19.05.2020
Labklājības ministrija

Apstiprināts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai”

Š.g. 19.05 Ministru kabineta sēdē apstiprināts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem  specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai”. Tajā ietverti priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem, lai veicinātu specializēto audžuģimeņu attīstību un uzlabotu atbalsta centru sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pamats tam ir bērnu interešu ievērošana, kā arī audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu vajadzības.

Priekšlikumi paredz virkni grozījumus Audžuģimeņu noteikumos un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumos, kā arī Adopcijas kārtībā u.c. dokumentos.

Attiecībā uz specializētajām audžuģimenēm plānots, ka varētu būt īsāks bērna uzturēšanās ilgums krīzes audžuģimenē – līdz 15 dienām (šobrīd 30 dienas). Nepieciešamības gadījumā bāriņtiesa var pagarināt šo laiku, bet ne ilgāk par 12 mēnešiem.

Tāpat ir priekšlikums veidot jaunu specializāciju – audžuģimene bērniem ar uzvedības traucējumiem un atkarību problēmām, ņemot vērā, ka bērnu aprūpes iestādēs galvenokārt atrodas bērni pusaudžu vecumā ar šādām problēmām. Tāpēc nepieciešams arī izstrādāt mācību programmu audžuģimenei bērnam ar uzvedības traucējumiem un atkarībām.

Svarīgi būtu noteikt labvēlīgākus kritērijus krīzes audžuģimenes statusa piešķiršanai – nosakot, ka audžuģimenei ir vismaz 2 gadu (iepriekš 3 gadu pieredze) personīgā un profesionālā pieredze.

Ņemot vērā, ka atbalsta centru darbojas nedaudz vairāk kā gadu un specializēto audžuģimeņu kustība pakāpeniski attīstās, plānots turpināt darbu pie sistēmas analīzes un pilnveidošanas.

Šādus priekšlikumus kopīgi izstrādāja Labklājības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, Sociālo darbinieku biedrības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Šobrīd darbojas 16 un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra.

 

Informāciju sagatavoja:

Aiga Ozoliņa, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, aiga.ozolina@lm.gov.lv

Dalīties