdz 2020.gada 25.maijam plkst.12:00. Ja dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi: lbas@lbas.lv vienā sūtījumā ar norādi “Pieteikums dalībai konkursā Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba ņēmēju grupā”. Nosūtot dokumentus elektroniski, tos paraksta ar drošu elektronisko parakstu.  Iesniegtie dokumenti pēc 2020.gada 25.maija plkst.12:00 netiks izskatīti un vērtēti dalībai konkursā. 

Pretendentu vērtēšana, ko veiks LBAS vērtēšanas komisija, notiks 2020.gada 25.maijā plkst.14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Bruņinieku ielā 29/31.
Papildus informācijas gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni: 67035960

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši MK noteikumiem “Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”. Datu pārzinis ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kontaktinformācija: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001


 

Konkurss uz divām Latvijas pārstāvju vietām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba devēju grupā

Pretendentu dalībai konkursā var izvirzīt nevalstiska organizācija, kura:

 • ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz piecus gadus pirms konkursa izsludināšanas;
 • darbojas vienas vai vairāku sabiedrības grupu interešu aizstāvības jomā, kas ir tās pamatdarbības joma vai ir viena no funkcijām vai uzdevumiem atbilstoši tās izveidi un darbību reglamentējošiem dokumentiem;
 • darbojas kādā komitejas kompetences politikas jomā;
 • darbojas jomā, kas ir tās grupas kompetences joma, dalībai kurā izvirza savu pretendentu;
 • ir savas pamatdarbības jomas Eiropas līmeņa apvienības dalīb­organizācija;
 • nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un kuras saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
 • ir partneris dialogā ar valsts pārvaldi – ir kādas Latvijas valsts pārvaldes konsultatīvās padomes dalībniece un triju mēnešu laikā pirms pretendenta izvirzīšanas ir paudusi viedokli savā interešu aizstāvības jomā vismaz vienai valsts pārvaldes institūcijai;
 • ir apvienība un pārstāv ne mazāk kā 20 nevalstiskās organizācijas, ja pretendentu izvirza darbam Darba devēju grupā un Darba ņēmēju grupā.

 

Prasības pretendentam:

 • vismaz 18 gadi;
 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • augstākā izglītība. Maģistra grāds (vai pielīdzināms izglītības līmenis) tiek uzskatīts par priekšrocību;
 • vismaz triju gadu darba pieredze komitejas grupas un vienas vai vairāku komitejas struktūrvienību kompetences jomās, kurās pretendents izteicis vēlmi strādāt;
 • iepriekšēja pieredze plašākā sabiedrības iesaistē un saziņā ar to;
 • valsts valodas un vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču valodas) zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • prasme publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli;
 • teicamas prezentācijas un komunikācijas prasmes;
 • ja pretendents ir ievēlēts kādā no komitejas amatiem (EESK prezidents, I, II, III grupas prezidenti, specializēto nodaļu vadītāji), konkursā tas tiek uzskatīts par būtisku priekšrocību.

 

Izvirzot pretendentu, nevalstiskā organizācija kopā ar deleģējuma vēstuli, kurā norādīts pilns organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese, kā arī pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis un e-pasta adrese, iesniedz:

 • pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai konkursā (ne vairāk par 3500 rakstu zīmēm datorrakstā). Pieteikuma vēstulē norāda motivāciju darbam attiecīgajā grupā, kā arī vienā vai vairākās komitejas struktūrvienībās, kompetences jomu un redzējumu par attiecīgās jomas darbības prioritātēm;
 • apliecinājumu par atbilstību Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas gada 15. marta Reglamenta III sadaļas VI nodaļas 75. panta 3. punktam;
 • pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (CV Europass formātā) latviešu un angļu, vācu vai franču valodā, kas apliecina viņa atbilstību šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;
 • informāciju, kas apliecina nevalstiskās organizācijas atbilstību šo noteikumu 4.7. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

 

Norādīto informāciju un dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisku parakstu, ar norādi “Pieteikums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba devēju grupas pārstāvju konkursam” nosūta elektroniski līdz 2020.gada 25.maija plkst.10:00 uz e-pasta adresi: lddk@lddk.lv. Iesniegtie dokumenti pēc 2020.gada 25.maija plkst.10:00 netiks izskatīti un vērtēti konkursa komisijā.

Konkursa norisi uz divām Latvijas pārstāvju vietām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba devēju grupā organizē Latvijas Darba devēju konfederācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”.

 

Dalīties