Atjaunots: 30.09.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām MK noteikumu projekta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos un tiem radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Juridiskās un fiziskās personas, kuru resursi tiks iesaistīti katastrofu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts sagatavots, lai nodrošinātu nepārprotamu skaidrību par kārtību kādā iesaistāmi juridisko un fizisko personu resursi katastrofu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos.

Noteikumu projekts precīzi nosaka izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību,  iesaistot juridisko un fizisko personu resursus.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts virzīt kā Ministru kabineta lietu.

 

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts, Noteikumu projekta pielikums Nr.1, Noteikumu projekta pielikums Nr.2 un Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 7.oktobrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi juristi@iem.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

I.Urbanovičs, 67075843, igors.urbanovics@vugd.gov.lv