Atjaunots: 15.08.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta MK noteikumi "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir Centrālās statistikas pārvaldes respondenti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi" (turpmāk – noteikumu projekts) ir sagatavots, izpildot Statistikas likuma 11.panta prasības, kas paredz, ka Ministru kabinets apstiprina statistikas iestāžu izstrādāto oficiālās statistikas veidlapu paraugus un nosaka veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

Saskaņā ar Statistikas likuma pārejas noteikumu 2.punktu noteikumu projekts aizstās Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumus Nr.922 “Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada septembrī.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts;
  2. 127 Ministru kabineta noteikumu pielikumi (.zip)
  3. Ministru kabineta noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), sniegt viedokli līdz 2016. gada 30. augustam, nosūtot to uz šādām e-pasta adresēm: pasts@em.gov.lv un csb@csb.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Centrālās statistikas pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktore Ieva Začeste, tālr. 67366897, e-pasts: ieva.zaceste@csb.gov.lv.