Atjaunots: 18.01.2017

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts un pašvaldību iestādes, kuras veic iepirkumus

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašlaik spēkā ir Publisko iepirkumu likuma vecā redakcija, kura zaudēs spēku 2017.gada 1.martā. Minētā likuma 19.panta 11 daļa nosaka, ka Ministru kabinets nosaka prasības publiskajam iepirkumam, kurā izmanto vides kritērijus, to piemērošanas kārtību pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem. Tas nozīmē, ka regulējums attiecas tikai uz vienu jomu, kurā tiek piemērots zaļais publiskais iepirkums.

Jaunajā Ministru kabineta noteikumu projektā tiks noteiktas prasības Zaļajam publiskajam iepirkumam (turpmāk-ZPI) un tā piemērošanas kārtība. Minētajos noteikumos tiks regulēta ZPI īstenošana, uzraudzība un novērtēšana, uzskaitītas preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams ZPI, un ZPI kritēriji, kurus izmanto to publiskajā iepirkumā. Tiks noteikti ZPI kritēriji, kurus izmanto noteiktu preču un pakalpojumu grupu, kā arī būvdarbu ZPI, aprites cikla izmaksu metodika enerģiju patērējošam precēm.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 2.februārī, nosakot saīsinātu atzinumu iesniegšanas termiņu līdz 10.februārim, ņemot vērā, ka jaunais Publisko iepirkumu likums stājas spēkā 2017.gada 1.martā

7.

Dokumenti

Anotācija
Ministru kabineta noteikumu projekts
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 27. janvārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi valdis.purins@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valdis Puriņš, VARAM Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa, tālr. 67026434, valdis.purins@varam.gov.lv