Atjaunots: 09.12.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta „Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

„Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa – par statistisko klasifikāciju piemērošanu un statistikas datu bāzu uzturēšanu atbildīgās valsts institūcijas vai privātpersonas. 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta izstrādes mērķis ir nodrošināt vienotu administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību kodēšanu valstī.

 Noteikumu projekta pielikums ietver Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto administratīvo teritoriju un tajās ietilpstošo teritoriālā iedalījuma vienību kodus. 

Statistikas likuma pārejas noteikumu 2.punkts paredz, ka līdz 2017.gada 31.maijam spēkā ir Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.315 „Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru”, kas zaudēs spēku līdz ar noteikumu projekta spēkā stāšanos.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2017.gada janvārī.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta pielikums;
  3. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), sniegt viedokli līdz 2016.gada 27.decembrim, nosūtot to uz šādām e-pasta adresēm: pasts@em.gov.lv un csb@csb.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgās amatpersonas

Centrālās statistikas pārvaldes Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktore Ieva Začeste, tālr. 67366897, e-pasts: ieva.zaceste@csb.gov.lv;

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente Nadežda Orlova, tālr. 67366962, e-pasts: Nadezda.Orlova@csb.gov.lv