Atjaunots: 20.02.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 20.11.20108 noteikumos Nr. 512 „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumos Nr. 512 „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

„Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” zemes īpašnieki lietotāji, apsaimniekotāji; Apes, Smiltenes, Valkas, Strenču un Beverīnas novada pašvaldības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumos Nr. 512 „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāti, lai precizētu kartogrāfisko materiālu, novēršot būtiskas tehniskas neprecizitātes aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” robežu aprakstā. Papildus tiek precizētas atsevišķu punktu un apakšpunktu redakcijas, izmantojot jaunākos noteikumos lietoto terminoloģiju.

Noteikumu projektā netiek mainītas aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” robežas, kā arī funkcionālo zonu robežas. Tas neparedz jaunus apgrūtinājumus zemes īpašniekiem vai lietotājiem. Noteikumu projektā iekļautais kartogrāfiskais materiāls satur identisku informāciju, bet tajā netiek attēlotas funkcionālo zonu koordinātas, jo no 2014. gada funkcionālo zonu robežu ģeotelpiskie dati ir pieejami Dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS”.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 20. aprīlī.

7.

Dokumenti

Anotācija
Noteikumu projekts

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 10. martam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi darta.treija@varam.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Dārta Treija, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr. 66016789, darta.treija@varam.gov.lv.