13.03.2019
Finanšu ministrija

Finanšu ministrs Jānis Reirs: Mūsu uzdevums ir palīdzēt finanšu sektoram pārveidoties

Ņemot vērā Valdības rīcības plānā paredzēto nekavējoties veikt pasākumus, lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī pilnveidot kredītiestāžu likvidācijas regulējumu, Finanšu ministrija (FM) rosinās grozījumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) likumā un Kredītiestāžu likumā.

Likumprojektus, kas paredzēs nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektoru uzraugošajās iestādēs, tuvākajā laikā plānots iesniegt izskatīšanai valdībā.

“Finanšu sektoram ir jābūt efektīvam, cienot ieguldītāju aizsardzību, kā arī patērētāju un uzņēmēju intereses. Tam jāsniedz tradicionālus un inovatīvus finanšu pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām. Vienlaikus ar savu biznesa modeli tas nedrīkst apdraudēt kopējo valsts reputāciju, bet tieši pretēji – tam jādod ieguldījums tautsaimniecības ilgtspējīgai izaugsmei. Lai uzlabotu finanšu nozares pārraudzību un mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, ir būtiski veikt reformas, kas ļaus stingri vērsties pret finanšu noziegumiem, izskaust “netīro” naudu un uzlabot savstarpējo komunikāciju starp uzraugošajām iestādēm. Mūsu uzdevums ir palīdzēt finanšu sektoram pārveidoties tā, lai tas būtu labs pamats augošai uzņēmējdarbības videi Latvijā,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

FKTK likuma grozījumos tiks ietverta FKTK darbības mērķa, funkciju un atbildības paplašināšana, lai  stiprinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (NILLTFN) finanšu un kapitāla tirgū, vienlaikus saglabājot likumā jau noteikto FKTK darbības mērķi attiecībā uz finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku prudenciālo uzraudzību un finanšu stabilitāti. FKTK funkcijas plānots papildināt ar pienākumu uzraudzīt un kontrolēt finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus NILLTFN likuma un Starptautisko un nacionālo sankciju likuma prasību ievērošanā.

Nepieciešamību veikt reformu apstiprina arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (The Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) izvērtējuma secinājumi par Latvijas NILLTFN sistēmas uzraudzības un pārvaldības efektivitāti. OECD vērtējums ir izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 6. martā pieņemto lēmumu veikt FKTK un Kontroles dienesta papildu pārbaudi par uzraudzības un kontroles mehānisma efektivitāti NILLTFN, sankciju pārkāpumu un korupcijas novēršanu finanšu sektorā. Izvērtējuma mērķis ir sniegt ieteikumus Latvijas NILLTFN sistēmas pilnveidošanai, tai skaitā, lai palīdzētu Latvijas atbildīgajām iestādēm sekmīgi īstenot atsevišķas Moneyval, FATF (Finanšu darījumu darba grupas) un OECD Kukuļošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas noteiktās rekomendācijas.

OECD izvērtējumā padziļināti analizētas sešas jomas – patieso labuma guvēju režīms, terorisma un proliferācijas finansēšanas sankciju režīmi, Kontroles dienesta ziņošanas sistēma, Latvijas iestāžu horizontālā sadarbība un koordinācijas process ar Kontroles dienestu, FKTK uzraudzības sistēmas efektivitāte, kā arī tiesībaizsardzības iestāžu sadarbība ar prokuratūru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas atklāšanā, izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. OECD eksperti, izvērtējot OECD dalībvalstu labākās prakses piemērus, ir piedāvājuši gan risinājumus iespējamai valsts rīcībai īstermiņā, gan arī ierosinājumus vidējam termiņam. Izvērtējums tika sākts 2018. gada oktobrī, un projekta izstrādes gaitā aktīvu iesaisti nodrošināja FM, Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, FKTK, Kontroles dienesta, prokuratūras, Valsts policijas, KNAB, Latvijas Bankas, kā arī citu iesaistīto institūciju pārstāvji.

Izvērtējuma kopsavilkums latviešu valodā pieejams FM mājaslapā.

Izvērtējums kopsavilkums angļu valodā skatāms OECD mājaslapā.

Aleksis Jarockis 
Komunikācijas departamenta direktors
Tālr. 67083850
E-pasts: Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv
Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Dalīties