Atjaunots: 28.01.2016

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Iekšlietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras iesniegušas iesniegumus par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz noteikt patvēruma meklētāju reģistrā (turpmāk – Reģistrs) iekļaujamo ziņu apjomu un ziņu izmantošanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve Reģistrā iekļautajām ziņām. Reģistrs ir izveidots un tiek uzturēts ar mērķi nodrošināt patvēruma procedūru – iekļaujot tajā informāciju par visu patvēruma procedūras ciklu, sākot no iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā iesniegšanas līdz brīdim, kad stājas spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par šo iesniegumu. Reģistrs sniedz iespēju iesaistītajām iestādēm iegūt nepieciešamo informāciju, atvieglojot iestāžu sadarbību un netērējot resursus savstarpējai sarakstei un informēšanai, tādejādi optimizējot un padarot efektīvāku institūciju sadarbību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmes 2016.gada 25.februāra sēdē.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un noteikumu projekta anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2016.gada 12.februārim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ligita.geidane@pmlp.gov.lv.

Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu nodaļas vadošā vecākā referente L.Geidāne, tālr.67219498, ligita.geidane@pmlp.gov.lv