Atjaunots: 19.09.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām MK noteikumu “Noteikumi par IeM sistēmas iestāžu un IVP amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un un to apmēru” projekta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru” (turpmāk – projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu un Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, nozares arodbiedrības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atspoguļotas Koncepcijā par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (atbalstīta ar Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumu Nr.675).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 1.Projekta iesniegšana Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīšanai 2016.gada 19.septembra sanāksmē un nodošana saskaņošanai līdz 2016.gada 30.septembrim Iekšlietu ministrijas atbildīgajām struktūrvienībām, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm, Tieslietu ministrijai un Ieslodzījuma vietu pārvaldei.

2. Līdz 2016.gada 14.oktobrim – projekta precizēšana atbilstoši Iekšlietu ministrijas atbildīgo struktūrvienību, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un sabiedrības izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem, un precizētās versijas saskaņošana.

3. Līdz 2016.gada 27. oktobrim – projekta pieteikšana izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

4. Līdz 2016.gada 24.novembrim – projekta precizēšana atbilstoši ministriju un citu institūciju izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem, un precizētās versijas saskaņošana.

5. Līdz 2016.gada 25.novembrim – projekta iesniegšana Ministru kabinetā.

7.

Dokumenti

Projekts, projekta 1.pielikums, projekta 2.pielikums, projekta 3.pielikums, projekta 4.pielikums, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) un tā pielikums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2013.gada 30.septembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi fvd@iem.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta direktores vietniece, Finanšu politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja A.Strode, tālr. 67219602, alda.strode@iem.gov.lv.