Atjaunots: 06.03.2018

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS DIENESTA PRIEKŠNIEKA amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- nevainojama reputācija

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrās un trešās daļas prasībām

- augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) tiesību zinātnē, ekonomikā vai vadībzinātnē

- ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā, t. sk., atsevišķu vadīšanas pienākumu veikšana

- zināšanas un profesionālā pieredze noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā

- profesionālas vadības prasmes komandas darba organizēšanā un kopīgu mērķu sasniegšanā

- orientācija uz attīstību, spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību

- labas komunikācijas prasmes un spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli

- angļu valodas (vismaz B2 līmenis) un vēl vienas svešvalodas (vismaz B1 līmenis) zināšanas

Piedāvājam:

- dinamisku un atbildīgu darbu ar starptautiskās sadarbības iespējām

- jaunu izaicinājumu un profesionālās izaugsmes iespējas, veicinot iestādes darbības attīstību

- motivējošu atlīdzības sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu

Lai stiprinātu konkursa kārtībā ieceltā pretendenta profesionālās kompetences, pirms amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas pretendentam tiks nodrošinātas divus mēnešus ilgas mācības ārvalstīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Pretendentam līdz 2018. gada 20. martam jāiesniedz Valsts kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, e-pasta adrese: konkurss@mk.gov.lv) šādi dokumenti:

1) pieteikuma vēstule dalībai konkursā, norādot motivāciju un sniedzot izvērstu redzējumu (ne mazāk kā 350 vārdu) par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbības prioritātēm, attīstību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu pilnveidošanu Latvijā

2) pretendenta dzīvesgaitas apraksts (CV) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv, iekļaujot arī informāciju par kontaktpersonām atsauksmju iegūšanai

3) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

4) valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, ja latviešu valoda nav dzimtā valoda, un persona iepriekš nav strādājusi Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā daļā minētajās institūcijās vai absolvējusi izglītības iestādi, kurā mācības notiek latviešu valodā

5) angļu valodas prasmi apliecinošs dokuments (piemēram, sertifikāts, apliecība vai diploms, ko izsniegusi iestāde, kas īsteno licencētu izglītības programmu) vai tā kopija, kas apliecina, ka pretendenta angļu valodas prasme ir novērtēta vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pases novērtējuma tabulu, un otras svešvalodas prasmi apliecinošs dokuments (piemēram, sertifikāts, apliecība, diploms vai pašnovērtējums saskaņā ar Eiropas valodu pases novērtējuma tabulu) vai tā kopija

6) pretendenta pašrocīgi (rokrakstā) aizpildīta aptaujas lapa saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" 2. pielikumu.

1., 2., 3., 4. un 5. punktā minētos dokumentus var iesniegt personīgi vai elektroniski.

Ja dokumentus iesniedz personīgi, tos ievieto aploksnē, uz tās norādot "Pieteikums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka amata konkursam". Pretendents aploksni ar dokumentiem iesniedz atbildīgajam Valsts kancelejas speciālistam, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (tālr. 67082904).

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi: konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka amata konkursam".

6. punktā minēto dokumentu var iesniegt tikai personīgi.

Pretendents pašrocīgi aizpildīto aptaujas lapu ievieto atsevišķā aploksnē, uz tās norādot "Aptaujas lapa". Aptaujas lapu iesniedz slēgtā aploksnē atsevišķi no pārējiem konkursam iesniedzamajiem dokumentiem. Pretendents aploksni ar aptaujas lapu iesniedz atbildīgajam Valsts kancelejas speciālistam, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (tālr. 67082904).

Tālrunis uzziņām 67082904.