Atjaunots: 08.03.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta likumprojekts „Grozījumi likumā „Par autoceļiem”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par autoceļiem””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Visi ceļu satiksmes dalībnieki, kā arī ceļu būvniecībā un uzturēšanā iesaistītās personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par autoceļiem”” (turpmāk – Projekts) izstrādāts atbilstoši:

1. Valdības rīcības plāna 21.2. pasākumam, saskaņā ar kuru Satiksmes ministrijai uzdots izstrādāt priekšlikumus autoceļu infrastruktūras uzturēšanas un attīstības finansēšanas modelim, lai apturētu autoceļu pakāpenisku sabrukumu un sekmētu to turpmāku attīstību.

2. Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra sēdes protokola (prot. Nr. 69 82.§) 4. punktam, saskaņā ar kuru Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju uzdots sagatavot un līdz 2017.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā “Par autoceļiem”, paredzot palielināt valsts budžeta programmai “Valsts autoceļu fonds” (turpmāk – Valsts autoceļu fonds) novirzīto finansējumu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem šādā apmērā, līdz tiek sasniegts likuma “Par autoceļiem” 12.panta ceturtajā daļā noteiktais apmērs:

1) no 2018.gada par summu, kas nav mazāka par starpību starp valsts budžeta faktiskajiem ieņēmumiem no akcīzes nodokļa (turpmāk – AN) par naftas produktiem un gadskārtējā valsts budžeta likumā plānotajiem ieņēmumiem no AN par naftas produktiem, ja faktiskie ieņēmumi attiecīgajā gadā pārsniedz plānotos ieņēmumus, par bāzes gadu pieņemot pēdējo gadu, par kuru zināmi AN par naftas produktiem faktiskie ieņēmumi;

2) papildus 1.punktā minētajam no 2020.gada par vismaz 5% gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gadā valsts budžeta programmai “Valsts autoceļu fonds” novirzīto finansējumu, ja nominālā iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP) prognoze attiecīgajam gadam pieaug ne mazāk kā par 5%.

Tādējādi 2018.gadā Valsts autoceļu fonda finansējumam 2018.gadā jābūt vismaz par 25,62 miljoniem euro lielākam nekā 2017.gadā (finansējuma pieaugums ir identisks ar AN par naftas produktiem plāna pārpildi 2016.gadā). Vienlaikus jāņem vērā, ka turpmākajos gados nav droši zināms, vai faktiskie AN par naftas produktiem ieņēmumi būs lielāki par plānotajiem. Arī attiecībā uz nominālā IKP prognozi, sākot no 2020.gada, pašlaik nav iespējams droši pateikt, kāda šī prognoze būs 2020.gadā (pašlaik plānota 5,7 % apmērā), līdz ar to papildus Projektā iekļautajam papildu finansējumam tiks meklētas arī citas iespējas autoceļu finansēšanā (sk. Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra sēdes protokola (prot. Nr. 69 82.§) 8. punktu), saskaņā ar kuru Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2017.gada 31.augustam uzdots sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējamību piesaistīt papildu finansējumu ceļu uzturēšanai, pārbūvei un atjaunošanai papildus valsts budžetā paredzētajam finansējumam (piemēram, izmantojot publiskās un privātās partnerības finansēšanas modeli), ievērojot fiskālās disciplīnas nosacījumus).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2017.gada martā.

7.

Dokumenti

Likumprojekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2017. gada 15.martam.

10.

Cita informācija

Noteikumu projekta izstrādē tika piesaistīti speciālisti no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”.

11.

Atbildīgā amatpersona

Dace Supe, tālr. 67028253, dace.supe@sam.gov.lv