Atjaunots: 03.01.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” izstrādes procesā

1.

 

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

 

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. 

3.

 

Politikas joma un nozare vai teritorija

Nodarbinātības un sociālā politika.

4.

 

Dokumenta mērķgrupas

Tiesības iegūt trūcīgas ģimenes (personas) statusu, ir šādām Latvijas Republikā dzīvojošām personām:
1) Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem;
2) ārzemniekiem, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai piešķirts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā;
3) Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri:
a) ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās tiesības,
b) ir tiesīgi uzturēties Latvijas Republikā un ir uzturējušies Latvijas Republikā vismaz trīs mēnešus,
c) uzturējušies Latvijas Republikā vismaz sešus mēnešus, ja uzturēšanās mērķis ir bijis darba tiesisko attiecību nodibināšana Latvijas Republikā un ir pierādījumi, ka viņi turpina meklēt darbu, ko apliecina viņu reģistrācija Nodarbinātības valsts aģentūrā;
4) kā arī iepriekšminēto personu ģimenes locekļiem.

Tiesības saņemt trūcīgā statusu ir arī personām, kuras uzturas Latvijas Republikā un kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo personu ģimenes locekļiem, kuri uzturas Latvijas Republikā.Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam nosaka pašvaldības sociālais dienests.

5.

 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts pēc Labklājības ministrijas iniciatīvas, lai ieviestu Valsts kontroles 2014.gada revīzijas ziņojumā Nr.2.4.1-4/2014 „Pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte” (turpmāk – revīzijas ziņojums) sniegtos ieteikumus Labklājības ministrijai (http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2014/2.4.1-4_2014/20.p_...), kas paredz pilnveidot normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu iespēju ģimenēm (personām) ar līdzvērtīgu ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni saņemt normatīvajos aktos paredzētos tiesiskos labumus.

6.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tika izsludināts 2016.gada 13.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr. 40 13.§; VSS-967).

 

7.

 

Dokumenti

Noteikumu projekts
Anotācija;
Protokollēmums

 

8.

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē rakstiski sniedzot savu viedokli, sagatavojot atzinumu pēc noteikumu projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē (VSS).

9.

 

Pieteikšanās līdzdalībai

Savu viedokli sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt rakstiski sūtot priekšlikumus un iebildumus līdz 2017.gada 13.janvārim:

  1. uz šādu pasta adresi: Labklājības ministrijai, Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331;
  2. uz LM e-pasta adresi: lm@lm.gov.lv;
  3. uz e-pastu: maruta.pavasare@lm.gov.lv.

10.

 

Cita informācija

Noteikumu projekts 2016.gada 25. jūlijā tika ievietots Labklājības ministrijas mājas lapā, nodrošinot sabiedrības līdzdalību un komunikāciju.
Iebildumus un priekšlikumus 2016.gadā iesniedza:

  1. Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”;
  2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”;
  3.  Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”;
  4. Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) pārstāvis Jānis Felsbergs;
  5. Eiropas Savienības iekļaujošās stratēģijas grupas Latvijā vadītājs Norberts Snarskis.

2016.gada 22.decembrī Labklājības ministrijas rīkotajā starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksmē tika izskatīti Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas lielo pilsētu asociācijas izteiktie iebildumi par 2016.gada 13.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto noteikumu projektu.

11.

 

Atbildīgā amatpersona

Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta vecākā eksperte

Maruta Pavasare,
Tālr.: +371 67021661,
e-pasts: Maruta.Pavasare@lm.gov.lv