Atjaunots: 01.02.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta MK noteikumu projekts “Grozījumi MK 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts

“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecināms uz sabiedrības grupu, kura vēlas iegūt sugu un biotopu jomas eksperta sertifikātu, lai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos varētu sniegt atzinumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība” paredz ieviest „klusēšanas-piekrišanas” principu sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas jomā.

Ieviešot „klusēšanas-piekrišanas” principu, turpmāk Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – DAP) pozitīva lēmuma gadījumā ekspertam neizsniegs rakstisku lēmumu un rakstisku sertifikātu, bet informāciju par piešķirto sertifikātu vai sertifikāta termiņa pagarināšanu ievietos ekspertu reģistrā un publicēs DAP tīmekļa vietnē.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2017.gada februārī

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017.  gada 14. februārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

 

 

Dagnija Daudzvārde, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļa, tālr.: 67026503, e-pasts: dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv