Atjaunots: 18.05.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām MK noteikumu projekta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietotajam ārzemniekam” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Patvēruma likuma noteiktajā kārtībā aizturētie un Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātie patvēruma meklētāji, kā arī Imigrācijas likuma noteiktajā kārtībā aizturētie un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietoti ārzemnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2015. gada 19. janvārī stājās spēkā jauns Patvēruma likums. Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Patvēruma likuma 21. panta trešo daļu un Imigrācijas likuma 59. panta trešo daļu.

Saskaņā ar Patvēruma likuma 17. pantu Valsts robežsardzei ir tiesības aizturēt patvēruma meklētāju uz laiku līdz sešām diennaktīm. Ja ir nepieciešams aizturēt patvēruma meklētāju uz ilgāku laiku, lēmumu par to var pieņemt vienīgi tiesa, taču kopējais aizturēšanas termiņš nedrīkst pārsniegt patvēruma pieteikuma izskatīšanas termiņu. Būtībā patvēruma meklētāja aizturēšana ir paredzēta kā ārkārtējs un galējs līdzeklis, t.sk. attiecībā uz nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem, un uz maksimāli īsu termiņu, ja, izvērtējot patvēruma meklētāja individuālo situāciju un apstākļus, ar mazāk ierobežojošo līdzekļu (t.sk. vispārējiem patvēruma meklētājam paredzētajiem pienākumiem) palīdzību nav iespējams nodrošināt pienācīgu patvēruma procedūras norisi, kā arī valsts drošības un sabiedriskās kārtības un drošības, t.sk. nelegālās imigrācijas novēršanas garantēšanu. Savukārt saskaņā ar Imigrācijas likuma 51. pantu Valsts robežsardze ir tiesīga pieņemt lēmumu par ārzemnieka aizturēšanu uz laiku līdz 10 diennaktīm, ja ir pamats uzskatīt, ka viņš izvairīsies no izraidīšanas procedūras vai traucēs tās sagatavošanu vai pastāv ārzemnieka bēgšanas iespējamība. Ja ir nepieciešams aizturēt ārzemnieku uz ilgāku laiku, lēmumu par to var pieņemt tiesa, taču kopējais aizturēšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus.

Ņemot vērā, ka gan Patvēruma llikuma kārtībā aizturētajiem patvēruma meklētājiem, gan Imigrācijas likuma kārtībā aizturētajiem ārzemniekiem uztura normas, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjoms ir līdzīgs, būtu lietderīgi izstrādāt vienotus noteikumus par aizturēto patvēruma meklētāju un ārzemnieku uzturēšanas normām, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu.

Projekts nosaka Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātā patvēruma meklētāja un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietotā ārzemnieka uzturēšanas normas, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu. 

Izstrādājot projektu par pamatu tika ņemti uztura, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas līdzekļu normas, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 73 „Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpā izmitināta patvēruma meklētāja uzturēšanas normas, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjoms”, Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 434 “Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas normām, kā arī garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību”, kā arī Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1022 “Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām”. Lai nodrošinātu veselīgu un sabalansētu uzturu nepilngadīgajiem bērniem no sešu mēnešu vecuma līdz pilngadības sasniegšanai, attiecībā uz šīm personām tiek piemērotas Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktās uztura normas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu paredzēts saskaņot ar Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamentu, Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamentu. Projekts tiks precizēts atbilstoši saņemtajiem atzinumiem un pēc tam to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts un tā pielikumi (Nr.1, Nr.2., Nr.3), projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) un Ministru kabineta sēdes protokollēmums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt līdz 2016. gada 30. maijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi zanna.igaune@rs.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju lietu nodaļas galvenā inspektore Žanna Igaune, 67075680, zanna.igaune@rs.gov.lv