Atjaunots: 30.11.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām MK noteikumu projekta „Noteikumi par šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

1) šaujamieroču un lielas jaudas enerģijas pneimatiskos ieroču (turpmāk – ieroči) īpašnieki, kas vēlēsies dezaktivēt tās īpašumā esošos ieročus;

2) Komersanti, kuriem izsniegta speciālā atļauja (licence) šaujamieroču izgatavošanai vai remontam;

3) Valsts policijas darbinieki, kas būs iesaistīti projektā paredzētajā ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas procesā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

Lai nodrošinātu Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami (turpmāk – Regula) īstenošanu Latvijā, 2016.gada 2.jūnijā Saeimā tika pieņemts un 2016.gada 1.jūlijā stājās spēkā likums “Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā”, kas paredz tiesību normas Regulas īstenošanai un nodrošināšanai Latvijas Republikā, tai skaitā, 2016.gada 2.jūnija likuma “Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā” 12.pants paredz Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu (turpmāk – Likums) papildināt ar 53.1pantu, paredzot, ka Valsts policija ir iestāde, kura verificē, vai šaujamieroča dezaktivēšana veikta saskaņā ar Regulā noteiktajām tehniskajām specifikācijām. Savukārt Likuma 53.1panta trešajā daļā paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt kārtību šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču (turpmāk – ieroči) dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanai, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu.

Savukārt Likuma Pārejas noteikumu 10.punkts nosaka, ka Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.decembrim izdod šā likuma 53.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

Ņemot vērā minēto, projekts paredz ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu. 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Valsts policijas izstrādāto projektu paredzēts izskatīt Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejā un saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu, Nozares politikas departamentu un Finanšu vadības departamentu. Atbilstoši saņemtajiem atzinumiem Valsts policija precizēs projektu, pēc kā to plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts, projekta pielikumi (Nr.1, Nr.2), projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) un tās divi pielikumi (Nr.1 un Nr.2).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 6.decembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi jb@vp.gov.lv. Iesniedzot Valsts policijā viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļas jurists Raitis Nora, tālr.:67829546, e-pasts: raitis.nora@vp.gov.lv