Atjaunots: 12.12.2018

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls)

Projekta mērķis:

Vienotā tiesību aktu projektu (turpmāk - TAP) izstrādes un saskaņošanas portāla (turpmāk - TAP portāls) izveides mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku TAP izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošana (darba kārtību projektu izstrāde un apstiprināšana, protokolu izstrāde un parakstīšana, rezolūciju gatavošana, Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldība), tai skaitā Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju organizēšanas un norises informācijas sistēmas (turpmāk - e-portfelis) funkcionalitātes pilnveidošana. TAP portālā būs pieejama vispārpieejama un ierobežotas pieejamības informācija.

Galvenās darbības mērķa sasniegšanai: 

Projekta vadības nodrošināšana. 
Projekta apraksta sagatavošana iekļaušanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā. 
Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde. 
Programmatūras izstrādes iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma procedūras realizācija. 
Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izstrāde. 
Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla ieviešana. 
Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla lietošanai nepieciešamo normatīvo regulējumu izmaiņas. 
E-pakalpojuma “Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana” izstrāde un ieviešana. 
Darbības procesu uzlabošana, lietojamības pilnveide. 
Datu kvalitātes pilnveide un datu atkalizmantošanas nodrošināšana, sagatavojot atkalizmantojamo datu kopas. 
Informatīvie un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. 
Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izvietošana datu centrā. 

 

Projekta statuss:

  • 15.05.2018. izstrādāta Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla tehniskā specifikācija.
  • Noslēgusies sarunu procedūra par TAP portāla izstrādātāja izvēli un 03.12.2018. Valsts kanceleja un “Tieto Latvia” SIA noslēdza līgumu “Par tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izstrādi, uzturēšanu un garantijas nodrošināšanu”.

 

TAP portāla izveide būs jauna pieeja TAP izstrādē un apritē, konceptuāli atsakoties no dokumenta kā publiskās pārvaldes procesu un informācijas organizācijas rīka. TAP portāls nebūs lietvedības sistēma, bet datu aprites informācijas sistēma. 

Informācija tiks radīta, uzkrāta, apstrādāta un izplatīta digitāli (digital by default), visi dati tiks strukturēti uzkrāti TAP portālā un vēlāk centralizēti no TAP portāla nodoti glabāšanai Valsts arhīvā. Visa informācija par TAP dzīves ciklu, sākot no darba uzdevuma par TAP izstrādāšanu, starpinstitucionālā saskaņošana, kontrole, sabiedrības iesaistīšana publiskajā apspriešanā, līdz lēmuma pieņemšanai MK un datu nodošana tālāka lēmuma pieņemšanai Saeimā vai publicēšanai "Latvijas Vēstnesī", būs pieejama vienuviet – TAP portālā, nevis sadrumstalota dažādās sistēmās vai vietnēs. 

Projekta ietvaros tiks izstrādāts TAP portāls, ietverot šādus moduļus: TAP reģistrs, TAP izstrādes rīks, TAP izsludināšana un saskaņošana, TAP iesniegšana un izskatīšana MK, uzdevumu izpildes kontrole. TAP portālā būs TAP darba vide un publiskā sadaļa, ietverot e-pakalpojumu "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana". 

TAP darba vide ietvers vienkāršotas TAP izstrādes, saskaņošanas, apstiprināšanas un kontroles funkcionalitātes. Tiks piedāvātas TAP izstrādes sagataves, palīdzības rīki, sinhronizējot informācijas ievadīšanu dažādās informācijas vidēs (TAP, anotācija, izziņa, atzinums). Tāpat TAP portālā būs iespēja uzkrāt un analizēt strukturētus datus no tiesību aktu sākotnējās ietekmes ziņojumiem (anotācijām). 

Modernizējot e-Portfeli, tiks pilnveidots MK sēžu organizēšanas un MK lēmumu pieņemšanas process, t. sk. MK locekļiem un citiem sēžu dalībniekiem tiks nodrošināta iespēja ērti un vienuviet iepazīties ar sēdē izskatāmo jautājumu sagatavošanas vēsturi, fiksēt individuālo balsojumu, ja tāds noticis, kā arī pievienot atsevišķos viedokļus par izskatāmo jautājumu. 

Publiskajā sadaļā ikviens lietotājs varēs atrast publiski vispārpieejamu un ar TAP saistītu informāciju (projekts, pielikumi, atzinumi, izziņa u. c.), izņemot ierobežotas pieejamības informāciju. Papildus lietotājam tiks paredzēta iespēja izsekot TAP virzības statusam, sākot no izstrādes un sabiedriskās apspriešanas līdz publikācijai "Latvijas Vēstnesī" (saskaņots, apstiprināts, parakstīts utt.). TAP portālā no konkrētā tiesību akta projekta tiks veidotas saites uz citiem TAP portāla skatpunktiem, piemēram, uz attiecīgās sēdes darba kārtību. Tiks nodrošināta arī iespēja ikvienam pieteikties uz jaunumiem TAP reģistrā. 

Iznākuma rādītāji: 

Ieviests valsts pārvaldes institūciju koplietošanas risinājums - TAP portāls 
Ieviests publiskais e-pakalpojums "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana". Lai nodrošinātu sabiedrības viedokļa noskaidrošanu pirms TAP izstrādes, TAP portāla publiskajā sadaļā, izmantojot e-pakalpojumu "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana", vienuviet tiks nodrošināta sabiedrības līdzdalības iespēja. 
Četri pilnveidoti darbības procesi (TAP izstrādes un saskaņošanas process, TAP izstrādes uzdevumu izpildes kontroles process, TAP apstiprināšanas un sēžu vadības (t. sk. e-Portfelis) process, TAP sabiedriskā apspriešana). 

Projekta īstenošana kopumā veicinās šādu rezultāta rādītāju sasniegšanu (sasniedzamā vērtība triju gadu laikā pēc projekta beigām): 

165 institūcijas (organizācijas), kas izmanto koplietošanas risinājumu "Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes, saskaņošanas, apstiprināšanas un kontroles vide", t. sk. 115 valsts pārvaldes institūcijas un 50 nevalstiskās organizācijas (t. sk. valdības sociālo un sadarbības partneru organizācijas). 
Tehnisko (neautomatizēto) darbību īpatsvars TAP sagatavošanas un saskaņošanas procesā samazināsies no 100 % līdz 33 %. 
Trīs atkalizmantošanai un koplietošanai pieejamās saturiskās datu kopas (TAP (vispārpieejamā informācija – TAP un tā anotācija), Tiesību aktu klasifikators, Politikas jomu klasifikācija). 
Publiskā elektroniskā pakalpojuma "Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana" izmantošanas pieaugums līdz 85 % no visiem iesniegtajiem viedokļiem. 

Projekta numurs: Nr. 2.2.1.1/17/I/014

Projekta kopējās izmaksas: 1 450 000 EUR (t. sk. ERAF finansējums 
1 232 500 EUR, valsts budžeta finansējums 217 500 EUR). 

Īstenošana: 2018. gada 8. janv. - 2021. gada 7. janv. 

Kontaktpersona: Signe Rudzīte,  TAP projekta vadītāja (tel. 67082897, sūtīt e-pastu)

Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.