Atjaunots: 04.03.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram „Mucenieki”, „Jaunceltnes – 2”, Muceniekos, Ropažu novadā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram „Mucenieki”, „Jaunceltnes – 2”, Muceniekos, Ropažu novadā” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kurām rastos tiesības apstrīdēt vai pārsūdzēt aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra „Mucenieki” būvniecībai izdotās būvatļaujas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Būvniecības likuma 15.panta septītā daļa noteic, ka nacionālā interešu objekta būvniecībai izdotas būvatļaujas apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur būvniecības darbību.

Nacionālo interešu objekta statusa noteikšana aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centam „Mucenieki” ļaus turpināt uzsākto būvniecību, ja būvniecības laikā tiks ierosinātas tiesvedības.

Ņemot vērā to, ka aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs „Mucenieki” atbilst Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajiem valsts interešu objekta kritērijiem, lai būtu iespējams nodrošināt sabiedrībai drošu aizturēto ārzemnieku izmitināšanu, kā arī savlaicīgu Ministru kabineta 2015. gada 2. decembra rīkojuma Nr. 759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” izpildi, aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram „Mucenieki” nepieciešams piešķirt nacionālo interešu objekta statusu valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma „Jaunceltnes - 2”, Muceniekos, Ropažu novadā (kadastra numurs 80840060056) un tā sastāvā ietilpstošā zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 80840060056) robežās.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu izmitināšanas centra „Mucenieki” teritorijai aizsargjosla nav paredzēta.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

2016.gada 25.februārī projekts nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

7.

Dokumenti

Projekts, projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 2016.gada 8.martam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi natalija.rateniece@agentura.iem.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvās nodaļas vadītāja Natālija Rateniece, tālrunis 67829048, e-pasts: natalija.rateniece@agentura.iem.gov.lv.