Atjaunots: 14.11.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesība akta projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19"Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes iestādes

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekts izstrādāts, lai pilnveidotu tiesību akta sākotnējās ietekmes ziņojumu aizpildīšanas kārtību. Tiesību akta projektā paredzēts,ka tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes ziņojumam tiek pievienots kopsavilkums, precizēta I, II un III sadaļas aizpildīšanas kārtība.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Tiesību akta projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 1.decembrī

7.

Dokumenti

Tiesību akta projekta melnraksts

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības, nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti līdzdarboties ties’ibu akta projekta izstrādē atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzam visus ieinteresētos sūtīt rakstiskus (vēlams elektroniski) priekšlikumus ties’ibu akta pilnveidei līdz š.g.28.novembrimValsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultantei Ancei Pētersonei (67082909; ance.petersone@mk.gov.lv).

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Ance Pētersone
Valsts kanceleja
Valsts pārvaldes politikas departaments
Pārmaiņu vadības nodaļa
Konsultante
67082909
Ance.Petersone@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv